Maksut

Aluehallintoviraston (AVI) maksuista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Julkisoikeudellisista suoritteista perittävät maksut ovat osin kiinteitä ja osin suoritteen omakustannusarvon mukaan määräytyviä, joilta osin maksu määräytyy tehdyn tuntimäärän pohjalta. Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu, jollei asiasta ole toisin säädetty.
 

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2018

Maksutaulukko - kokonaan (pdf)

 


Maksuasetuksen maksutaulukko 2017  

Eräiden suoritteiden osalta maksu määräytyy liiketaloudellisin perustein.  Suoritteista perittävät maksut määräytyvät näiltä osin Etelä-Suomen aluehallintoviraston 14.10.2016 tekemän päätöksen mukaisesti

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) lähettää asiakkaalle laskun AVIn määräämistä maksuista. Maksu tulee suorittaa laskussa todettuun eräpäivään mennessä.

Jos maksuvelvollinen katsoo, että maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, hän voi vaatia siihen oikaisua. Oikaisua tulee vaatia kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Oikaisupyyntö toimitetaan sille AVIlle, joka on maksun määrännyt.

Vesitalous- ja ympäristölupa-asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan Vaasan hallinto-oikeuteen samalla tavalla kuin itse pääasiasta.

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa