Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Vanhusten hoivayksikköjen valvonta on aktiivista

Lounais-Suomi

Aluehallintovirastoon on viime vuoteen verrattuna tullut runsaasti kanteluita ja epäkohtailmoituksia Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen vanhusten hoivapalveluista. Myös tarkastuskäyntejä ja muita valvontatoimenpiteitä on tehty enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Tarkastuksilla on havaittu puutteita, joita hoitokodit ovat useassa tapauksessa ryhtyneet korjaamaan heti ohjausta saatuaan. Osa valvonta-asioista edellyttää laajempaa selvittämistä.

Lounais-Suomessa näkyy sama omaisten ja alan ammattilaisten huoli vanhusten hoivasta kuin muuallakin Suomessa. Alkuvuoden liki kolmen kuukauden aikana Lounais-Suomen aluehallintovirasto on saanut vanhusten hoivapalveluista yhteensä noin 40 kantelua ja epäkohtailmoitusta. Määrä on yli kaksinkertainen verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2018. Suurin osa kanteluista ja epäkohtailmoituksista koskee yksityisiä hoivapalveluja. Valtaosa epäkohtailmoituksista käsitellään kirjallisten selvitysten pohjalta.

Tyypillisimmät yhteydenoton aiheet ovat olleet:

  • riittämätön hoitohenkilöstömitoitus, henkilöstön puutteellinen ammattitaito sekä vaihtuvuus
  • perushoidon ja -hoivan puutteet, ruoan huono laatu, lääkitysvirheet ja muut lääkehuollon epäkohdat
  • virikkeellisen toiminnan ja ulkoilun vähäisyys
  • huonosti laaditut ja/tai päivittämättömät hoito- ja palvelusuunnitelmat
  • puutteet omavalvonnassa.

Kunnilla ja aluehallintovirastolla omat vastuunsa

Kunnilla on ensisijainen vastuu valvoa alueensa vanhushuollon palveluita. Aluehallintovirastot ohjaavat kuntia näiden valvontatehtävän toteuttamisessa. Lounais-Suomen aluehallintovirasto lähetti helmikuussa kaikille Varsinais-Suomen ja Satakunnan kunnille ohjauskirjeen kuntien valvontavastuusta.

Aluehallintovirastot toteuttavat omaa valvontatehtäväänsä ohjauksen, lupahallinnon, tarkastusten sekä asiakirjapohjaisen valvonnan keinoin.

Kuluneiden viikkojen aikana Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt useita tarkastuskäyntejä vanhusten hoivakoteihin välittömän asiakasturvallisuuden varmistamiseksi. Tarkastuskäyntejä on tehty sekä itsenäisesti että yhteistyössä kuntien ja Valviran kanssa.

Jos aluehallintovirastot havaitsevat puutteita hoivakodin toiminnassa, ne voivat kiinnittää palveluntuottajan huomiota puutteen korjaamiseen, antaa huomautuksen tai määräyksen, keskeyttää toiminnan tai peruuttaa luvan.

Valvonnan vireillä olo ei välttämättä tarkoita puutteita

Valvontaprosessit ovat lähtökohtaisesti pitkäkestoisia. Lounais-Suomen aluehallintovirastoon viime kuukausien aikana tulleet lukuisat yhteydenotot ovat omalta osaltaan lisänneet työruuhkaa ja pidentäneet käsittelyaikoja.

Keskeneräisistä asioista virasto voi antaa tietoa vain rajallisesti. Kantelut koskevat yleensä yksittäisen asiakkaan asiaa. Siksi kanteluihin liittyvät päätökset ovat useimmiten salassa pidettäviä. Valvonta-asioissa annettavat päätökset ovat pääsääntöisesti julkisia.

Valvonta-asian vireilläolo ei välttämättä tarkoita, että hoivayksikön toiminnassa on puutteita, vaan että asiaa selvitetään.

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt:
Tanja Railo, viestintäpäällikkö, puh. 0295 016 552, tanja.railo(at)avi.fi

 


Päivitetty