Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Kittilän kaivokselle uusi ympäristö- ja vesitalouslupa (Pohjois-Suomi, Lappi)

Aluehallintovirasto on myöntänyt Agnico Eagle Finland Oy:lle uuden ympäristö- ja vesitalousluvan Kittilän kaivoksen toimintaan ja sen laajentamiseen. Lupa koskee purkuputken rakentamista Loukiseen ja sen jälkeen tehtävää kaivoksen toiminnan laajentamista. Lisäksi lupa sisältää Seurujoesta otettavan veden ja maanalaisen kaivoksen kuivanapitopumppauksen lisäämisen.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 29.5.2020 antaman päätöksen nro 67/2020 mukaan kaivoksen käsiteltyjen jätevesien purkupaikka vaihtuu rakennettavan purkuputken myötä Seurujoelta Loukiseen Sotkajokisuun alapuolelle. Purkuputkeen johdetaan sekä prosessi- että kuivanapitovedet.

Aluehallintovirasto on määrännyt purkupaikan alapuolisen Loukisen 300 metrin matkalta purkuputken suusta mitattuna sekoittumisvyöhykkeeksi, missä nikkelipitoisuus saa ylittää niin sanotun ympäristönlaatunormin. Sekoittumisvyöhykettä koskeva määräys on voimassa 31.12.2025 saakka.

Purkuputken käyttöönoton jälkeen vuotuista malmin louhintamäärää voidaan lisätä 1,6 miljoonasta tonnista 2,0 miljoonaan tonniin. Tuotannon laajentaminen lisää muodostuvien jätevesien ja kaivannaisjätteiden määrää nykyisestä. Kaivoksen primäärimurskaus siirtyy pääosin maan alle, mikä vähentää osaltaan päästöjä ilmaan.

Vesitalouslupa sallii pintaveden oton lisäämisen Seurujoesta nykyisestä tasosta 250 m³/h tasoon 350 m³/h ja kuivanapitovesien pumppausmäärän lisäämisen. 

Määräykset pilaantumisen estämiseksi

Päätöksessä on annettu 87 lupamääräystä ympäristön pilaantumisen ja sen vaaran estämiseksi ja rajoittamiseksi. Määräykset koskevat muun muassa vesistöihin ja ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamista, jätteiden käsittelyä sekä toimintaan ja sen vaikutuksiin liittyviä selvityksiä.

Määräyksillä on rajoitettu Loukiseen johdettavien käsiteltyjen jätevesien sallittuja haitta-ainepitoisuuksia sekä vuotuista kokonaiskuormitusta. Pitoisuusraja-arvot on määrätty sulfaatin, typen, antimonin, arseenin, nikkelin, kiintoaineen, pH-arvon ja WAD-syanidin osalta. Kuormitusta on rajoitettu hakemuksessa esitetystä sulfaatin, typen, antimonin ja nikkelin osalta. Vuotuinen sulfaattikuormitus Loukiseen saa olla enintään 11 000 t. Purkuputkeen johdettavien jätevesien käsittelyä on määrätty edelleen tehostettavaksi erityisesti typen osalta siten, että vuotuinen typpikuormitus saa olla enintään 110 t vuoteen 2022 saakka ja sen jälkeen 65 t. Kuormitusraja-arvon alittaminen edellyttää tehokkaan laitosmaisen typenpoiston käyttöönottoa.

Johdettavien jätevesien enimmäismäärää on rajoitettu suhteessa Loukisen virtaamaan siten, että varmistetaan haitallisten aineiden ja ravinteiden riittävä laimeneminen kaikissa virtaamaolosuhteissa.

Määräysten mukaisesta jätevesien johtamisesta ei ennalta arvioiden aiheudu haittaa Loukisen rantakiinteistöjen käytölle. Loukisen soveltuvuus yleiseen virkistyskäyttöön ei vähene sekoittumisvyöhykkeen ulkopuolella.

Jätealueiden sulkemista koskevat vakuudet on pidetty ennallaan, vuonna 2019 määrätyllä tasolla. Luvan saajan on toimitettava aluehallintovirastoon uusi kaivoksen sulkemissuunnitelma, jonka perusteella aluehallintovirasto antaa tarkempia määräyksiä jätealueiden sulkemisesta ja tarkistaa vakuussummaa.

Lisäksi luvan saaja on päätöksessä velvoitettu laatimaan selvityksiä muun muassa käytöstä pois jäävien pintavalutuskenttien tilasta ja niistä aiheutuvasta kuormituksesta, toiminnan muutoksen vaikutuksista Seurujoen virtaamiin sekä kaivoksen kuivanapitovesien pumppausmääristä, pumppausmäärien kehittymisestä ja niiden vaikutuksista.

Toiminnan ja päästöjen sekä niiden vaikutusten seuraamiseksi luvan saaja on määrätty tekemään kattavaa tarkkailua.

Vahinkoa estävät toimenpidevelvoitteet ja vahinkojen korvaaminen

Luvan saaja on määrätty vuosittain istuttamaan Loukiseen 7 000 ja Seurujokeen 5 000 yksivuotiasta taimenen poikasta. Lisäksi luvan saaja on määrätty maksamaan Lapin ELY-keskukselle 8 000 euron suuruinen vuotuinen kalatalousmaksu. Aluehallintovirasto on määrännyt luvan saajan maksamaan Sirkan-Könkään kalaveden osakaskunnalle 500 euroa vuotuista korvausta päästöistä aiheutuvan kalataloudellisen tuoton menetyksestä.

Toiminnan aloittaminen

Aluehallintovirasto on myöntänyt oikeuden purkuputken rakentamiseen ja käyttöön sekä sen jälkeen tapahtuvaan tuotannon laajentamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös on nähtävänä lupaviranomaisen verkkosivuilla http://www.avi.fi/lupatietopalvelu. Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta 6.7.2020 saakka.

 

Lisätietoja    Ympäristöylitarkastaja Turkka Rekola, puh. 0295 017 669

 

 

Jakelu                                 MEDIA


Päivitetty