Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Aluehallintoviraston päätös Terrafame Oy:n kaivoksen (entinen Talvivaaran kaivos) ympäristölupien mukaisten jätevesipäästöjen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta (Pohjois-Suomi)

Aluehallintovirasto on 5.3.2020 antanut päätöksen nro 14–15/2020 kaivoksen toiminnasta aiheutuneiden ympäristöluvan mukaisten, 31.5.2013 jälkeistä aikaa koskevien vesistöjen pilaamisvahinkojen korvaamisesta. Terrafame Oy on määrätty maksamaan korvauksia rantakiinteistöjen virkistyskäytön vaikeutumisesta, vesialueiden kalastuksen tuoton menetyksestä ja kaupalliselle kalastukselle aiheutuneista vahingoista. Korvausten yhteismäärä korkoineen on noin 495 000 euroa.

Aluehallintovirasto on määrännyt korvaukset vuonna 2013 ja 2014 annetuissa ympäristö- ja vesitalousluvissa sallituista käsiteltyjen jätevesien johtamisesta aiheutuneista vesistön pilaantumisvahingoista. Ratkaisu sisältää korvaukset myös Nuasjärven purkuputken ympäristöluvassa sallitusta käsiteltyjen jätevesien johtamisen tilapäisestä lisäämistä Oulujoen vesistön ns. vanhalle purkureitille vuonna 2015. Korvausmääräykset koskevat käsiteltyjen jätevesien johtamista 31.5.2013 jälkeen.

Aluehallintovirasto on määrännyt maksettavaksi korvaukset rakennettujen rantakiinteistöjen vesistösidonnaisen virkistyskäytön vaikeutumisesta. Oulujoen vesistön suunnassa korvauksia on määrätty yhdelle Tuhkajoen ja 186 Jormasjärven rantatilalle Pieni-Jormasen luusuaan (järven laskukohta) saakka. Nämä korvaukset laillisine korkoineen ovat yhteensä noin 250 000 euroa. Vuoksen vesistön suunnassa korvauksia on määrätty maksettavaksi neljälle Kivijärven ja 80 Laakajärven rantatilalle. Nämä korvaukset ovat laillisine korkoineen yhteensä noin 85 000 euroa. Korvauksien määrä vaihtelee vesialuekohtaisesti jätevesien purkureittien eri osissa päästöjen vaikutusten perusteella. Rantakiinteistöjen korvausmääräykset koskevat sellaisia kohteita, jotka olivat rakennettu tai muutoin otettu erityiseen käyttöön ennen 31.5.2013, jolloin kaivos sai jätevesien johtamiseen uuden ympäristöluvan. Viimeinen korvausvuosi on 2016.

Vesialueiden omistajille on määrätty maksettavaksi korvauksia kalastuksen tuoton menetyksestä.  Korvaukset kohdistuvat jätevesien vaikutusalueella Oulujoen vesistössä Pieni-Jormasen luusuaan saakka ja niiden yhteissumma on korkoineen noin 70 000 euroa. Vuoksen vesistössä korvauksia on määrätty Laakajärven luusuaan saakka ja niiden yhteismäärä on korkoineen noin 60 000 euroa.  Korvauksen määrä vaihtelee vesialuekohtaisesti jätevesien purkureittien eri osissa päästöjen vaikutusten perusteella.   

Kaupalliselle kalastukselle aiheutuneista vahingosta on määrätty korvauksia vuosilta 2014–2016. Kaupallisen kalastuksen korvaukset (yhteissumma korkoineen noin 20 000 euroa) koskevat kahta Jormasjärven ja yhtä Laakajärven alueella kaupallista kalastusta harjoittanutta kalastajaa.

Päätöksessä ei ole käsitelty Terrafame Oy:n kaivokselta purkuputken kautta Nuasjärveen aluehallintoviraston päätöksen nro 43/2015/1 mukaisesti johdettavista käsitellyistä jätevesistä aiheutuvien vahinkojen korvaamista. Purkuputken kautta johdettavista käsitellyistä jätevesistä Nuasjärven– Rehjan alueen ammattimaiselle kalastukselle aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta annetaan myöhemmin eri päätös (asian dnro PSAVI/1774/2017).

Päätöksessä ei ole käsitelty rikokseen perustuvia, jätevesien johtamisesta aiheutuneita vahinkoja. Niitä koskeva asia on vireillä Kainuun käräjäoikeudessa.

Aluehallintovirastoon on toimitettu poikkeuksellisen paljon vaatimuksia asian käsittelyn eri yhteyksissä. Päätökseen on kirjattu yli 300 eri tahoa, jotka ovat osallistuneet yhdellä tai useammalla kirjelmällä. Aluehallintovirasto määrää kuitenkin viran puolesta eli ilman vaatimustakin korvaukset ympäristöluvan mukaisesta vesistön pilaantumisesta aiheutuneista vahingoista.

Päätös on julkaistu ilman henkilöiden nimiä ja korvausliitettä internetissä osoitteessa https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=891576.

Päätös on kokonaisuudessaan nähtävänä Sotkamon ja Sonkajärven kunnissa ja Kajaanin kaupungissa.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 14.4.2020 saakka.

 

Lisätietoja                         

ympäristöneuvos Riitta Riihimäki puh. 0295 017 665

ympäristölakimies Laura Lindström, puh. 0295 017 672

sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty