Oikaisuvaatimukset - Opetus

Aluehallintovirastolle (AVI) voi tehdä oikaisuvaatimuksen eräistä yksittäistä oppilasta/opiskelijaa koskevista viranomaisten päätöksistä.

Näet oman alueesi opetustoimen oikaisuasioiden ohjeet valitsemalla oikealta ylhäältä Valitse alue -kohdasta oma alueesi.

Eri koulumuotojen osalta löydät tarkempaa tietoa: 

Peruskoulu

Perusopetuslain mukaan päätökseen saa vaatia oikaisua aluehallintovirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään, mikäli asia koskee

 1. oppilaaksi ottamista
 2. perusopetuslain 13 §:ssä tarkoitettua oikeutta saada uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta
 3. perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitetun erityisen tuen järjestämistä
 4. perusopetuslain 18 §:ssä säädettyjä erityisiä opetusjärjestelyjä
 5. perusopetuslain 25 §:ssä säädettyä pidennettyä oppivelvollisuutta
 6. perusopetuslain 27 §:ssä säädettyä perusopetuksen poikkeavaa aloittamisajankohtaa

Oikaisuvaatimus AVIlle tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle tiedoksi. Oikaisuvaatimukset AVIn tulee käsitellä kiireellisinä. AVIn päätös on maksuton.

AVIn oikaisuvaatimuksesta antamaan päätökseen saa hakea vielä muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen ei voi enää hakea muutosta. Hallinto-oikeuden päätös on maksullinen.

Lukio

Lukiolain mukaan päätökseen saa vaatia oikaisua aluehallintovirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään, mikäli asia koskee

 1. opiskelijaksi ottamista
 2. lukiolain 13 §:ssä säädettyjä erityisiä opetusjärjestelyjä
 3. muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemista
 4. lukion suoritusajan pidentämistä ja opiskelijan katsomista eronneeksi lukiosta
 5. lukiolain 9 §:ssä tarkoitettua oikeutta saada uskonnon ja ekämänkatsomustiedon opetusta

Oikaisuvaatimus AVIlle tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu opiskelijalle tiedoksi. Oikaisuvaatimukset AVIn tulee käsitellä kiireellisinä. AVIn päätös on maksuton.

AVIn oikaisuvaatimuksesta antamaan päätökseen saa hakea vielä muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen ei voi enää hakea muutosta. Hallinto-oikeuden päätös on maksullinen.

Lisäksi ylioppilastutkinnon järjestämistä koskevan lain mukaan lukion rehtorin päätökseen, jolla rehtori on evännyt osallistumisoikeuden ylioppilastutkintoon tai siihen kuuluvaan kokeeseen, saa kirjallisesti hakea oikaisua aluehallintovirastolta. AVIn päätökseen voi hakea edelleen muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Ammatillinen koulutus

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan päätökseen saa vaatia oikaisua aluehallintovirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään, mikäli asia koskee

 1. opiskelijaksi ottamista
 2. opetuksen järjestämistä erityisopetuksena tai 19 a §:n 2 momentissa tarkoitettua mukauttamista
 3. 21 §:ssä tarkoitettuja erityisiä opiskelujärjestelyjä
 4. 31 §:ssä säädettyä opiskeluaikaa tai opiskelijan katsomista eronneeksi
 5. 34 a §:ssä säädettyä huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisvelvollisuutta

Oikaisuvaatimus aluehallintovirastolle on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimukset AVIn tulee käsitellä kiireellisinä. Aluehallintoviraston päätös on maksuton.

Aluehallintoviraston oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen ei voi enää hakea muutosta. Hallinto-oikeuden päätös on maksullinen.

Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisesta koulutuksesta annettuja muutoksenhakusäännöksiä sovelletaan myös ammatillisessa aikuiskoulutuksessa.

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaan päätökseen, joka koskee 12 §:ssä tarkoitettua oppilasmaksua ja oppilaaksi ottamista, saa vaatia oikaisua aluehallintovirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään. Oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu oppilaalle tai hänen huoltajalleen tiedoksi.

Oikaisuvaatimukseen annettuun AVIn päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Oppilaaksi ottamista koskeva valitus tulee käsitellä kiireellisenä. Hallinto-oikeuden edellä tarkoitettuun päätökseen ei voi enää hakea muutosta valittamalla.

Tietoa alueelta

Opetustoimen valitus- ja oikaisuasioita Lounais-Suomen aluehallintovirastossa hoitavat:

 • lakimies Esko Lukkarinen, puh. 0295 018 089
 • opetustoimen ylitarkastaja Lea karjomaa, puh. 0295 018 077
 • lakimies Petri Vanhanen, puh. 0295 018 199

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi(at)avi.fi


Päivitetty