Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta

Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain avustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Avustuksella pyritään opetus- ja kulttuuriministeriön asettamien tavoitteiden mukaisesti lisäämään lasten ja nuorten tasapuolisia harrastusmahdollisuuksia. Toiminnalta edellytetään sisällöllistä laadukkuutta, säännöllistä viikoittaista ja lukuvuotista toteutusta sekä kaikille avointa ja tasapuolista osallistumismahdollisuutta. Toiminnan järjestäjä ei saa edellyttää toimintaan osallistuvilta järjestäjäorganisaation jäsenyyttä ja mahdollisten osallistumismaksujen tulee olla kohtuullisia, jotta kaikkien tosiasiallinen mahdollisuus osallistumiseen toteutuu.

Hakuilmoitus ja -ohje

Lisätiedot avustuksesta (opetus- ja kulttuuriministeriö)

Tietoa alueelta

900 000 euroa avustusta lasten ja nuorten harrastustoimintaan ja loma-aikaisiin päiväleireihin

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 900 000 euroa valtionavustusta lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Avustusta myönnettiin 170 toimijalle Uudenmaan, Hämeen ja Kymen alueilla. Hakijoina oli kaikkiaan 188 harrastustoiminnan järjestäjää. Avustuksella tuetaan monipuolista, laadukasta ja säännöllistä harrastustoimintaa sekä lasten ja nuorten loma-aikoihin sijoittuvaa päiväleiritoimintaa. Etelä-Suomessa toimintaan osallistuu yli 30 000 lasta ja nuorta.

Avustusten tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tasapuolisia mahdollisuuksia osallistua laadukkaisiin ja monipuolisiin harrastekerhoihin kohtuuhintaisesti sekä luoda lapsia innostavia ja turvallisia sisältöjä loma-aikoihin vanhempien ollessa työssä.

Harrastustoiminnan sisältöinä tuetaan mm. kädentaitoihin, eri liikuntamuotoihin, musiikkiin ja tanssiin, ilmaisuun ja mediakasvatukseen, kulttuureihin ja kieliin sekä luontoon ja ympäristökasvatukseen liittyviä teemoja.

Toiminnalla pyritään edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia sekä vahvistamaan osallistumismahdollisuuksia mielekkäisiin harrastuksiin. Avustuksella tuetaan säännöllisesti, pitkäjänteisesti ja laadukkaasti toteutettavaa harrastustoimintaa sekä viikon arkipäivät kattavia päiväleirejä loman aikana.

Avustuksia jaettaessa otettiin huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat painopisteet ja laadulliset kriteerit toiminnalle. Lisäksi huomioitiin harrastustoiminnan paikallinen monipuolisuus, tuen alueelli­nen jakautuminen maakunnittain ja kunnittain, kielellinen ja sukupuolten välinen tasa-arvo sekä toimintaan kohdennetut muut julkiset tuet.

Tukea myönnettiin kunnille, rekisteröidyille yhdistyksille sekä muille yhteisöille. Avustusta ei myönnetty, mikäli lasten ja nuorten tasavertaisten osallistumismahdollisuuksien katsottiin vaarantuvan korkeiden osallistujamaksujen vuoksi. Määrärahalla ei myöskään tuettu urheiluseurojen lajisidonnaista valmennustoimintaa eikä toimintaa, jota tuetaan muilla avustusjärjestelmillä.

 

Liite: Avustukset saajat 2017, (pdf)

Lisätietoja:
ylitarkastaja Mari Puhakka, p. 0295 016 560, etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI


Päivitetty

muualla verkossa

lomakkeet

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa