Nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittäminen

Avustus on tarkoitettu nuorisotyön ja -toiminnan alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin. (Avustusta nuorisotyön ja -toiminnan valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöstä). Avustusta voi hakea myös nuorisotyön alueelliseen koordinaatioon.

Avustus on tarkoitettu myös nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä digitaalisen nuorisotyön hankkeisiin. Aiemmin erillinen nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä digitaalisen nuorisotyön hankeavustushaku on nyt yhdistetty tähän avustushakuun.

Aluehallintovirastot jakavat avustuksia nuorisotyön ja -toiminnan alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin.

Avustuksen hakijana voi olla yhdistys, säätiö, kunta, kuntayhtymä tai muu nuorisopalveluja tarjoava rekisteröity yhteisö. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille tai työryhmille.

Avustusten hakuaika on 7.1. – 13.11.2020. Saapuneet hakemukset kootaan yleensä 3–4 kertaa vuoden aikana avustuspäätösten tekemistä varten. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi osoittaa avustuksiin yhteensä enintään 2,2 milj. euroa.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä:

  • Nuorisolaki (1285/2016)
  • Valtionavustuslaki (688/2001)

Valtionavustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/

Hakuilmoitus ja -ohje (2020), pdf

Tietoa alueelta

Etelä-Suomeen 315 000 euroa nuorisoalan alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin sekä nuorten kansain-välistymistä edistävään toimintaan 


Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 315 000 euroa nuorisoalan alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin sekä nuorisotoimialan ja nuorisotyön kansainvälistymistä edistäviin hankkeisiin.

Avustusta myönnettiin hankkeille, jotka edistävät nuorten osallisuutta ja yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia. Lisäksi hankkeet tukevat nuorten kasvua, itsenäistymistä ja yhteisöllisyyttä sekä edistävät tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Avustuksilla tuettiin myös nuorten hyvinvointia vahvistavia varhaisen puuttumisen toimintamalleja.

Kansainväliseen toimintaan kohdentuvilla avustuksilla tuettiin nuorten kulttuuriryhmien esiintymismatkoja sekä kulttuurienvälistä dialogia kehittävää toimintaa. Avustuksilla tuetaan nuorisolain tavoitteiden toimeenpanoa ja niillä arvioidaan olevan pitkäaikaisia vaikutuksia paikalliseen tai alueelliseen nuorisotyöhön ja -politiikkaan.

Avustusta haettiin 25 hankkeeseen, haettujen avustusten yhteissumma oli reilut 720 000 euroa. Avustusta myönnettiin 315 000 euroa.

Avustusta saaneet hankkeet:

 

Lisätietoja   
suunnittelija Kati Myyryläinen, p. 0295 016 446

ylitarkastaja Mari Puhakka, p. 0295 016 560

etunimi.sukunimi@avi.fi

 


Päivitetty