Tiedotteet

Tälle sivulle on koottu julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet

Terveydenhuollon toimintayksiköiden laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon suunnitelmat

(Pohjois-Suomi)

Lisätietoja: terveydenhuollon ylitarkastaja Marja-Leena Arffman puh 040 - 5785910


Terveydenhuollon toimintayksiköiden laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon suunnitelmat, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnat sekä Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulaskankaan sairaala

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyysi 15.4.2013 selvitystä PSAVI:n toimialueen terveydenhuollon toimintayksiköiltä laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon suunnitelman tilasta.  Selvityksessä pyydettiin käymään ilmi ainakin seuraavat asiat:

 1. Onko suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuudesta laadittu?
 2. Valmiin tai suunnitteluvaiheessa olevan suunnitelman sisältö
 3. Suunnitelman täytäntöönpanon nimetyt vastuuhenkilöt ja toimijat


Selvityksen tulokset

Kaikki alueen toimintayksiköt (20) vastasivat selvityspyyntöön. Suunnitelma on laadittuna 9 toimintayksikössä (45 %), 4 toimintayksikössä (20 %) suunnitelma valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä, 4 toimintayksikössä (20 %) suunnitelman laatiminen on juuri aloitettu, mutta valmistumisajankohta on avoin, sekä  3 toimintayksikössä (15 %), joissa suunnitelmaa ei ollut aloitettu tai ollaan lähiaikoina aloittamassa.

Valmis suunnitelma:

 • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
 • Kalajoen terveyskeskus
 • Oulaskankaan sairaala (PPSHP)
 • Oulunkaaren kuntayhtymä
 • Oulun kaupunki
 • Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
 • Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri (PPSHP)
 • Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi
 • Taivalkosken kunta

Suunnitelma valmis vuoden 2013 loppuun mennessä

 • Kuusamon terveyskeskus
 • Peruspalvelukuntayhtymä selänne
 • Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
 • Tyrnävän terveyskeskus

Suunnitelman laatiminen on juuri aloitettu, valmistumisajankohta on avoin

 • Kempeleen terveyskeskus
 • Limingan terveyskeskus
 • Oulaisten terveyskeskus
 • Puolangan sosiaali- ja terveyspalvelut

Suunnitelman laatimista ei ole vielä aloitettu, valmistumisajankohta on avoin

 • Hailuodon terveyskeskus
 • Lumijoen terveysasema
 • Muhoksen terveyskeskus

 

Selvityksen taustaa

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston strategisen tulossopimuksen 2012-2015 mukaan aluehallintovirasto ohjaa kuntia edistämään asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia lainsäädännön mukaisesti. Tavoitteen toteutumiseksi aluehallintovirasto valvoo, että terveydenhuollon toimintayksiköiden suunnitelmat laadunhallinnasta ja potilasturvallisuudesta on laadittu sekä täytäntöönpanon vastuuhenkilöt ja toimijat on nimetty.

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 8 §:n mukaan terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytöntöihin. Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Kunnan perusterveydenhuollon on vastattava potilaan hoidon kokonaisuuden yhteensovittamisesta, jollei siitä muutoin erikseen sovita. Terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Suunnitelmassa on otettava huomioon potilasturvallisuuden edistäminen yhteistyössä sosiaalihuollon palvelujen kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään asioista, joista on suunnitelmassa sovittava.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta (341/2011) määritellään toimintayksikössä laadittavan suunnitelman sisältö. Täytäntöönpanoon laadittavassa suunnitelmassa on sovittava ainakin seuraavat asiat:

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta (341/2011) määritellään toimintayksikössä laadittavan suunnitelman sisältö. Täytäntöönpanoon laadittavassa suunnitelmassa on sovittava ainakin seuraavat asiat:

 1. laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon vastuuhenkilöt ja toimijat sekä miten johto vastaa edellytyksistä ja voimavaroista toteuttaa laadukasta ja potilasturvallista toimintaa;
 2. laadukasta ja turvallista toimintaa tukevat henkilöstöjohtamisen periaatteet ja käytännöt sekä avointa turvallisuuskulttuuria tukevat arvot ja menettelytavat;
 3. menettelytavat, joilla henkilökunta osallistuu moniammatilliseen laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden kehittämiseen ja saa palautetta oppimista ja oman toimintansa kehittämistä varten;
 4. laadukkaan ja turvallisen toiminnan edellyttämä henkilöstön perehdyttäminen sekä toimintayksiköissä tapahtuva opiskelijoiden koulutus ja ohjaaminen;
 5. menettelytavat, joilla potilas ja hänen läheisensä voivat antaa palautetta laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden puutteista, sekä menettelytavat, joilla potilaalle ja hänen läheiselleen annetaan tietoa ja tukea potilasta kohdanneen haittatapahtuman jälkeen;
 6. toiminnassa käytettävät laadunhallinta-asiakirjat;
 7. turvallisuus- ja laatuongelmien ennakoiminen sekä turvallisuusriskien tunnistaminen ja hallinta;
 8. vaara- ja haittatapahtumien tunnistaminen ja raportointi, haittatapahtumien ilmoittaminen hoitoilmoitusjärjestelmään ja muiden säädösten edellyttämä raportointi ja  korjaavia toimenpiteitä koskevat menettelytavat;
 9. laadunhallinnassa ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanossa tarvittava yhteistyö sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueella muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden kanssa.

Lisäksi suunnitelmassa on käsiteltävä ainakin palvelujen tarpeenmukainen saatavuus, hoitoketjut, toimintayksikön fyysinen ympäristö, terveydenhuoltoon liittyvät infektiot, lääkehoito ja lääkehuollon järjestäminen, terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet, henkilöstö, sen työnjako ja osaaminen, tietojärjestelmät ja potilasasiakirjamerkintöjen tekeminen sekä tiedonkulku toimintayksikön sisällä ja toimintayksikköjen välillä.

Suunnitelmassa on sovittava tavoista, joilla suunnitelman täytäntöönpanon toteuttamiseksi henkilöstölle annetaan tietoa ja koulutusta laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden periaatteista ja toimintakäytännöistä sekä suunnitelman sisällöstä.

Suunnitelmassa on sovittava myös tavoista, joilla potilaille ja heidän läheisilleen tiedotetaan suunnitelmasta sekä potilaiden ja heidän läheistensä mahdollisuudesta edistää ja vaikuttaa laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden toteutumiseen.


Päivitetty