Terveydensuojelu

Aluehallintovirasto (AVI) ohjaa kuntien terveydensuojeluviranomaisten suorittamaa valvontaa sekä valvoo terveydensuojelua toimialueellaan. Tämän lisäksi AVI arvioi kuntien laatimat terveydensuojelun valvontasuunnitelmat ja niiden toteutumista sekä antaa tarvittaessa alueellisia määräyksiä terveydellisen haitan poistamiseksi tai sen syntymisen ehkäisemiseksi.

Terveydensuojeluvalvonnan tavoitteena on ehkäistä, vähentää ja poistaa elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa ihmisille terveyshaittaa. Terveydensuojelusta säädetään terveydensuojelulailla.  

Terveydensuojelun tehtävät koskevat laajasti ihmisen elinympäristöjä ja niissä esiintyviä biologisia, fysikaalisia tai kemiallisia haittatekijöitä. Terveydensuojeluvalvonnan osa-alueita ovat mm.

 • asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveellisyyden valvonta (mm. sisäilman laatu, radon, melu ja vahinkoeläimet);

 • talous- ja uimaveden sekä uima-allasveden valvonta;

 • luvat talousvettä toimittaville laitoksille;

 • ilmoituksenvaraisten huoneistojen valvonta (mm. julkiset kokoontumis- ja majoitushuoneistot, liikuntatilat, koulut, päiväkodit, vanhainkodit, yleiset saunat, uimahallit, kylpylät ja uimarannat, parturit, kampaamot, kauneushoitolat sekä eläinsuojat);

 • hautaamisen terveydelliset kysymykset;

 • jätteiden ja jätevesien yleisten vaatimusten ja haitattomuuden valvonta;

 • yleisten alueiden, rakennusten ja laitosten sekä suurten yleisötilaisuuksien terveydellisten olojen valvonta;

 • erityistilanteisiin varautuminen terveyshaittojen ehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja poistamiseksi.

Valvontaviranomaiset

Terveydensuojeluvalvontaa hoidetaan usealla eri viranomaistasolla. Päävastuu käytännön terveydensuojelun toteuttamisesta on kunnilla.

Kunnat hoitavat terveydensuojeluvalvontaa sekä suunnitelmallisesti laatimansa valvontasuunnitelman perusteella että asukkaiden tekemien valitusten ja yhteydenottojen perusteella

Aluehallintovirasto  

 • Ohjaa ja valvoo terveydensuojelua alueellaan sekä ohjaa toimialansa valmiussuunnittelua. AVI arvioi kuntien terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelmat ja niiden toteutumista sekä raportoi keskusvirastoille terveydensuojeluvalvonnan toteutumisesta alueellaan.

 • Toimii kunnallisten terveydensuojelua tekevien valvojien tukena antaen heille ohjausta ja tulkinta-apua sekä järjestämällä työnohjauspäiviä.

 • Antaa tarvittaessa alueellaan määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveydellisen haitan poistamiseksi tai sen syntymisen ehkäisemiseksi. 

 • Seuraa talousveden laatuvaatimusten täyttymistä alueellaan ja voi hakemuksesta myöntää talousvettä toimittavalle laitokselle määräaikaisen luvan poiketa talousveden kemiallisista laatuvaatimuksista. Poikkeuslupahakemuksessa esitettävät tiedot on kirjattu talousveden laatuvaatimuksista annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (STMa 461/2000).

 • Antaa lausuntoja mm. ympäristövaikutusten arviointimenettelyistä terveysvaikutusten osalta, kaavasuunnitelmista ja lainsäädäntöluonnoksista, ympäristölupahakemuksista sekä tarvittaessa talousvettä toimittavaa laitosta koskevista hakemuksista ja näiden valvontatutkimusohjelmista.

 • Tarkastaa ja laatii vuosittain yhteenvedon alueensa  EU-talousvesilaitosten valvontatutkimusten tuloksista sekä yleisten uimarantojen uimarantaluetteloista ja valvontatiedoista Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle (THL).

 • Käsittelee kunnallisen terveydensuojeluvalvontaviranomaisen toiminnasta tehdyt kantelut.

AVIssa terveydensuojeluvalvontaa tekevät ympäristöterveydenhuollon ylitarkastajat.

Keskusvirastona toimii Sosiaali- ja Terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Valvira ohjaa terveydensuojeluvalvontaa valtakunnallisesti ja laatii terveydensuojelun valtakunnallisen valvontaohjelman, joka on osa ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelmaa.

Terveydensuojelun yleisen suunnittelun ja valvonnan ylin johto ja ohjaus kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle (STM).

Tietoa alueelta

Terveydensuojeluasioita Itä-Suomen aluehallintovirastossa hoitavat:

ylitarkastaja Matti Koskela puh. 0295 016 913
ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Anne-Kaarina Lyytinen puh. 0295 016 096


Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi

 

Ohjaus ja valvonta Itä-Suomessa

Valvontasuunnitelmien ja niiden toteumien arviointi

Itä-Suomen aluehallintovirasto on arvoinut kunnallisten valvontayksiköiden vuoden 2012 valvontasuunnitelmat ja laatinut yhteenvetoraportin kunnallisten valvontayksiköiden toteuman arvioinneista vuosilta 2011-13.

Asumisterveys

Esimerkkikuvaus sisäilmaongelman käsittelystä koulurakennuksessa.


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa