Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Jyväskylän hammashoidon odotusajat liian pitkiä – tilanne korjattava        

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Jyväskylän kaupungille määräyksen siitä, että potilaan tulee päästä hammaslääkärin vastaanotolle viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen arvioinnista. Aluehallintovirasto on velvoittanut Jyväskylän kaupunkia antamaan 15.11.2019 mennessä ajantasaiset tiedot tilanteesta.

Kiireetön hoitoon pääsy ei tällä hetkellä toteudu Jyväskylän kaupungissa hoitotakuusäännösten mukaisesti. Yli kuusi kuukautta jonottaneita potilaita hammaslääkärin vastaanotolle oli maaliskuussa yhteensä 1722. Tämän johdosta aluehallintovirasto on määrännyt Jyväskylän kaupungin järjestämään suun terveydenhuollon hoitoon pääsy siten, että potilas pääsee hammaslääkärin vastaanotolle viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Tarvittavat toimenpiteet on suoritettava lokakuun loppuun mennessä. Aluehallintovirasto on velvoittanut Jyväskylän kaupunkia antamaan marraskuun puolivälissä ajantasaiset tiedot hoitoon pääsyn toteutumisesta.

Aluehallintovirasto antoi yli vuosi sitten 23.1.2018 Jyväskylän kaupungille huomautuksen siitä, että suun terveydenhuollon hoitoon pääsy ei toteutunut kuudessa kuukaudessa. Hoitoon pääsy hammaslääkärin vastaanotolle vaihteli 28 ja 196 vuorokauden välillä.  Tuolloin 729 potilasta odotti yli kuusi kuukautta hammaslääkärin vastaanotolle.

Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön. Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä kohtuullisessa ajassa, viimeistään kolmen kuukauden kuluttua hoidon tarpeen arvioinnista. Kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa enintään kolmella kuukaudella, jos lääketieteellisistä, hoidollisista tai muista vastaavista perustelluista syistä hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta. Potilaslain mukaan potilaalle on ilmoitettava hoitoon pääsyn ajankohta. Jos ilmoitettu ajankohta muuttuu, on uusi ajankohta ja muutoksen syy ilmoitettava potilaalle välittömästi.

Kiireettömään hoitoon pääsyä on valvottu suunnitelmallisesti vuodesta 2007 lähtien. Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että väestö saa tarpeenmukaisen hoidon viimeistään säännösten edellyttämissä enimmäisajoissa.

 

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 51 §

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 4 §

 

Lisätietoja:
ylitarkastaja Maarit Penttilä p. 0295 018 567
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty