› Graafinen versio

Aluehallintovirasto (AVI) hoitaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvia, sille erikseen säädettyjä, opetuksen, varhaiskasvatuksen sekä kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtäviä omalla alueellaan. Kunnat vastaavat paikallisesti näiden tehtävien järjestämisestä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisia tehtäviä AVIssa ovat

  • peruspalvelujen saatavuuden arviointi
  • sivistystoimen kantelut, oikaisuvaatimukset, lausunnot sekä oppilasarvioinnin oikaisupyynnöt
  • opetus-, varhaiskasvatus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastopalvelujen informaatio-ohjaus ja lyhytkestoinen täydennyskoulutus
  • valtionavustukset opetus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimen kehittämishankkeisiin
  • valtionavustukset liikuntapaikkarakentamishankkeisiin
  • varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta
  • kansainväliset asiat
  • varautumisasiat

Aluehallintovirastoilla on yksi ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö, jonka toimialueeseen kuuluu koko maa. Palveluyksikön tehtävänä on hoitaa aluehallintovirastojen toimialaan kuuluvat ruotsinkielisen koulutustoimen tehtävät perustamishankkeita koskevia tehtäviä lukuun ottamatta. Lisäksi palveluyksikkö toimii asiantuntijana ruotsinkielistä väestöä koskevissa, kirjastotoimeen ja oppilaitosten perustamishankkeisiin liittyvissä asioissa sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) toimialaan kuuluvissa koulutukseen ja osaamiseen liittyvissä asioissa.

AVI tekee yhteistyötä alueen ELY-keskusten kanssa peruspalvelujen arvioinnissa, opetushenkilöstön täydennyskoulutuksessa sekä maahanmuuttajien kotouttamisasioissa.

Näet oman AVI-alueesi opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueen henkilöstön valitsemalla oikealta ylhäältä Valitse alue -kohdasta oman alueesi.

Lue lisää Minimoi

Tiedotteita

Monialainen yhteistyö keskittää voimat nuorten elinolojen parantamiseen

Etelä-Suomi

Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset edellyttävät erityisesti lasten ja nuorten parissa toimivilta herkkyyttä tunnistaa arjen ilmiöitä. Viranomaisten monialaisella yhteistyöllä voidaan turvata lasten ja nuorten palvelujen saatavuus, riittävyys, laatu sekä yhteensopivuus. Kunnissa toimivat nuorten monialaiset ohjaus- ja palveluverkostot kokoavat yhteen eri toimijoiden tarjoamia palveluita, jolloin päätöksenteko ja yhteistyö helpottuvat.

Aluehallintoviraston opetus- ja kultturitoimen julkaisu "Nuorten ohjaus- ja palveluverkostot 2015 sekä nuorisotakuu" löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Lähes kaikissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueella sijaitsevissa kunnissa toimii lakisääteinen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto. Nuorisolakiin kirjattu velvoite ohjaa lasten ja nuorten parissa toimijoita tarkastelemaan toimintaprosesseja kokonaisuuksina. Sen lisäksi se ohjaa paikallisia toimijoita varmistamaan, että prosessien eri osat toimivat saumattomasti yhteen.

Kuntien monialaisten nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen tehtävänä on mm:
- koota tietoja nuorten elinoloista,
- edistää nuorten palvelujen yhteensovittamista,
- tehostaa nuorten ohjautumista palvelusta toiseen sekä
- suunnitella yhteisiä menettelytapoja nuorten palvelujen järjestämiseksi.

Yli puolessa Etelä-Suomen alueella toimivista nuorten monialaisista ohjaus- ja palveluverkostoista on toteutettu kaikkia niille asetettuja tehtäviä. Yhteisten menettelytapojen suunnitteleminen ja nuorten palvelusta toiseen ohjautumisen tehostaminen on toteutunut lähes jokaisessa ohjaus- ja palveluverkostossa.

Nuorten monialaiset ohjaus- ja palveluverkostot ovat keskeisessä asemassa myös nuorisotakuun toteutumisessa. Nuorten koulutukseen ja työelämään pääsyn edistäminen ja nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittaminen ovatkin olleet ohjaus- ja palveluverkostojen kärkihankkeita. 85 prosentissa Etelä-Suomen AVI-alueen verkostoista on käsitelty nuorisotakuuseen liittyviä asioita.

Vaikka nuorisotakuun toteuttamiseen ei monessakaan kunnassa ole erillisiä määrärahoja, on nuorten aktivoimiseksi kehitetty useita erilaisia menettelytapoja, kuten nuorten kesätyöllistäminen ja oppisopimuspaikkojen lisääminen, yritysyhteistyö sekä etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan vakinaistaminen. Tilanne onkin melko hyvä sellaisissa kunnissa, joissa etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta on päätetty vakinaistaa osaksi kunnan palvelutarjontaa.

Ohjaus- ja palveluverkostoissa on opittu, että kun eri tahojen toimijat toimivat yhteistyössä keskenään ja nuoria koskevat asiat nähdään yhteisinä asioina, toiminnasta tulee tavoitteellisempaa ja kokonaisuudet hahmotetaan aikaisempaa paremmin.


Lisätietoja: suunnittelija Johanna Kalliomaa puh. 0295 016 540
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI

 

 

 

 


Päivitetty