Terrorismin rahoittamisen estäminen

Rahanpesulaissa säädetään rahanpesun torjunnan lisäksi terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä. Terrorismin rahoittamisen torjumiseksi ilmoitusvelvollisen tulee myös olla tietoinen varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi säädetyssä laissa (325/2013) (jäädyttämislaki) asetetuista velvoitteista. Lisäksi on syytä tutustua myös kansainvälisiin pakotejärjestelmiin siltä osin, kun niillä voi olla merkitystä ilmoitusvelvollisen toiminnassa.

Velvoitteet jäädytyspäätösten ja finanssipakotteiden johdosta

Jos ilmoitusvelvollinen havaitsee asiakkaissaan jäädytys- tai pakotelistalla olevan henkilön tai yhteisön, mahdollinen käynnissä oleva liiketoimi on syytä keskeyttää eikä tällaiselle henkilölle tai yhteisölle saa luovuttaa varoja. Asiasta on viipymättä ilmoitettava Helsingin ulosottovirastolle sähköpostilla osoitteeseen helsinki.uo(a)oikeus.fi. Helsingin ulosottovirastoon voi olla yhteydessä myös tilanteessa, jossa on epäselvää, onko asiakkaana oleva taho sama kuin jäädytyspäätöksen tai pakotteiden kohteena oleva henkilö. Jäädytys- tai pakotelistalla olevalle henkilölle tai yhteisölle kuuluvia varoja ei myöskään saa luovuttaa eteenpäin kolmannelle taholle ilman viranomaisen antamaa lupaa.

Terrorismin torjumiseksi tehtyjen kansallisten varojen jäädyttämistä koskevien päätösten sekä terrorismin vastaisten pakotesäädösten rikkominen on säädetty rangaistavaksi rikoslaissa (RL 46:1.3).

Varojen jäädyttäminen terrorismin torjumiseksi

Luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön voi kohdistua EU:n terrorismin torjumiseksi asettama varojen jäädyttäminen tai jäädyttämislain nojalla tehty jäädytys. Varojen jäädyttämisellä tarkoitetaan käytännössä sitä, että jäädyttämislistalla olevalle henkilölle ei saa luovuttaa varoja.  Kansallisen lain mukaiset varojen jäädyttämispäätökset tekee Suomessa Keskusrikospoliisi (KRP) ja se pitää listaa henkilöistä, joita jäädyttämispäätökset koskevat. 

Kansainväliset pakotejärjestelmät

Kansainvälisillä pakotteilla tarkoitetaan nimettyihin tahoihin kohdistuvia taloudellisen tai muun yhteistyön rajoituksia, joiden tavoitteena on vaikuttaa kyseisen tahon harjoittamaan politiikkaan tai toimintaan, jonka on katsottu olevan uhka kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle.

Pakotteet voivat olla terrorismin torjumiseksi annettuja finanssipakotteita tai muita varojen jäädyttämistä tarkoittavia finanssipakotteita. Pakotteet edellyttävät samanlaista pidättäytymistä kaikista kohdehenkilön varojen käyttöä edesauttavista toimenpiteistä kuin jäädyttämispäätöksetkin. Pakotteet perustuvat EU:n neuvoston päätöksiin ja asetuksiin, joilla on pantu täytäntöön myös YK:n turvallisuusneuvoston puitepäätöslauselmat ja niiden nojalla tehdyt turvallisuusneuvoston tai sen alaisen pakotekomitean päätökset.

Ulkoasiainministeriön pakotteista kertovilla sivuilla on linkit voimassaoleviin finanssipakotteisiin, pakotesäädösten tulkintaohjeita sekä mahdollisuus tilata uutiskirje muutoksista ja ajankohtaisista pakoteasioista.

Terrorismin rahoittamisen estäminen rahanpesulain näkökulmasta

Terrorismin rahoittamisella tarkoitetaan varojen ohjaamista terroritekojen suorittamiseksi ja muuta terrorististen henkilöiden, ryhmittymien ja tarkoitusperien taloudellista tukemista. Epäily kohdistuu varojen käyttökohteeseen ja käytetyt varat itsessään voivat olla peräisin laillisista tai rikollisista lähteistä. 

Terrorismin rahoittamista pyritään edellä esiteltyjen jäädyttämis- ja pakotejärjestelmien lisäksi estämään noudattaen samoja rahanpesulain velvoitteita kuin rahanpesun torjunnassa. Ilmoitusvelvollisen tulee seurata asiakkaidensa toimintaa myös terrorismin rahoittamiseen viittaavia liiketoimia silmällä pitäen. Ilmoitusvelvollisen tulee ilmoittaa Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskukselle myös terrorismin rahoittamisen epäilystä.

Aluehallintovirasto on laatinut ilmoitusvelvollisille ohjeen terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva lainsäädännön noudattamisesta ja ohje löytyy alasivulta Tiedotteet ja ohjeet.

YHTEYSTIEDOT

Sähköpostiosoite: rahanpesu(a)avi.fi

Helsingin toimipaikka
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki
Postiosoite: Postiosoite: PL 150, 13101 Hämeenlinna

Puhelinvaihde 0295 016 000
Faksi 09 6150 0529

 

Päivitetty