Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Pohjois-Suomen AVI on ollut yhteydessä kuntiin ja kartoittanut yksityisten sosiaalihuollon toimintayksiköiden, erityisesti vanhustenhuollon tilannetta

Pohjois-Suomi

Huoli vanhusten ympärivuorokautisten toimintayksiköiden hoitajien riittävyydestä ja hoidon laadusta on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella (Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu) lisääntynyt. Yhteydenottoja ja epäkohtailmoituksia on tullut useista yksityisten palveluntuottajien, mutta myös kuntien vanhustenhuollon toimintayksiköistä.  

Aluehallintovirasto on lähestynyt alueensa kuntia ja pyytänyt informoimaan 1) mahdollisista huolista ja epäkohdista yksityisten palveluntuottajien toimintayksiköissä; 2) mitä toimenpiteitä kunnat ovat tehneet yhteydenottojen johdosta ja 3) miten kunnat huolehtivat yksityisten palveluntuottajien valvonnasta?

Kunnat ovat tehneet moniin yksityisten palveluntuottajien toimintayksiköihin viimeisten viikkojen aikana esimerkiksi ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä. Tietojen pohjalta aluehallintovirasto arvioi tarvittavat toimenpiteet sekä yksityisten palveluntuottajien toiminnan että kunnallisten yksiköiden toiminnan valvonnan osalta.

Aluehallintovirasto kehottaa kaikkia, sekä kunnallisia että yksityisiä, toimintayksikköjä omavalvonnan keinoin huolehtimaan siitä, että ne kaikkina aikoina vastaavat asiakkaiden palvelutarpeeseen tarpeen edellyttämällä tavalla ja varmistavat asiakasturvallisuuden toteutumisen. Aluehallintovirasto ohjaa edelleen kuntia omalta osaltaan huolehtimaan yksityisten palveluntuottajien toiminnan valvonnasta ja
raportoimaan epäkohdista aluehallintovirastoon.

Aluehallintovirasto muistuttaa, että asumispalvelujen järjestämisen lisäksi kuntien tulee huolehtia siitä, että kotiin annettavat palvelut järjestetään asiakkaiden palvelutarpeiden edellyttämällä tavalla. Myös yksityisten kotiin annettavien palvelujen (esim. kotihoito) valvonnan, ensisijainen vastuu on kunnilla.

Aluehallintovirasto muistuttaa lisäksi, että sosiaalihuollon henkilöstöllä on ilmoitusvelvollisuus asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisen epäkohdista tai epäkohdan uhista toiminnasta vastaavalle henkilölle. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Mikäli epäkohtaa ei korjata, voi ilmoituksen tehdä aluehallintovirastoon. Aluehallintovirasto harkitsee saamansa ilmoituksen jälkeen tarvittavat toimenpiteet.

Mikäli epäkohta tai tyytymättömyyden aihe koskee esimerkiksi yksittäisen vanhuksen palvelujen järjestämistä tai toteuttamista, aluehallintovirasto ohjaa ensisijaisesti ottamaan yhteyttä toimintayksikön vastuuhenkilöön tai tekemään muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Muistutukseen tulee saada perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa. Muistutuksen teossa neuvovat tarvittaessa sosiaali- ja potilasasiamiehet.

Aluehallintoviraston valvonta on riskiperusteista ja perustuu valvontaohjelmiin sekä vireille tulleisiin asioihin. Valvottavat yksiköt valikoituvat epäkohtailmoitusten ja muun tietopohjan perusteella.

 

Lisätietoja
sosiaalihuollon ylitarkastaja Marja-Leena Lantto, p. 0295 017 576
etunimi.sukunimi@avi.fi

 

 


Päivitetty