Tiedotteet

Tälle sivulle on koottu julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Mieslahden kaivoksen ympäristölupahakemus hylättiin
(Pohjois-Suomi)

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on hylännyt Mieslahden kaivoksen ympäristölupahakemuksen. Lupaa haki Mondo Minerals B.V. Branch Finland (Mondo Minerals). Päätös nro 94/2013/1

Mieslahden talkkikaivoksen haettu louhosalue sijaitsee Paltamon kunnassa Oulujärven Mieslahden pohjukan itäpuolella niin, että kaivoksen kuivatusvedet ja sivukivialueen suotovedet olisi johdettu käsiteltyinä Mieslahden Pitkänperään.

Kaivosalueen ympäristössä sijaitsee Natura-alueita. Pitkänperän rantaluhdissa on viitasammakon elinympäristöjä. Kaivoksen ympäristössä ja myös vesienkäsittelyyn suunnitellun pintavalutuskentän alueella on liito-oravan elinpiiriä. Viitasammakko ja liito-orava ovat luonnonsuojelulain nojalla tiukasti suojeltuja luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittuja eläinlajeja.

Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan myöntäminen haetulle kaivostoiminnalle edellyttäisi, että toiminta voidaan sijoittaa ja sen päästöt hallita niin, ettei rikota kieltoa luontodirektiivin liitteen IV(a) tarkoittamien eläinlajien (viitasammakko ja liito-orava) lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentämisestä (luonnonsuojelulaki 49 § 1 momentti).

Hakemuksen mukaisin vesienkäsittelyjärjestelyin ja rakentamisen vaiheistamisellakaan ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että kaivosalueelta vesistöön johdettavat päästöt heikentävät viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikan säilymistä. Vesienkäsittelyyn kuuluva kosteikko saattaisi muuttaa ympäristöä niin, että liito-oravan käyttämät levähdyspaikat (risupesät kuusissa) häviäisivät tai heikentyisivät. Aluehallintovirastolla ei ollut hakemusmenettelyssä saadun aineiston perusteella mahdollista antaa sellaisia lupamääräyksiä, että varovaisuusperiaate huomioon ottaen voitaisiin varmasti välttää kiintoaine- ja metallipäästöjen heikentävät vaikutukset viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin ja samalla turvata liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen säilyminen vesienkäsittelyrakenteiden alueella.

Päätös on nähtävänä 8.10.–7.11.2013 aluehallintovirastossa ja Paltamon kunnassa. Päätös on saatavilla antopäivästä lähtien sähköisenä osoitteesta www.avi.fi/pohjois. Muutoksenhakuaika päättyy 7.11.2013 klo 16.15.

Päätökseen voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen toimitiloissa Oulussa.

Lisätietoja:

  • ympäristöylitarkastaja Tarja Savela, puh.0295 017 667
  • ympäristöneuvos Riitta Riihimäki, puh. 0295 017 665

 


Päivitetty