Avustus maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla

Kehittämisavustuksen hakuaika päättyy 30.11.2017. Hakea voi osoitteessa sahkoinenasiointi.ahtp.fi.

Kehittämisavustus maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla on tarkoitettu myönnettäväksi kunnille. Hankkeet voivat olla myös kuntien yhteisiä. Kuntien toivotaan tekevän yhteistyötä hankkeissa paikallisten liikuntaseurojen ja muiden järjestöjen kanssa.

Kunnat voivat myös myöntää avustuksen edelleen seuroille tai järjestöille. Jos avustus myönnetään edelleen, on kunnan tehtävä sopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista toimintaa tai hanketta toteuttavan tahon kanssa (Valtionavustuslaki 688/2001, 7 §).

Hanketukihakemusten sisällöllisessä arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:
•    hankkeen tavoitteiden ja kehittämisohjelmassa hyväksyttyjen tavoitteiden vastaavuutta
•    inkluusioperiaatteen toteutumista
•    hankkeen uutuusarvoa
•    selkeästi ilmaistun ja raportoidun lopputuloksen hyödynnettävyyttä valtakunnallisesti
•    hankkeen yhteistyösuuntautuneisuutta saman alan toimijoiden kesken

Hakijalla tulee olla varattuna omarahoitusosuus, jolla hän järjestää toiminnan. 

Tietoa alueelta

Avustus maahanmuutajien kokouttamiseen liikunnan avulla - Lappi

Kunnille myönnetään kehittämisavustuksia hankkeisiin, jotka edistävät maahanmuuttajien aktiivista osallistumista liikunnan harrastustoimintaan. Avustuksen tavoitteena on maahanmuuttajaryhmien/ -muuttajien tavoittaminen sekä heidän osallistaminen liikuntatoimintaan yhdenvertaisesti muun väestön kanssa.

Vuonna 2018 erityisavustusta maahanmuuttajien kotoutumiseen liikunnan avulla myönnettiin Ranuan kunnalle 4 000 €. Avustusta haki kolme hanketta.

Aluehallintovitasto myönsi vuonna 2017 valtionavustusta yhteensä 24 200 euroa.

Avustusta saivat Tornion kaupunki 18 000 euroa ja Ranuan kunta 6 200 euroa.

 

Aluehallintovirasto myönsi vuonna 2016 valtionavustusta yhteensä 45 000 euroa seuraaville:

Kemin kaupunki 10 500 euroa.
Rovaniemen kaupunki 19 000 euroa
Tornion kaupunki 15 500 euroa

Henkilö, jolta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin AVIn alueella:

- liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona puh. 0295 017 396

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty