Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Matti ja Liisa Koti Oy:n toimintayksiköissä itsemääräämisoikeutta koskevat ohjeet, lääkehoitosuunnitelmat ja lääkeluvat saatava kuntoon viipymättä - aluehallintoviraston valvontapäätös

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 10.8.2020 antanut Matti ja Liisa Koti Oy:tä koskevan valvontapäätöksen. Aluehallintovirasto määrää palveluntuottajan laatimaan mielenterveyskuntoutujien itsemääräämisoikeutta koskevan ohjeistuksen ja varmistamaan, että henkilöstö tuntee ohjeistuksen ja noudattaa sitä kaikissa tilanteissa. 

Valvonnassa olevien toimintayksiköiden (Poutala, Mattila, Seikkula ja Pikku-Kultala) omavalvontasuunnitelmaan on laadittava suunnitelma siitä, miten perusoikeuksien rajoittamista pyritään yksikössä vähentämään. Lisäksi on laadittava kirjallinen rajoitustoimenpiteitä koskeva menettelyohje. Aluehallintovirasto määrää myös Matti ja Liisa Koti Oy:n päivittämään yksiköiden lääkehoitosuunnitelmat ja saattamaan henkilöstön lääkeluvat asianmukaisiksi.

Valvonta käynnistyi vuoden 2019 alussa

Pieksämäen kaupungin perusturvaosasto pyysi 31.1.2019 Itä-Suomen aluehallintovirastoa tarkastamaan Matti ja Liisa Kodin kaikki toimintayksiköt. Aluehallintovirastoon oli lisäksi tullut epäkohtailmoituksia Matti ja Liisa Koti Oy:n mielenterveyskuntoutujien laitoshoidon laatuun sekä itsemääräämisoikeuteen liittyvissä asioissa. Aluehallintovirasto katsoi perustelluksi vuoden 2019 alussa ottaa Matti ja Liisa Koti Oy:n toiminta valvontaan mielenterveyskuntoutujille suunnatun laitoshoidon osalta.  

Aluehallintovirasto pyysi 1.2.2019 Matti ja Liisa Koti Oy:ltä laitoshoidon toimintayksiköiden toiminnasta selvitykset. Selvitysten perusteella Itä-Suomen aluehallintovirasto teki edellä mainittuihin toimintayksiköihin valvontakäynnit 11.4.2019, 24.4.2019, 21.5.2019 ja 29.5.2019. Aluehallintovirasto edellytti valvontakäyntien tarkastuskertomuksissa palveluntuottajaa korjaamaan valvonnassa esille tulleet puutteet.

Palveluntuottajan hakemuksesta Itä-Suomen aluehallintovirasto muutti yksityisten sosiaalipalvelun lupapäätöksellä 4.7.2019 edellä mainittujen laitosyksiköiden palvelualaksi tehostettu palveluasuminen. 

Aluehallintovirasto teki 2.3.2020 edellä mainittuihin toimintayksiköihin jälkivalvontakäynnin. Valvontakäynnillä tarkastettiin toimitilat sekä palveluntuottajan toimenpiteet kevään 2019 valvonnassa esille tulleiden puutteiden korjaamiseksi. Jälkivalvontakäynnillä aluehallintovirasto totesi, että palveluntuottaja ei ollut edelleenkään tehnyt kaikkia aluehallintoviraston vuonna 2019 edellyttämiä asiakasturvallisuuteen ja itsemääräämisoikeuteen liittyviä korjaustoimenpiteitä.

Selvitys itsemääräämisoikeussuunnitelmasta sekä hyväksytyt lääkehoitosuunnitelmat ja lääkeluvat toimitettava aluehallintovirastolle 16.10.2020 mennessä

Itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan henkilön oikeutta tehdä omaa elämäänsä koskevia valintoja ja päätöksiä sekä toteuttaa niitä. Sosiaalihuollon asiakkaan toivomukset ja mielipide on otettava huomioon sekä annettava hänelle mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tarvittaessa asiakkaan tahtoa on selvitettävä yhdessä hänen läheistensä kanssa

Aluehallintovirasto toteaa, että asiakkaan itsemääräämisoikeuden rajoittamista koskevat asiakkaiden perusoikeuksien vastaiset käytännöt Matti ja Liisa Kodin mielenterveyskuntoutujien yksiköissä ovat jatkuneet kauan ja jatkuvat edelleen. Itsemääräämisoikeutta koskevan toimintaohjeistuksen valmistelu on ollut asiakkaiden perusoikeuksien kunnioittamisen kannalta kohtuuttoman hidasta. Myös pitkäaikaset puutteet lääkehoidon toteuttamisessa vaarantavat vakavasti toimintayksiköiden asiakasturvallisuuden.

Matti ja Liisa Koti Oy:n kuulemisessa 30.6.2020 antaman selvityksen perusteella aluehallintovirasto ei kuitenkaan pitänyt tarkoituksenmukaisena tehostaa annettua määräystä uhkasakolla, koska itsemääräämisoikeuden tukemista ja rajoitustoimenpiteiden asianmukaista käyttöä koskevan ohjeen laadinta on aloitettu. Asian kuntoon saattaminen on kuitenkin kesken ja viivästynyt niin kauan, että sen on katsottava loukanneen asiakkaiden oikeusturvaa vakavasti. 

Aluehallintovirasto määräsi palvelujentuottajaa saattamaan kaikkia Matti ja Liisa Koti Oy:n toimintayksiköitä koskevan itsemääräämisoikeussuunnitelman ja ohjeistuksen laadinnan loppuun viipymättä ja viimeistään 30.9.2020 mennessä. Asian loppuun saattamisesta tulee antaa selvitys 16.10.2020 mennessä Itä-Suomen aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto voi tämän jälkeen tehostaa annettua määräystä uhkasakolla yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 20 §:n mukaisesti, mikäli asiaa ei ole määräyksen mukaisesti saatettu kuntoon.

Lisäksi aluehallintovirasto määräsi Matti ja Liisa Koti Oy:n päivittämään toimintayksikköjen lääkehoitosuunnitelmat siten, että ne ovat toimintayksikön lääkehoidosta vastaavan lääkärin hyväksymiä ja allekirjoituksellaan vahvistamia sekä saattamaan henkilöstön lääkeluvat asianmukaisiksi 30.9.2020 mennessä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös (pdf)

Lisätietoja
sosiaalihuoltoyksikön päällikkö Satu Syrjälä
itsemääräämisoikeutta koskevilta osin aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen 
lääkehoitoa koskevilta osin terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen
etunimi.sukunimi@avi.fi, p. 029 501 6800 (vaihde)


Päivitetty