Laatu ja potilasturvallisuus

Vuonna 2011 voimaan tulleessa Terveydenhuoltolaissa (8§ Laatu ja potilasturvallisuus) todetaan:

Terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Kunnan perusterveydenhuollon on vastattava potilaan hoidon kokonaisuuden yhteensovittamisesta, jollei siitä muutoin erikseen sovita. Terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Suunnitelmassa on otettava huomioon potilasturvallisuuden edistäminen yhteistyössä sosiaalihuollon palvelujen kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään asioista, joista on suunnitelmassa sovittava.

AVI valvoo, että terveyspalvelujen laatua ja potilasturvallisuutta suunnitellaan, toteutetaan ja seurataan lakien ja asetusten mukaisesti. Palvelun laatua katsotaan mm. seuraavilla kriteereillä:

  • Potilaskeskeisyys (asiantuntijuus, osallisuus, vuorovaikutus)
  • Potilasturvallisuus, riskien arviointi, ennakointi ja niiden hallinta
  • Hoidon oikea-aikaisuus
  • Osaaminen
  • Sujuvuus
  • Vaikuttavuus (terveyshyöty)
  • Henkilöstön määrän mitoitus

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty