Kuulutukset, muistutukset ja lausunnot ympäristö- ja vesitalousasioissa

Hakemuskuulutus, hakemusasiakirjat, annettu päätös ja päätöskuulutus pidetään nähtävillä sähköisesti lupaviranomaisen verkkosivuilla Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelu (https://ylupa.avi.fi). Tieto kuulutuksesta julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Kuulutus lähetetään hankkeen vaikutuspiirin maa- ja vesialueiden omistajille. Merkittävistä ympäristölupahakemuksista ja vesilupahakemuksista sekä niistä annettavista päätöksistä ilmoitetaan lisäksi sanomalehdessä.

Hakemuskuulutuksessa mainitaan, missä asiakirjat ovat sähköisesti nähtävinä ja miten on meneteltävä, jos haluaa tehdä muistutuksen hakemuksesta. Päätöskuulutuksessa on mainittu, missä päätös on sähköisesti nähtävänä, valitusaika ja ohjeet, miten on meneteltävä, jos haluaa valittaa annetusta päätöksestä.

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta. Jos asiaan ei ole huomauttamista, silloin ei tarvitse tehdä mitään.

Yleistä etua valvovilta viranomaisilta ja muilta tarpeellisilta viranomaisilta pyydetään lausunto.

Kuulutukset löytyvät Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelusta

Linkki Vesi- ja ympäristölupien tietopalveluun ->
 

Sähköinen lomake käytössä muistututen, lausuntojen ja mielipiteiden antamiseen

Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet pyydetään lähettämään lupaviranomaiselle käyttämällä  sähköistä lomaketta. Sähköisessä lomakkeessa on yksityiskohtaisimpia ohjeita muistutuksen ja mielipiteen laatimisesta. 

Muistutuslomake ei vaadi tunnistautumista, mutta pakollisena tietona lomakkeessa on sen asian diaarinumero sekä hakija, johon  lausunto, muistutus ja mielipide liittyy. Tiedot on hyvä olla saatavilla, kun lomaketta ryhtyy täyttämään. Lomakkeen tietoja ei ole mahdollista tallentaa, eikä lomakkeen täyttämistä voi jatkaa myöhemmin. Kaikki tiedot tulee täyttää samalla kertaa. Kun lomake on täytetty, se lähetetään Lähetä-painikkeella. Sulje-painike sulkee lomakkeen ja tyhjentää siihen täytetyt tiedot. Painettuasi Lähetä- tai Sulje-painiketta siirtyy selain Sähköinen asiointi -sivulle. Sulkemalla Sähköinen asiointi -ikkunan/välilehden pääset takaisin Kuulutus-muistutukset -sivulle.

Kun olet lähettänyt lomakkeen, saat pian sähköpostiisi viestin, jonka liitteenä on täyttämäsi ja lähettämäsi lomake. Voit tallentaa sen tositteena toimittamastasi muistutuksesta/lausunnosta/mielipiteestä.

Päivitetty

Oikopolut


Vesi- ja ympäristölupa-asiat, jotka ovat vireillä, annettu tiedoksi ja ne joista annettu päätös sekä päätösasiakirjat.