Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Kasbono Oy:n lähettämät perintäkirjeet: tietoa kirjeiden saajille

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on saanut lukuisia yhteydenottoja velallisilta, jotka ovat saaneet perintäkirjeitä Kasbono Oy:ltä. Aluehallintovirasto selvittää harjoittaako yhtiö perintää ilman vaadittua rekisteröintiä. Aluehallintovirastolle ei ole tarpeen tehdä uusia ilmoituksia Kasbono Oy:n perinnästä. Epäselvissä tilanteissa velallisen kannattaa ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote 25.8.2020: Kasbonon lähettämistä perintäkirjeistä lukuisia yhteydenottoja – katso toimintaohjeet

Kasbono Oy on lähettänyt kirjeitä, joissa on vaadittu maksamattoman velan suorittamista yhtiölle. Yritystä ei ole merkitty rekisteriin perintätoiminnan harjoittajista, jota aluehallintovirasto ylläpitää. Kasbono Oy on 3.8.2020 jättänyt aluehallintovirastolle hakemuksen, jotta se merkittäisiin perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin. Aluehallintovirasto selvittää parhaillaan täyttääkö Kasbono Oy rekisteröinnin edellytykset. Aluehallintovirasto on lisäksi ryhtynyt selvittämään harjoittaako Kasbono Oy rekisteröinnin varaista perintätoimintaa, vaikka yritystä ei ole rekisteröity.

Yrityksen pitää rekisteröityä perintätoiminnan harjoittajaksi, jos se harjoittaa vapaaehtoista perintätoimintaa eli esimerkiksi lähettää maksuvaatimuksia.  Jos yhtiö ei ole rekisteröitynyt, se voi kuitenkin periä saatavia esimerkiksi tuomioistuimessa ja ulosotossa, koska tällöin on kyse oikeudellisesta perinnästä. Oikeudellista perintätoimintaa voi harjoittaa ilman rekisteröitymistä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto rekisteröi perintätoiminnan harjoittajat, jotka toimivat Suomessa. Virasto myös valvoo, että rekisteröidyt perintätoimen harjoittajat noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa. Lain mukaan aluehallintoviraston on kiellettävä perintätoiminta, jota harjoitetaan ilman rekisteröintiä.

Toimintaohjeet perintäkirjeen saaneelle

Jos perintäkirjeessä vaaditun velan aiheellisuudesta, vanhentumisesta tai vaadittujen perintäkulujen kohtuullisuudesta on epäselvyyttä, voi velallinen pyytää selvityksen näistä asioista. Selvitys pyydetään yhtiöltä, joka perii velkaa.

Velallisella on oikeus saada selvityksessä muun muassa seuraavat asiakirjat ja tiedot:

  • velkakirja, tilaussopimus tai muu velan perusteena oleva asiakirja
  • tieto velan vanhentumisen katkaisemisesta, esimerkiksi milloin perintäkirjeet on lähetetty ja mihin osoitteeseen
  • erittely vaadituista perintäkuluista
  • selvitys velan lyhennyksistä.

Jos vaadittu velka on velallisen mielestä kokonaan tai osittain aiheeton, voi velallinen riitauttaa sen kokonaan tai osittain aiheettomana. Riitauttaminen on mahdollista esimerkiksi silloin, jos velka on vanhentunut tai perintäkulut ovat kohtuuttomia. Riitauttaminen tehdään velkaa perivälle taholle. Riitauttaminen tulee perustella, ja se on hyvä tehdä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse.

Kun velka on riitautettu, velkojan täytyy luopua velasta tai viedä asia tuomioistuimeen. Tuomioistuin ratkaisee viimekädessä pitääkö velallisen maksaa kyseinen velka. 

Jos olet saanut Kasbono Oy:ltä perintäkirjeitä ja tarvitset ohjausta ja neuvontaa, voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaneuvonta auttaa kuluttajavelkojen perintään liittyvissä ongelmatilanteissa. Tarvittaessa asian voi viedä kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Kuluttaja-asiamies on lisäksi toimivaltainen viranomainen kuluttajasaatavien perintää koskevissa asioissa. Tarvittaessa asiasta voi tehdä toimenpidepyynnön.

Lisää tietoa rekisteröinnin varaisesta perintätoiminnasta ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löytyy aluehallintoviraston verkkosivuilta.

Laki perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä 411/2018
Laki saatavien perinnästä 513/1999
Kilpailu- ja kuluttajavirasto


Lisätietoa:
ylitarkastaja Seela Saraniva, puh. 0295 5016 680
ylitarkastaja Sinikka Laaksonen, puh. 0295 5016 573

etunimi.sukunimi@avi.fi 
Aluehallintovirasto


Päivitetty