Aluehallintoviraston tehtävät tartuntatautitilanteessa

Tartuntatautien tehokas torjunta edellyttää eri viranomaisten yhteistyötä. Lue lisää eri viranomaisten vastuista sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta. (stm.fi) 

Aluehallintovirastot sovittavat yhteen ja valvovat tartuntatautien torjuntaa alueillaan. Aluehallintovirastot valvovat, että sairaanhoitopiirit ovat varautuneet alueellisesti terveydenhuollon häiriötilanteita varten. Aluehallintovirastoilla on yhteinen edustus STM:n sosiaali- ja terveydenhuollon varautumisen koordinaatioryhmässä ja sen alaisessa operatiivisessa ryhmässä. Yhtenäistä tilannekuvaa kootaan alueilta tarvittaessa ministeriöiden selvityspyyntöihin vastaamalla.

Aluehallintovirastot ohjaavat ja sovittavat yhteen varautumista ja tartuntatautien torjuntaa alueillaan

  • Aluehallintovirastojen peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue valvoo, että kunnat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit ovat varautuneet alueellisesti terveydenhuollon häiriötilanteita varten, ja että sosiaalihuollon palvelut ja asiakasturvallisuus pystytään turvaamaan asianmukaisesti myös arjen häiriötilanteissa. Aluehallintovirastot keräävät tietoa varautumisesta, ohjaavat ja tarvittaessa ryhtyvät tilanteen edellyttämiin valvontatoimenpiteisiin. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueet tuottavat sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) tietoa omalta alueeltaan ministeriöltä saatavien erillisten toimeksiantojen (tilannekuvapyynnöt) pohjalta.
     
  • Viranomaisten johtaessa turvallisuuteen liittyviä tilanteita alueilla aluehallintovirastojen pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen tehtävänä on tukea toimivaltaisia viranomaisia ja tarvittaessa yhteensovittaa toimintaa niiden kesken. Aluehallintovirastojen tehtävänä on avustaa sisäministeriötä (SM) pelastustoiminnan johtamisessa tarvittavan tiedon hankinnassa ja tilannekuvan ylläpitämisessä.
  • Opetustoimessa noudatetaan terveysviranomaisten ohjeistusta. Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue välittää ajankohtaista ohjeistusta kuntakentälle tarpeen mukaan sekä kokoaa tarvittaessa tilannekuvaa alueilta opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) toimeksiannosta.
  • Alueellista tilannekuvaa koordinoivat aluehallintovirastojen johtamat alueelliset valmiustoimikunnat, joihin kuuluu edustajia esimerkiksi sairaanhoitopiireistä, pelastuslaitoksista, maakunnallisista valmiustoimikunnista, poliisista, järjestöistä ja ministeriöistä. 

Aluehallintovirastot ja sairaanhoitopiirit tekevät yhteistyötä tartuntatautien torjunnassa

Aluehallintovirasto voi määrätä järjestettäväksi toimialueensa jollakin paikkakunnalla tai tietyssä työpaikassa, laitoksessa, kulkuneuvossa tai vastaavassa paikassa oleskeleville terveystarkastuksen, jos tarkastus on yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi tarpeen. Tarkastukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Aluehallintovirasto voi päättää, että terveystarkastukseen osallistuminen on pakollista, jos se on yleisvaarallisen tartuntataudin tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi välttämätöntä.

Tilojen sulkeminen ja yleisötilaisuuksien kieltäminen – kunnan ja avin tehtävä

Kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on, että toimenpide on välttämätön tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella. Aluehallintovirastossa päätös kokoontumista rajoittavista tai tiloja sulkevista määräyksistä tehdään aluehallintoylilääkärin esityksen pohjalta. Päätöksen vahvistaa aluehallintoviraston ylijohtaja.

Äkillinen vakava terveysvaara

Jos pikaiset toimenpiteet ovat tarpeen, aluehallintoviraston on mahdollista tehdä kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin sijasta toimialueellaan päätöksen karanteenista, tavaran karanteenista tai eristämisestä virkasuhteisen. Näissäkin tapauksissa ensisijainen toimija on kuitenkin kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava, virkasuhteinen lääkäri.

Päivitetty