Oikaisuvaatimukset - Opetus

Aluehallintovirastolle (AVI) voi tehdä oikaisuvaatimuksen eräistä yksittäistä oppilasta/opiskelijaa koskevista viranomaisten päätöksistä.

Oikaisuvaatimus AVIlle tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle tiedoksi. Oikaisuvaatimus on vapaamuotoinen ja se tulee tehdä kirjallisesti.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot (nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköposti)
 • kuvaus siitä, millaista oikaisua/muutosta päätökseen vaaditaan
 • perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
 • lisäksi liite päätöksestä, johon vaaditaan oikaisua.

Oikaisuvaatimukset AVIn tulee käsitellä kiireellisinä. AVIn päätös on maksuton.

AVIn oikaisuvaatimuksesta antamaan päätökseen saa hakea vielä muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Kun päätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asiakkaan katsotaan saaneen tiedon siitä viimeistään kolmantena päivänä sen lähettämisestä. Hallinto-oikeuden päätökseen ei voi enää hakea muutosta. Hallinto-oikeuden päätös on maksullinen.

Näet oman alueesi opetustoimen oikaisuasioiden ohjeet valitsemalla oikealta ylhäältä Valitse alue -kohdasta oma alueesi.

Eri koulumuotojen osalta löydät tarkempaa tietoa: 

Esi- ja perusopetus

Perusopetuslain mukaan päätökseen saa vaatia oikaisua aluehallintovirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään, mikäli asia koskee

 1. oppilaaksi ottamista
 2. perusopetuslain 13 §:ssä tarkoitettua oikeutta saada uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta
 3. perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitetun erityisen tuen järjestämistä
 4. perusopetuslain 18 §:ssä säädettyjä erityisiä opetusjärjestelyjä
 5. perusopetuslain 25 §:ssä säädettyä pidennettyä oppivelvollisuutta
 6. perusopetuslain 27 §:ssä säädettyä perusopetuksen poikkeavaa aloittamisajankohtaa

Lukio

Lukiolain mukaan päätökseen saa vaatia oikaisua aluehallintovirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään, mikäli asia koskee

 1. opiskelijaksi ottamista;
 2. 23 §:n 2 momentissa tarkoitettua lisäajan myöntämistä tai 24 §:ssä tarkoitettua opiskeluoikeuden päättymistä;
 3. suoritettujen opintojen hyväksi lukemista;
 4. opiskelun poikkeavaa järjestämistä;
 5. oikeutta saada uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetusta.

Lisäksi ylioppilastutkinnon järjestämistä koskevan lain mukaan lukion rehtorin päätökseen, jolla rehtori on evännyt osallistumisoikeuden ylioppilastutkintoon tai siihen kuuluvaan kokeeseen, saa kirjallisesti hakea oikaisua aluehallintovirastolta. AVIn päätökseen voi hakea edelleen muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Ammatillinen koulutus

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan päätökseen saa vaatia oikaisua aluehallintovirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään, mikäli asia koskee

 1. valmentavan koulutuksen suoritusaikaa (11 §);
 2. opiskelijaksi ottamista (43 §);
 3. erityistä tukea (64 §) tai 64 §:n 2 momentissa tarkoitettua osaamisen arvioinnin mukauttamista;
 4. ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamista (66 §);
 5. huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisvelvollisuutta (84 §);
 6. opiskelijan oikeutta väliaikaisesti keskeyttää opintonsa (96 §);
 7. opiskelijan katsomista eronneeksi (97 §).

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaan päätökseen, joka koskee 12 §:ssä tarkoitettua oppilasmaksua ja oppilaaksi ottamista, saa vaatia oikaisua aluehallintovirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään.

Tietoa alueelta

Etelä-Suomen aluehallintoviraston oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus osoitetaan Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja toimitetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston asiointiosoitteeseen.

Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava:

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Asioitaessa sähköisesti allekirjoitusvaatimuksesta on säädetty erikseen. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi.

Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä asiamiehen valtakirja, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja.


Päivitetty