Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen sekä uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 

Hakija: Talvivaara Sotkamo Oy
Asia: Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen sekä uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta
Diaarinumero: PSAVI/58/04.08/2011
Asian tila:
Tiedoksiannettu

Kunta: Sotkamo
Laitos/asian tyyppi: Kaivannaisteollisuus
Vireilletulopäivä: 31.03.2011

Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen:

Päivitetty hakemus:

Liitteet 1 ja 3

Liite 4 Tarkkailuraportit

Liitteet 5-15

Hakemuksen täydennyskehotukset

Täydennykset

Kuuluttamisen jälkeen tulleet täydennykset

Hakemus -  Uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta:

Hakemuksen täydennyskehotukset

Täydennykset

Hakemusasian kuuluttaminen

Täydennysten kuuluttaminen

Lausunnot asiantuntijalaitoksilta

Hakijan pyyntö uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupahakemuksen erillisestä käsittelystä

PSAVIn päätös nro 52/2013/1

PSAVIn päätöksen nro 52/2013/1, 31.5.2013 edellyttämät täydennykset

5.3.2014 tullut täydennys

22.4.2014 tullut täydennys

PSAVIn päätös

Talvivaara Sotkamo Oy:n valitus päätöksestä

PSAVIn valituskuulutus

Aluehallintoviraston tiedotteet

 

 

Päivitetty