Asukasdemokratia

Asukasdemokratialla tarkoitetaan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia talon hallintoa ja hoitoa koskevissa päätöksissä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa asukasdemokratiaan liittyvät tehtävät kaikkien aluehallintovirastojen alueella.

Yhteishallintolain (laki yhteishallinnosta vuokrataloissa) tarkoituksena on antaa asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia omaa asumistaan koskevissa asioissa sekä lisätä asumisviihtyvyyttä ja edistää vuokratalojen kunnossapitoa ja hoitoa. Lakia sovelletaan niihin vuokrataloihin, jotka ovat aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetussa laissa tai vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetussa laissa tarkoitettujen käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisia.

Myös asumisoikeuden haltijalla ja hänen kanssaan asumisoikeusasunnossa asuvalla on asumisoikeusasunnoista annetun lain nojalla oikeus osallistua asumisoikeustaloa koskevaan hallintoon ja päätöksentekoon sekä saada sitä varten tietoja siinä laajuudessa kuin yhteishallinnosta vuokrataloissa annetussa laissa säädetään.

Lisätietoa löytyy Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn kotisivuilta.

Yhteishallintolakia ei sovelleta asunto-osakeyhtiöihin.

 

Aluehallintoviraston (AVI) tehtävät

Talon omistajalle asetetun velvoitteen laiminlyönti vuokratalossa

Jos omistaja laiminlyö jonkin laissa säädetyn tehtävän yhteishallinnon järjestämisessä, AVI voi asettaa määräajan, jonka kuluessa tehtävä on suoritettava. Laiminlyöty velvoite voi olla esimerkiksi kokouksen koolle kutsuminen laissa asetetussa määräajassa.

Talon omistajalle asetetun velvollisuuden laiminlyönti asumisoikeustalossa

Jos talon omistaja laiminlyö talon omistajalle laissa säädetyn tehtävän tai muutoin menettelee lain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti, AVI voi asettaa määräajan, jonka kuluessa tehtävä on suoritettava tai menettely oikaistava.

Uhkasakon asettaminen

AVI voi asettaa edellä mainittujen velvoitteiden suorittamisen tai menettelyn oikaisemisen tehosteeksi uhkasakon.

AVIn toimivaltaan kuuluvat vain yhteishallintolaissa ja asumisoikeuslaissa määrätyt tehtävät.

Suoritemaksu

Asukasdemokratia-asian käsittelystä peritään hakijalta suoritemaksu.

Aluehallintovirasto perii julkisoikeudellisista suoritteista maksuja. Maksut määräytyvät valtion maksuista annettujen säädösten mukaisesti. Asian käsittelystä hakijalta peritään suoritemaksu 250 euroa.

Lisätietoja :
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

vaihde 0295 018 450

Päivitetty