› Graafinen versio

Vesilain mukaiset luvat eli vesiluvat                          


Vesi- ja ympäristöasioiden lupapalvelu

Aluehallinnon asiointipalvelussa voi hakea sähköisesti vesi- ja ympäristölupaa valtion lupaviranomaisina toimivilta aluehallintovirastoilta.

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu


Vesilaki ohjaa vesien käyttöä ja rakentamista. Aluehallintovirasto (AVI) käsittelee vesilain mukaisten
vesitaloushankkeiden lupahakemukset sekä eräitä vesilain mukaisia korvaus- ja hallintopakkoasioita.
Hallintopakkoasioissa on kyse hallinnollisten pakkokeinojen käytöstä eli AVI voi kieltää säännöksen tai määräyksen vastaisen menettelyn tai velvoittaa poistamaan aiheutetun haitan. Kunnissa ratkaistaan eräät ojituksiin ja muihin pieniin vesilain mukaisiin asioihin liittyvät hakemusasiat.

Vesistön pilaamisasiat käsitellään ympäristönsuojelulain nojalla. Jos lupa tarvitaan sekä vesilain että ympäristönsuojelulain mukaan, luvan myöntää AVI.

Vesitaloushankkeita ovat esimerkiksi:

 • sillan rakentaminen yleisen vesikulkuväylän yli
 • vesijohdon, viemärin ja kaapelin rakentaminen yleisen vesikulkuväylän ali
 • vesivoiman hyödyntäminen
 • kulkuväylät ja muut vesiliikennealueet
 • uiton toimipaikka
 • tietyt ojitusta koskevat asiat
 • padon rakentaminen ja vesistön säännöstely
 • veden ottaminen
 • vesialueen ruoppaus ja täyttö.

Lupakäsittelyn vaiheet:

 • Hakemus vesistöön rakentamiseen tehdään kirjallisesti sille aluehallintovirastolle, jonka alueella
  hanke on tarkoitus toteuttaa.
 • AVI tiedottaa hakemuksesta yleensä kuulutuksella. Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) sekä yleistä etua valvovat viranomaiset. Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.
 • Päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KHO:n voi valittaa vain, jos on saanut valitusluvan.

Lupahakemuksen käsittelystä peritään hakijalta maksu. Vesilain mukaisten lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaikatavoite on 9 kuukautta.

Ymparisto.fi -verkkopalvelussa Vesilupakäsittelyn vaiheet -kohdassa  kerrotaan tarkemmin vesilain mukaisen lupakäsittelyn vaiheista. Siellä vastataan kysymyksiin kuten, tarvitseeko hanke vesiluvan. Kuinka vesilupa haetaan?  Miten vesiluvan päätöksenteko tapahtuu? Kuinka valitus vesiluvasta tehdään? Mitä vesilain mukainen hallintopakko sisältää?


Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Yhteyttä voi ottaa puhelimitse, sähköpostitse tai chat-palvelulla:

Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo asiakkaita aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten hoitamissa ympäristöasioissa sekä vastaa yleisiin ympäristöä koskeviin kysymyksiin.

Puhelut maksavat lankapuhelimesta soitettaessa paikallisverkkomaksun (pvm) ja matkapuhelimesta matkapuhelinmaksun (mpm) verran.

Lue lisää Minimoi

Tiedotteita

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty