Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Sosiaalihuollon kantelujen ja valvonnan määrä kasvoi rajusti 2019

Sosiaalihuollon kantelu- ja valvonta-asioiden määrä kasvoi aluehallintovirastoissa rajusti vuoteen 2018 verrattuna. Epäkohdat vanhustenhuollon palveluissa olivat suurin syy yhteydenottoihin.

Valtakunnallinen hoivapalveluihin liittyvä keskustelu ja siihen liittyvät median tietopyynnöt lisääntyivät merkittävästi vuonna 2019. Yhteydenotot ja käsiteltävien asioiden määrä aiheuttivat töiden ruuhkautumista aluehallintovirastoissa. Silti käsittelyyn otetut asiat ratkaistiin pääasiassa aikaisempaa nopeammin ja tehokkaammin.

Kantelupäätös keskimäärin 7,2 kuukaudessa

Vuonna 2019 aluehallintovirastoissa otettiin käsittelyyn 1 295 kantelua, kun 2018 luku oli 964. Ratkaisu annettiin 1 031 kanteluun, kun edellisenä vuonna ratkaisu annettiin 822 kanteluun.

aluehallintovirasto

käsittelyyn otetut kantelut

ratkaistut kantelut

 

2019

2019

Etelä-Suomi

444

256

Itä-Suomi

148

152

Lappi

72

61

Lounais-Suomi

143

131

Länsi- ja Sisä-Suomi

326

282

Pohjois-Suomi

162

149

yhteensä

1 295

1 031

 

Aluehallintovirastot saivat runsaasti sosiaalihuollon kanteluja ja vanhustenhuollon epäkohtailmoituksia. Ne koskivat laajasti sosiaalihuollon eri osa-alueita.

Asumispalveluyksiköihin liittyen aiheina olivat  

 • hoitohenkilöstön riittävyys
 • hoito ja lääkehoito
 • ruuan laatu ja tarjoilu
 • asiakasturvallisuus
 • sairaan- ja terveydenhoito

Kehitysvammahuoltoon liittyvissä yhteydenotoissa syynä oli asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutuminen ja lastensuojelussa asian käsittely määräajassa.  

Lisäksi kanteluissa oltiin tyytymättömiä mm. kunnan kotihoidon toimintaan ja päätöksentekoon palveluista. Kotihoitoon ja tehostettuun asumispalveluun liittyvien kantelujen aiheina oli usein hoivan ja palvelujen laatuun sekä asiakkaiden kohtelu.

Kantelujen määrän suuri kasvu lisäsi merkittävästi aluehallintovirastojen työmäärää. Käsiteltävät asiat olivat myös aiempaa vaativampia. Silti aluehallintovirastoissa ratkaistiin ennätyksellinen määrä kanteluasioita ja suurimmassa osassa aluehallintovirastoja kanteluiden ratkaisuajat jopa lyhenivät. Tähän vaikutti osaltaan se, että kantelujen käsittelyyn saatiin lisäresursseja. Kantelujen keskimääräinen käsittelyaika oli 7,2 kuukautta, kun tavoitteena oli 8 kuukauden käsittelyaika. Laajempaa selvittelyä vaativien kantelujen käsittelyyn kului kuitenkin huomattavasti enemmän aikaa.  Osa kanteluista siirrettiin käsiteltäväksi muistutuksena organisaatioihin, jotka olivat kantelun kohteena.

Saapuneilla ilmoituksilla suuri merkitys valvonnan kohdentamisessa

Valvonta-asioita otettiin käsiteltäväksi 1 390, vuonna 2018 luku oli 800. Ratkaisuja valvonta-asioissa tehtiin 818, edellisenä vuonna 730.

 

aluehallintovirasto

käsittelyyn otetut valvonta-asiat

ratkaistut valvonta-asiat

 

2019

2019

Etelä-Suomi

333

188

Itä-Suomi

220

118

Lappi

74

33

Lounais-Suomi

167

88

Länsi- ja Sisä-Suomi

427

297

Pohjois-Suomi

169

94

yhteensä

1 390

818

 

Valvonta-asioista suurin osa liittyi vanhustenhuoltoon. Myös mielenterveys- ja päihdepalveluista tuli asiakkaiden ja omaisten yhteydenottoja. Niissä havaittiin samoja epäkohtia kuin vanhus- ja vammaispalveluissa.

Vanhusten asumispalveluyksiköissä on ollut merkittäviä puutteita henkilöstömitoituksen, osaamisen, lääkehoidon ja johtamisen sekä hoidon laadun osalta. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa epäkohtina korostuivat lisäksi henkilöstön osaamisen puutteet, asiakkaiden itsemääräämisoikeuden rajoittamisen käytännöt sekä virheellinen päätöksenteko. 

Valvontaa yhdessä Valviran kanssa

Vuonna 2019 aluehallintovirastoissa valvonta kohdennettiin pääasiassa saatujen epäkohtailmoitusten mukaan. Ilmoitusten määrä kasvoi koko maan alueella. Myös ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä tehtiin edellistä vuotta enemmän. Suunnitelman mukaista valvontaa pystyttiin lisäämään vain muutamassa aluehallintovirastossa. Valvonnan lisääntyminen vähensi mahdollisuuksia ennakoivan ohjauksen järjestämiseen.

Erityisesti vanhustenhuollossa ilmenneiden epäkohtien perusteella jouduttiin käyttämään aiempaa vahvempia valvonnan keinoja. Aluehallintovirasto joutui antamaan määräyksiä uhkasakolla tehostettuna ja määräyksiä keskeytyksen uhalla sekä tekemään myös toiminnan keskeytyspäätöksiä.

Sosiaalihuollossa yhteistyö Valviran kanssa tiivistyi erityisesti vanhuspalvelujen valvontatyössä ja ohjauksessa.

Aluehallintovirastot havaitsivat valvonnassaan, että osa kunnista ei tiedosta vastuutaan valvoa ostopalveluna hankkimiaan palveluja, mikä näkyi aluehallintovirastoon tulleiden epäkohtailmoitusten ja kantelujen määrässä.

Valvonta- ja ohjaustehtäviä hoitavien henkilöiden määrä kasvoi vuoden aikana. Kasvu johtui pääasiassa sosiaalihuollon reaktiivisen valvonnan sekä lastensuojelun valvonnan lisääntyneistä resursseista.

Omavalvonnassa parannettavaa

Aluehallintoviraston valvonnassa tehtyjen havaintojen perusteella sosiaalihuollon palveluja tarjoavissa organisaatioissa ei ole vielä laajasti ymmärretty omavalvonnan merkitystä. Joissakin organisaatioissa suunnitelmaa ei ollut ollenkaan tai se oli tehty hyvin yleisellä tasolla. Parannettavaa on myös siinä, että omavalvontaa käytettäisiin oman toiminnan kehittämiseen ja nopean reagoinnin välineenä.

Virasto ohjaa ja valvoo sekä kunnallisia että yksityisiä sosiaalihuollon palveluja. Virasto toimii alueensa asukkaiden parhaaksi yhteistyössä kuntien sekä muiden paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa.

Aluehallintovirasto on lupa- ja valvontaviranomainen

Virasto ohjaa ja valvoo sekä kunnallisia että yksityisiä sosiaalihuollon palveluja. Virasto toimii alueensa asukkaiden parhaaksi yhteistyössä kuntien sekä muiden paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa.

Sosiaalipalveluja ovat:

 • sosiaalityö
 • sosiaalipäivystys
 • kotipalvelut
 • omaishoidon tuki
 • asumispalvelut
 • laitoshoito
 • perhehoito
 • sosiaalinen kuntoutus
 • lasten ja perheiden palvelut
 • ikäihmisten palvelut
 • vammais- ja kehitysvammahuollon palvelut
 • päihdetyö ja päihdepalvelut
 • kasvatus- ja perheneuvonta
 • mielenterveystyö

Aluehallintoviraston toimintaa sosiaalipalveluissa ohjaa lainsäädäntö. Virasto toimii yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ja muiden toimijoiden kanssa.

Aluehallintovirastojen tilinpäätös vuodelta 2019 on luettavissa verkkosivuillamme www. avi.fi – palvelut – julkaisut - julkaisut 2020: Aluehallintovirastojen tilinpäätös 2019.


Lisätietoa:
johtaja Leena Laajala, p. 0295 018 549
sosiaalihuoltoyksikön päällikkö Eija Hynninen-Joensivu, p. 0295 016 121
etunimi.sukunimi@avi.fi
aluehallintovirasto

 


Päivitetty