› Graafinen versio

Hyvinvoivat nuoret eivät syrjäydy!

Etelä-Suomen aluehallintovirasto haluaa nostaa kasvukeskusten lasten ja nuorten hyvinvoinnin keskeiseksi teemaksi yhteiskunnalliseen keskusteluun seuraavin tavoittein:

  • Nuorten hyvinvointi on itseisarvo; joka tiedostaan, tunnustaan ja huomioidaan koko hallintorakenteessa.
  • Poliittinen päätöksenteko on ratkaisukeskeistä; tahto vaikuttaa ja tehdä tutkimustietoon perustuvia nopeitakin ratkaisuja.
  • Kaupunkipolitiikka tuodaan perinteisen aluepolitiikan rinnalle: lapsiin ja nuoriin hyvinvoinnin haasteiden korostuminen kasvukeskuksissa tunnistetaan ja huomioidaan. 

Miksi?

Kouluista ja mediasta kantautuvat viestit kertovat lasten ja nuorten lisääntyvästä pahoinvoinnista. Lieveilmiöt ja muun muassa integroitumisen haasteet vaikuttavat korostuvan erityisesti Etelä-Suomen kasvukeskuksissa, joissa asuu kolmasosa kaikista Suomen alle 25-vuotiaista sekä 60% kaikista ulkomaalaistaustaisista. Pahoinvoinnin tiedetään aiheuttavan syrjäytymistä, mikä on sekä yksittäisen nuoren henkilökohtainen tragedia että merkittävä yhteiskunnallinen ongelma. Syrjäytymisen ja työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen aiheuttamat kustannukset kansantaloudelle ovat varsin hyvin tiedostettuja. 

Nuorten hyvinvoinnin esille nostaminen yhteiskunnalliseen keskusteluun on aluehallintovirastolle luontevaa. Tehtäväkentässä yhdistyvät lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen ratkaisumallit niin varhaiskasvatuksessa, koulutuksessa, nuorisotyössä, liikunta- ja kirjastotoimissa, turvallisuudessa, sosiaalipalveluissa, terveydenhuollossa, mielenterveyspalveluissa, kuin elinkeinopolitiikassa.  Lasten ja nuorten hyvinvointi on myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston koolle kutsuman hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöryhmän erityisen huomion kohteena. 

Nyt pitää puuttua pahoinvointia aiheuttaviin rakenteisiin ja juurisyihin, kuten periytyvään köyhyyteen ja yksinäisyyteen!

Miten?

Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää teemaan liittyen kaksi seminaaria, joissa keskitytään nuorten pahoinvointia vähentäviin ratkaisuihin sekä hyviin käytäntöihin. Teemaa käsitellään myös Suomi Areenassa 2019, Porissa. Tälle sivustolle kootaan lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvää tutkimustietoa, hyviä käytäntöjä ja seminaarimateriaaleja. Sivusto on käytettävissä vuoden 2019 loppuun saakka.

Tavoitteena on lisätä eri alojen ammattilaisten tietoisuutta ja mahdollisuuksia ideoida, kehittää ja verkostoitua lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi niin päätöksenteossa kuin palvelujen tuottamisessakin.

Päivitetty