Usein kysyttyjä kysymyksiä – tietoa velallisille     

 

Yritykseltäni peritään kohtuuttomia perintäkuluja. Mitä voin tehdä?

Sinun kannattaa pyrkiä sovinnolliseen ratkaisuun ja pyytää perintäyhtiötä kohtuullistamaan perintäkulujen määrää. Voit riitauttaa perintäkulut, jos kuluista ei päästä sovintoon ja ne ovat mielestäsi kohtuuttomia. Voit tehdä riitautuksen kirjallisesti perintäyhtiölle esimerkiksi sähköpostilla yksilöimällä perintäkuluista määrältään sen osan, jonka katsot kohtuuttomaksi. Voit pyytää myös selvityksen perintäkulujen muodostumisesta, jotta voit arvioida kulujen kohtuullisuutta. 

Perintäyhtiö ei saa jatkaa perintäkulun riidanalaisen osan vapaaehtoista perintää, mutta riidattoman osan voi. Riidaton osa kulusaatavasta tulisi siten maksaa. Riidanalaisen kulusaatavan perinnästä tulee luopua tai asia tulee saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tuomioistuin määrää viimekädessä kulujen kohtuullisuudesta ja maksuvelvollisuudestasi asiassa.

Perintälain mukaan velallisen on korvattava perinnästä aiheutuvat kohtuulliset kulut, mutta perinnässä ei saa aiheuttaa kohtuuttomia tai tarpeettomia kuluja. Lain mukaan kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon saatavan suuruus, suoritettu työmäärä, perintätehtävän tarkoituksenmukainen suoritustapa ja muut seikat. Arvioinnissa on keskeistä perintätehtävässä tehty työ ja tosiasiassa syntyneet kustannukset sekä se, että tehdyt toimenpiteet ovat tarkoituksenmukaisia. Yrityssaatavien perintäkuluille ei ole asetettu laissa enimmäismääriä samalla tavalla kuin kuluttajasaatavissa vaan kulujen kohtuullisuuden arviointi perustuu tapauskohtaiseen kokonaisharkintaan.

Perintäkulujen kohtuullisuutta arvioidaan aina tapauskohtaisesti.  Ohjeistusta arviointiin löytyy esimerkiksi aluehallintoviraston verkkosivuston valvontapäätösten lyhennelmistä ja perintäkuluartikkelista.

 

Minulta peritään pelkkiä kuluja, kun saatavan pääoma on jo maksettu. Onko tämä laillista?

Kyllä. Perintäkuluja voidaan periä, vaikka saatavan pääoma olisikin jo kokonaan maksettu. Saatavan pääoman suorittaminen saatavan perintään siirtämisen jälkeen ei vapauta sinua suorittamasta asiassa aiheutuneita perintäkuluja. Perintäkulujen perimisestä voi aiheutua myös lisää kuluja. Pelkkiä perimiskuluja voidaan periä myös tuomioistuimessa ja ulosotossa.

Perintälain mukaan velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuvat kohtuulliset kulut. Lain mukaan korvausvelvollisuus voi perustua sekä velkojan omista perintätoimista aiheutuviin kuluihin että kuluihin, joita velkojalle aiheutuu sen johdosta, että velkojan on suoritettava toimeksisaajalle korvausta perinnän suorittamisesta.

Velkojan omista ja perintäyhtiön toimenpiteistä aiheutuneet kulut ovat siten velallisen maksettavaksi kuuluvia kuluja. Vaikka saatavan pääoma on maksettu, mutta maksamatta on jäänyt yksinomaan perinnästä aiheutuneita kuluja, tulee ne lain mukaan maksaa. Kulujen on toki oltava lain mukaisia ja määrältään kohtuullisia. 

 

Maksoin laskuni myöhässä, mutta sain silti perintäkirjeen. Pitääkö minun maksaa perintäkulut?

Kyllä, jos olet maksanut laskun myöhässä ja sitä on ehditty ryhtyä perimään ennen maksun saapumista. Kirjeperinnässä toimenpiteet tehdään tyypillisesti perintäkirjeen lähettämistä edeltävänä päivänä. Voit pyytää perintäyhtiöltä selvityksen siitä, milloin perintätoimenpiteet on tehty ja milloin suorituksesi on näkynyt velkojan tai perintäyhtiön tilillä.

Perintälain mukaan perinnässä ei saa aiheuttaa velalliselle kohtuuttomia tai tarpeettomia kuluja. Tarpeettomina pidetään esimerkiksi sellaisia kuluja, jotka ovat aiheutuneet perintätoimista, jotka on tehty tarkistamatta, onko velallinen jo maksanut saatavan. Toisinaan velallinen maksaa saatavan myöhässä mutta samoihin aikoihin, kun perintäyhtiö on lähettänyt esimerkiksi maksuvaatimuksen. Velallisen korvausvelvollisuus perintätoimista riippuu tällöin siitä, onko perintäyhtiö ehtinyt ennen maksun saapumista tehdä velallisen kuluvastuun piiriin kuuluvia perintätoimia.

Tilisiirtona maksettaessa maksuajankohta määräytyy pääsääntöisesti maksupalvelulain säännösten perusteella. Maksu katsotaan tällöin suoritetuksi, kun varat ovat saapuneet maksunsaajan eli velkojan tai perintäyhtiön tilipankkiin. Maksajan pankin on maksupalvelulain mukaan maksettava sähköisesti tehdyn tilisiirron rahamäärä maksunsaajan pankkiin viimeistään maksutapahtumaa seuraavan arkipäivän kuluessa, jolloin ainakaan sitä seuraavana päivänä perintäyhtiö ei voi tehdä velallisen korvausvelvollisuuden piiriin kuuluvia perintätoimia.

Löydät lisää tietoa perintäkulujen aiheellisuuden arvioinnista esimerkiksi aluehallintoviraston verkkosivuston valvontapäätösten lyhennelmistä.

 

Minulta peritään aiheetonta saatavaa. Mitä voin tehdä?

Voit kiistää aiheettoman saatavan perinnän. Voit tehdä riitautuksen kirjallisesti perintäyhtiölle esimerkiksi sähköpostilla ja esittää siinä yksilöidyt perustelut saatavan aiheettomuudesta. Hyödyllistä tietoa reklamaation tekemiseen löydät esimerkiksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuston reklamaatioapurista ja kuluttajaneuvonnasta. Perintäyhtiö ei saa enää perustellun riitautuksen jälkeen jatkaa saatavan vapaaehtoista perintää. Velkoja tai perintäyhtiö velkojan puolesta voi kuitenkin viedä saatavaa koskevan riita-asian ratkaistavaksi tuomioistuimeen, joka määrää maksuvelvollisuudestasi.

Jos aiheeton saatava on suoraan ulosottokelpoinen, esimerkiksi kunnan terveyskeskusmaksu, tulee sinun hakea muutosta maksuun tekemällä perustevalitus oikealle valitusviranomaiselle. Ohjeistusta perustevalituksen tekemiseen saat perintäyhtiöltä tai velkojalta. Myös perintäyhtiölle on syytä ilmoittaa, että olet tehnyt saatavaa koskevan perustevalituksen. Saatavan vapaaehtoista perintää ei saa jatkaa perustevalituksen tekemisen jälkeen. Valitusviranomainen ratkaisee maksuvelvollisuutta koskevan riita-asian.

 

En tiedä, mistä minulta perittävässä saatavassa on kyse

Perusteetonta saatavaa ei saa periä. Sinulla on oikeus saada velkojalta tai perintäyhtiöltä tiedot saatavan perusteesta ja määrästä, erittely veloista ja niiden lyhennyksistä sekä selvitys kertyneiden korkojen ja kulujen määräytymisestä. Saat tiedot maksutta kerran vuodessa. Kuluttaja-asiamiehen linjauksen mukaan tiedot on annettava viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

 

Minulta peritään saatavaa, jonka epäilen olevan vanhentunut

Vanhentunutta saatavaa ei saa periä. Sinulla on oikeus saada velkojalta tai perintäyhtiöltä tiedot saatavan vanhentumisesta ja selvitys vanhentumisen katkaisemisesta, jos epäilet, että saatava on vanhentunut. Velkojalla ja perintäyhtiöllä on näyttövelvollisuus siitä, että vanhentuminen on asianmukaisesti katkaistu.

Hyödyllistä tietoa velkojen vanhentumisesta, vanhentumisajoista sekä vanhentumisen katkaisemisesta löydät Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivustolta kohdasta Velkojen vanhentuminen.

Jos sinulla on erimielisyyttä saatavan vanhentumisesta velkojan ja perintäyhtiön kanssa, voit riitauttaa mielestäsi vanhentuneen saatavan perinnän. Perintäyhtiö ei saa enää riitautuksen jälkeen jatkaa saatavan vapaaehtoista perintää. Velkoja tai perintäyhtiö velkojan puolesta voi kuitenkin viedä saatavan vanhentumista koskevan riita-asian tuomioistuimen ratkaistavaksi, jos saatavan perintää halutaan jatkaa.

 

Olen pyytänyt perintäyhtiöltä alkuperäistä laskua, mutta en ole saanut sitä

Perintäyhtiöllä ei ole velvollisuutta toimittaa alkuperäistä laskua sinulle. Voit saada laskun perintäyhtiöltä, jos sillä on lasku hallussaan. Muussa tapauksessa voit pyytää alkuperäistä laskua suoraan velkojalta.

 

Olen pyytänyt saatavan perustetta koskevia asiakirjoja, mutta perintäyhtiö tai velkoja on kertonut, ettei niitä ole enää saatavilla

Sinulla on oikeus saada saatavan perustetta koskevat tiedot ja asiakirjat niin velkojalta kuin perintäyhtiöltä. Joskus saataville ei ole enää alkuperäisiä dokumentteja kuten tilaussopimuksia tallella. Tällöin velkojalla ja perintäyhtiöllä on velvollisuus kertoa, ettei niitä ole enää saatavilla. Perintäyhtiön tai velkojan on tällöin annettava sinulle muu selvitys siitä, mihin saatava perustuu. Yksin se, ettei alkuperäisiä saatavan perustetta koskevia dokumentteja ole tallella, ei tee saatavaa aiheettomaksi.

Mikäli katsot, että saatava on perusteeton, voit riitauttaa sen. Tällöin sinun on perusteltava, miksi saatava on aiheeton; et ole esimerkiksi tilannut kyseistä tuotetta. Riitautetun saatavan perinnästä tulee luopua, tai asia tulee viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tuomioistuin arvioi viimekädessä saatavaa koskevan näytön ja ratkaisee maksuvelvollisuutesi riita-asiassa.

 

Miksi perintäyhtiö lähettää edelleen kirjeitä vaikka olen pyytänyt siirtämään saatavat tuomioistuimeen?

Sinulla on oikeus pyytää vapaaehtoisen perinnän keskeyttämistä, jos kyse on kokonaan erääntyneestä kuluttajasaatavasta. Keskeytyspyynnön avulla voit rajoittaa vapaaehtoisesta perinnästä aiheutuvia perintäkuluja, jos et esimerkiksi pysty maksamaan saatavaa vapaaehtoisesti.

Keskeytyspyynnöstä ei kuitenkaan seuraa, että velkojalle syntyisi velvollisuus panna velkomusasia vireille tuomioistuimessa tai tehdä ulosottohakemus. Keskeytyspyyntö ei siis tarkoita sitä, että saatavaa täytyisi ryhtyä perimään tuomioistuimen kautta vaan ainoastaan sitä, että vapaaehtoinen perintä pitää keskeyttää.

Perintäyhtiö saa jatkaa vapaaehtoista perintää ja lähettää sinulle kirjeitä, jos niistä ei vaadita sinulta mitään lisäkuluja. Tällöinkin esimerkiksi vanhentumisen katkaisukirjeestä tai muista ilmoituksista ja kehotuksista, joita velkojalta lain mukaan edellytetään maksuhäiriötietojen ilmoittamiseksi tai muuten velkojan oikeuksien säilyttämiseksi saa kuitenkin vaatia lain mukaiset perintäkulut.

Mikäli haluat laajempaa ohjeistusta taloudellisen kokonaistilanteesi kartoittamiseen, voit olla yhteydessä esimerkiksi oikeusaputoimistojen maksuttomaan talous- ja velkaneuvontapalveluun.

 

Sain perintäyhtiöltä tratan. Aiheutuuko siitä maksuhäiriömerkintä?

Kyllä, jos et maksa trattaa ajoissa.

Perintälain mukaan tratalla tarkoitetaan maksukehotusta, jossa vaaditaan saatavan maksua määräajassa uhalla, että kehotuksen noudattamatta jättäminen julkaistaan tai merkitään luottotietorekisteriin. Trattaa saa käyttää vain selvän ja riidattoman yrityssaatavan perimiseksi. Kuluttajasaatavan perimiseksi ei saa käyttää trattaa. Trattaa ei saa lähettää ennen kuin velalliselle on annettu tai lähetetty maksumuistutus, jossa on asetettu vähintään seitsemän päivän määräaika saatavan maksamiselle tai saatavaa koskevien huomautusten esittämiselle, ja määräaika on päättynyt.

Jos perintäyhtiö lähettää sinulle tratan yrityssaatavan perimiseksi, siinä todetaan, että saatava protestoidaan luottotietoyhtiössä, ellei saatavaa ole maksettu määräajassa. Perintäyhtiö lähettää samalla luottotietoyhtiölle tiedot velallisesta, jolle tratta on lähetetty. Tratan lähetysilmoitus pitää sisällään velallisen nimen, y-tunnuksen, saatavan suuruuden ja alkuperäisen eräpäivän. Sinulle aiheutuu tästä lähetysilmoituksesta maksuviivetieto luottotietorekisteriin. Luottotietoyhtiölle toimitettu tratan lähetysilmoitus on edellytys sille, että tratta voidaan myöhemmin protestoida.

Mikäli et maksa trattaa määräajassa, voidaan tratta sen asettajan pyynnöstä protestoida joko hiljaisesti eli merkitsemällä se luottotietoyhtiön rekisteriin tai julkisesti eli myös julkaisemalla se tiedotusvälineessä. Sinulle aiheutuu tästä protestoinnista maksuhäiriömerkintä.  Tratan saa julkaista tai ilmoittaa merkittäväksi luottotietorekisteriin aikaisintaan kymmenen päivän kuluttua sen lähettämisestä.   

Jos maksat tratan ennen sen protestointia, sinulle ei aiheudu maksuhäiriömerkintää.

Jos olet perustellusti riitauttanut saatavan ennen tratan protestointia, ei riidanalaista saatavaa saa protestoida eikä siitä saa aiheutua sinulle maksuhäiriömerkintää.

 

Minulle on tehty virheellinen maksuhäiriömerkintä. Mitä voin tehdä?

Voit pyytää virheellisen maksuhäiriömerkinnän poistamista luottotietoyhtiön (esimerkiksi Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode Finland Oy) rekisteristä. Voit tehdä pyynnön maksuhäiriömerkinnän poistamisesta luottotietoyhtiölle kirjallisesti perustelemalla yksilöidysti, miksi maksuhäiriömerkintä on mielestäsi virheellinen. Voit vaatia myös virheellisen merkinnän tehnyttä perintäyhtiötä tai velkojaa oikaisemaan tiedon luottotietoyhtiölle. Maksuhäiriömerkintä voi olla virheellinen esimerkiksi silloin, kun se on syntynyt aiheettoman saatavan tratan protestoinnista tai kun saatava on riitautettu tai maksettu kokonaan ennen tratan protestointia.

Luottotietolain mukaan rekisterinpitäjän (luottotietoyhtiö) on ilman aiheetonta viivytystä oikaistava luottotietorekisterissä tai luottotietolausunnossa oleva virheellinen, puutteellinen, vanhentunut tai muutoin harhaanjohtava tieto. Luottotietoyhtiö voi poistaa vain virheellisen maksuhäiriömerkinnän rekisteröityjen tasapuolisen kohtelun vuoksi. Rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen ratkaisu, jos se kieltäytyy muuttamasta rekisterissä olevaa tietoa.

Luottotietolain noudattamista valvoo tietosuojavaltuutettu, jonka toimistoon voit olla yhteydessä maksuhäiriötietojen oikeellisuutta koskevissa asioissa. Tietosuojavaltuutettu voi määrätä rekisterinpitäjän oikaisemaan virheellisen merkinnän. Tietosuojavaltuutetun puhelinneuvontaan pääset täältä.

 

Sain perintäkirjeen, mutta en ole saanut laskua tai muistutusta. Mitä voin tehdä?

Perintää ei saa jatkaa, jos et ole saanut laskua tai muistutusta velkojan tai perintäyhtiön väärän osoitetiedon vuoksi. Voit tehdä riitautuksen perintäkirjeestä perintäyhtiölle virheellisen osoitetiedon perusteella ja ilmoittaa oikean osoitetiedon, jotta saat maksamiseen tarvittavat tiedot oikeaan osoitteeseen.

Jos osoitteesi muuttuu, ilmoita siitä viipymättä velkojalle ja perintäyhtiölle. Sinulla on myös velvollisuus pitää yhteisösi kaupparekisteritiedot ajan tasalla.

Hyvään perintätapaan kuuluu, että sekä velkojan että perintäyhtiön on noudatettava toiminnassaan erityistä huolellisuutta. Tähän sisältyy muun muassa se, että ennen perintään ryhtymistä on varmistuttava toimeksiantoa koskevista keskeisistä perusasioista. Velkojalla tai perintäyhtiöllä ei ole kuitenkaan velvollisuutta ryhtyä oma-aloitteisesti selvittämään mahdollisia osoitteenmuutoksia, vaan maksuvaatimus voidaan lähettää velallisen viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen.

Jos et ole voinut aiemmin maksaa saatavaa, koska lasku ja muistutus on lähetetty virheelliseen osoitteeseen, sinulla ei ole velvollisuutta korvata perinnästä aiheutuneita kuluja. Tämä edellyttää kuitenkin, ettet ole itse antanut virheellistä osoitetta velkojalle.

 Jos kirje on sen sijaan esimerkiksi hävinnyt postinkuljetuksessa, tällä ei ole vaikutusta velvollisuuteesi korvata perinnästä aiheutuneita kuluja velkojalle.

 

Maksoin liikasuorituksen perintäyhtiölle. Perintäyhtiö vaatii kuluja liikasuorituksen palauttamisesta. Onko tämä laillista?

Kyllä, jos liikasuoritus on aiheutunut omasta virheestäsi.

Toisinaan voi käydä niin, että velallinen maksaa perintäyhtiölle saman laskun kahteen kertaan tai muuten ylisuuren maksun.  Hyvään perintätapaan kuuluu se, että perintäyhtiön tulee palauttaa saamansa aiheeton tai ylisuuri maksu velalliselle ilman aiheetonta viivytystä.

Kysymys siitä, saako perintäyhtiö vaatia liikasuorituksen palauttamisesta kuluja riippuu siitä, kenen virheestä liikasuoritus on johtunut. Perintäyhtiö voi vaatia palauttamisesta aiheutuvat kohtuulliset kulut, jos liikasuoritus on johtunut velallisen huolimattomuudesta tai virheestä.  Perintäyhtiö ei sen sijaan saa vaatia velalliselta kuluja palauttamisesta aiheutuvasta työstä, jos liikasuoritus on johtunut velkojan tai perintäyhtiön virheestä.

Perintäyhtiö voi jättää liikasuorituksen palauttamatta ja käyttää sen velallisen muiden velkojen maksuun vain silloin, jos velallinen antaa siihen nimenomaisen suostumuksensa.

 

Perintäyhtiö kohdistaa yritykseni suorituksen ensiksi perintäkuluihin ja vasta sitten pääomaan. Onko tämä laillista?

Kyllä. Perintäyhtiöllä on oikeus kohdistaa yrityksesi suoritus haluamallaan tavalla, koska perintälaki ei rajoita suorituksen kohdistamisjärjestystä muissa kuin kuluttajasaatavissa. On siten mahdollista, että perintäyhtiö kohdistaa yrityksesi suorituksen esimerkiksi ensiksi perintäkuluihin ja vasta sitten korkoihin ja pääomaan.

Sen sijaan kuluttajasaatavissa suorituksen kohdistusjärjestys on lailla rajattu niin, että perintäkuluihin saa kohdistaa suorituksen vasta sen jälkeen kun saatavan korko ja pääoma ovat tulleet suoritetuiksi.

 

Millaisiin asioihin Etelä-Suomen aluehallintovirasto voi valvonnassaan puuttua ja miten?

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) valvoo valtakunnallisesti, että rekisteriin merkityt perintätoiminnan harjoittajat noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa. Perintätoiminnalla tarkoitetaan saatavien perintää toisen lukuun sekä omien saatavien perintää tapauksissa, joissa on ilmeistä, että ne on otettu vastaan yksinomaan perintätarkoituksessa.

AVIlla ei ole toimivaltaa puuttua sellaiseen perintään, joka ei ole rekisteröinnin varaista, kuten esimerkiksi velkojan omaan perintään, ulosottoperintään tai saatavan perimiseen tuomioistuimessa. Myös saman konsernin saatavia voi periä rekisteröitymättä. Saatavia voi periä rekisteröitymättä myös, kun perintätoiminta on satunnaista eikä sitä markkinoida tai jos saatavia perii esimerkiksi asianajaja, jonka toiminnan valvonta on muulla tavoin järjestetty.

AVI pyrkii ensisijaisesti ohjeistamaan perintäyhtiöitä lain tai hyvän perintätavan edellyttämistä menettelytavoista valvontapäätöksissään. Mikäli perintäyhtiön menettelyssä ilmenee toistuvia tai vakavia puutteita, AVI voi antaa perintäyhtiölle hallinnollisen seuraamuksen, kuten esimerkiksi varoituksen tai enintään kuuden kuukauden mittaisen määräaikaisen toimintakiellon, joka kohdistuu perintätoimintaan kokonaan tai osittain. Viimesijaisena seuraamuksena on rekisteristä poisto, jolloin perintätoiminnan harjoittaminen on lopetettava kokonaan. Hallinnolliset seuraamukset merkitään AVIn ylläpitämään julkiseen perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin. AVIn tulee kieltää perintätoiminta, jota harjoitetaan lainvastaisesti ilman rekisteröintiä. Kiellon tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko. AVIn antamista valvontapäätöksistä löytyy lisätietoa esimerkiksi verkkosivuston kohdasta päätöslyhennelmiä.

AVI voi puuttua perintäyhtiön yleisiin menettelytapoihin esimerkiksi ohjeistuksella tai varoituksella, mutta ei voi ratkaista yksittäiseen perintäasiaan liittyviä yksityisoikeudellisia vaatimuksia, kuten esimerkiksi alentaa perintäkuluja, ottaa kantaa sopimuksen pätevyyteen tai vahingonkorvausvaatimukseen.  Yksityisoikeudellisten vaatimusten käsittely kuuluu yleisten tuomioistuinten toimivaltaan. Velallisilla ei ole asianosaisasemaa aluehallintoviraston valvonta-asioissa eikä aluehallintoviraston päätöksillä ole suoraa vaikutusta velallisen asemaan. AVI ei voi esimerkiksi määrätä perintää keskeytettäväksi tai maksuhäiriömerkintää poistettavaksi.

Päivitetty