Tiedotteet

Tälle sivulle on koottu julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa

(Pohjois-Suomi)

Lisätietoja: PSAVI/ terveydenhuollon ylitarkastaja Marja-Leena Arffman, puh 040-5785 910


Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa (Maaliskuu 2013)

Odotusajat terveyskeskuksiin pitenivät koko maassa,  kolmannes väestöstä joutuu odottamaan viisi viikkoa tai enemmän

Maaliskuussa 2013 34 % väestöstä asui sellaisen terveyskeskuksen alueella, jossa kiireetöntä vastaanottoaikaa terveyskeskuslääkärille joutui odottamaan yli 5 viikkoa tai kauemmin. Vastaava luku oli 20 % lokakuussa 2012. Ajan lääkärin vastaanotolle sai kahden viikon kuluessa yhteydenotosta alueella, jossa asui 15 % väestöstä. Myös tältä osin tilanne oli huonompi kuin syksyllä 2012, jolloin väestöstä 19 % asui sellaisella alueella, jolla sai lääkäriajan kahdessa viikossa.

Neljännesosalla terveyskeskuksista oli maaliskuussa 2013 vähintään viikoittain vaikeuksia antaa asiakkaalle lääkäriaika kiireettömään hoitoon. Väestöstä 18 % asui Maaliskuussa alueella, jossa oli päivittäin vaikeuksia antaa aika lääkärille. Lokakuussa 2012 päivittäisiä vaikeuksia saada aika lääkärille oli 15 prosentilla väestöstä.

Hoidon tarpeen arviointi toteutui Terveydenhuoltolain mukaisesti lähes kaikissa terveyskeskuksissa kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.

Takaisinsoittojärjestelmää käyttää jo 70 prosenttia terveyskeskuksista

Väestöstä lähes 80 prosenttia asui sellaisella alueella, jolla välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen onnistui ongelmitta. Viisi terveyskeskusta ilmoitti jatkuvista välittömän yhteydensaannin ongelmista. Näiden terveyskeskusten alueilla asui prosentti väestöstä.

STM:n ohjeessa (STM/424/2011) määritellään, että yhteys terveyskeskukseen tulee saada viiden minuutin sisällä. Vaihtoehtoisena toimintatapana yhteydensaannin järjestämiseksi terveyskeskuksilla on mahdollisuus käyttää soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmää.
 
Noin 70 prosentilla terveyskeskuksista on käytössä soittopyyntö – ja takaisinsoittojärjestelmä. Soittopyyntöihin vastattiin keskimäärin puolen tunnin kuluessa asiakkaan yhteydenotosta. Maaliskuussa 2013 terveyskeskuksista 51 %  (50 % lokakuussa 2012 )  seurasi puheluihin vastaamisaikaa operaattoriseurannan avulla. Terveyskeskuksista 47 % aikoi hankkia seurantajärjestelmän vuoden 2013 aikana.

  • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella jonotusaika lääkärin vastaanotolle on suurimmassa osassa terveyskeskuksia 2-4 viikkoa. Limingassa, Oulaisissa, Oulussa, Oulunkaaren kuntayhtymässä ja Sosiaali- ja terveyspiiri Helmessä lääkärin vastaanotolle joutui odottamaan 5-12 viikkoa. Alle kahden viikon jonotusajalla vastaanotolle ei päässyt missään terveyskeskuksessa. Lokakuun 2012 tilanteeseen verrattuna Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella jonotusajat ovat pidentyneet osassa terveyskeskuksia mutta myös lyhentyneet osassa terveyskeskuksia.

  • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueella jonotusaika lääkärille oli 2-4 viikkoa ollen lokakuussa 2012 niinikään 2-4 viikkoa. Molemmilla alueilla hoitajan vastaanotolle pääsi 0-3 päivän sisällä eikä tilanne siltä osin ole muuttunut verrattuna lokakuuhun 2012.              

  • Pohjois-pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella välitön yhteydensaanti toteutui lähes kaikissa terveyskeskuksissa. Ajoittaisia ongelmia välittömän yhteydensaannin osalta oli kyselyn mukaan kahdessa terveyskeskuksessa (Oulainen ja Raahe).

  • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueella välitön yhteydensaanti toteutui ongelmitta. Välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen toteutuu sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella että Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä lokakuun 2012 kaltaisena


Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy (Maaliskuu 2013)

Koko maassa suun terveydenhuoltoon 3-6 kuukautta odottaneita on  edelleen paljon

Väestöstä asui maaliskuussa 2013 lähes 90 % sellaisella alueella, jolla suun terveydenhuoltoon pääsi  kuuden kuukauden kuluessa hoitoon hakeutumisesta. Yli puoli vuotta suun terveydenhoitoa odottaneiden määrä on vähentynyt tasaisesti vuodesta 2011. Sen sijaan 3-6 kuukautta odottaneiden määrää ei ole saatu pysyvästi pienenemään. Suun terveydenhoitoa 3-6 kuukautta odottaneita oli maaliskuussa 2013 lähes yhtä paljon kuin lokakuussa 2011. Lokakuusta 2012  maaliskuuhun 2013 yli kolme kuukautta hoitoa odottaneiden määrä lisääntyi 2700 henkilöllä. Eniten asiakkaita oli 3-6 kuukauden jonossa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastojen alueella.

Hoidon tarpeen arviointi toteutui lähes poikkeuksetta Terveydenhuoltolain mukaisessa kolmen vuorokauden määräajassa.

Yhä useampi terveyskeskuksen hammashoitola käyttää puhelinseurantaa

Väestöstä noin 60 % asui maaliskuussa 2013 sellaisen terveyskeskuksen alueella, jolla oli käytössä soittopyyntö - ja takaisinsoittojärjestelmä. Suun terveydenhuollossa puheluihin vastattiin keskimäärin kahden minuutin kuluessa.

Terveyskeskukset käyttivät lisäksi takaisinsoittopalvelua.  Maaliskuussa 2013 terveyskeskusten hammashoitoloista 54 % käytti soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmää kun vastaava osuus viime syksynä oli 48 %. Niistä hammashoitoloista, joissa ei vielä ollut käytössä operaattoriseurantaa, 24 prosenttia ilmoitti hankkivansa sellaisen tämän vuoden aikana.

  • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella hammaslääkärin vastaanotolle pääsyä joutui odottamaan suurimmassa osassa terveyskeskuksia 22-90-päivää. 5 terveyskeskuksessa (Kempele, Oulu, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Raahe, ja Tyrnävä) odotusaika oli 91-180. Alle kolmen päivän sisällä suun terveydenhuoltoon ei päässyt missään terveyskeskuksessa. 4-21 jonotusaika oli neljään terveyskeskukseen (Hailuoto, Lumijoki, Oulunkaari ja Taivalkoski). Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella jonotusajoissa hammaslääkärin vastaanotolle ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia lokakuuhun 2012 verrattuna.

  • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueella jonotusaika hammaslääkärin vastaanotolle oli yli 180 päivää ollen sama kuin lokakuussa 2012. Suuhygienistin vastaanotolle pääsyä joutui odottamaan suurimmassa osassa terveyskeskuksia 22-90  päivää molemmilla alueilla. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueella yli 6 kk jonottaneita potilaita suun terveydenhuollon palveluihin oli 2880 maaliskuussa 2013.   

Pohjois-pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella välitön yhteydensaanti suun terveydenhuollon palveluihin toteutui kaikissa terveyskeskuksissa.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueella välittömässä yhteydensaannissa suun terveydenhuollon palveluihin ongelmat olivat ajoittaisia. Tilanne on säilynyt lokakuun 2013 kaltaisena.  

Aluehallintovirastojen ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) tehtävänä on huolehtia terveydenhuollon toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta. Perusterveydenhuollon kiireettömästä hoitoonpääsystä säädetään terveydenhuoltolain 5 §:ssä (Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 51 §). Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisee hoitoon pääsyn toteutumista koskevat seurantatiedot kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa ja lokakuussa.


Hoitotakuu lyhyesti

Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireellinen potilaan tutkimus ja hoito toteutetaan sairauden edellyttämällä tavalla. Laki määrittää sen, minkä ajan kuluessa kuntalaisen on päästävä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon. Potilaan saaman ja tarvitseman hoidon tarpeen arvioi terveydenhuollon ammattihenkilö, hoidosta päättää lääkäri.

Arkipäivisin terveyskeskukseen tulee saada välitön yhteys. Kiireettömän hoidon arviointiin tulee päästä terveydenhuollon ammattihenkilölle kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta, ellei asia hoidu puhelinneuvonnalla. Yhteydenotosta laaditaan kirjallinen dokumentti (merkintä sairaskertomukseen). Itse hoito tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, viimeistään kolmen kuukauden sisällä ja suun terveydenhuollossa viimeistään kuuden kuukauden sisällä siitä, kun hoidon tarve on todettu.


Päivitetty