Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Itsemääräämisoikeuden rajoittaminen sosiaalihuollossa usein ohjauksen ja valvonnan kohteena - kevätkautta leimasivat koronaa koskevat tiedustelut

Etelä-Suomi

Vireille tulevien valvontailmoitusten määrä on Etelä-Suomen aluehallintovirastossa tasaantunut vuoden 2019 hoivakriisin jälkeen. Kantelujen ja vireillä olevien asioiden  kokonaismäärät pysyivät kuitenkin edelleen korkeana alkuvuonna 2020. Enemmistö vireille tulleista asioista koski viime vuoden tapaan lastensuojelua ja ikäihmisten palveluja.

Alkuvuonna 2020 Etelä-Suomen aluehallintovirastoon tuli vireille kaikkiaan yhteensä 354 sosiaalihuollon valvonta- ja kanteluasiaa, ja niitä ratkaistiin vastaavana ajankohtana lähes saman verran. Vireillä olevia kanteluja ja valvonta-asioita oli kesäkuun lopussa yhteensä 800, mikä on 14 % enemmän kuin vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Korona-asiat korostuivat ohjauksessa ja neuvonnassa

Keväällä koronaan liittyvät kysymykset sävyttivät aluehallintoviraston antamaa ohjausta ja neuvontaa. Keskeisimmät kysymykset koskivat lasten ja heidän vanhempiensa tapaamisoikeutta sekä ikäihmisten osalta suojavarusteiden käyttöä, uusien asiakkaiden ottamista yksikköön ja työntekijöiden liikkuvuutta yksikön sisällä. Koronaan liittyviä valvonta-asioita tuli vireille 14 ja kanteluja 15. Kevään aikana aluehallintovirastot ja Valvira antoivat yhteisiä ohjauskirjeitä muun muassa hoivakotien asukkaiden perusteettoman rajoittamisen välttämisestä ja korostivat omavalvonnan merkitystä.

Henkilöstömitoituksen puutteet näkyvät palvelun laadussa ja sisällössä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 48 huomautuksen sisältävää valvonta- ja kanteluratkaisua. Näistä 26 koski lastensuojelun palveluja ja 11 ikäihmisten palveluja. Yhden lastensuojeluyksikön toiminta keskeytettiin.

Lastensuojeluun liittyvä vakavin aluehallintoviraston antama hallinnollinen arvostelu koski lastensuojeluviranomaisen toimivallan väärinkäyttämistä, lapsen perusoikeuksia koskevien rajoituspäätösten tekemättä jättämistä, asiakassuunnitelmien ja kirjaamisten laiminlyöntiä sekä henkilöstötilannetta. Sijaishuollon suunnitelmallinen valvonta on tuonut esiin vakaviakin laiminlyöntejä lastensuojeluyksiköiden toiminnassa, ja laiminlyönnit ovat johtaneet myös joidenkin lasten sijoittajakuntien valvonnan valvontaan.

Asiakasryhmistä riippumatta henkilöstömitoituksen puutteet näkyvät palvelun laadussa ja sisällössä. Puutteita on ollut muun muassa ikäihmisten yöhoidon järjestämisessä, kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa. Myös lastensuojelun laitoshoidon ja perhehoidon lainmukaisessa henkilöstömitoituksessa ja perhehoitajien määrässä on ollut puutteita, ja yksiköissä on toimittu vajaalla henkilöstömäärällä.

Useissa ikäihmisten palveluja koskevissa päätöksissä on todettu, että asiakasturvallisuus edellyttää, että hoivatyöhön ja tukipalvelutehtäviin osoitetun henkilökunnan määrä vastaa asiakkaiden palvelujen tarvetta kaikkina vuorokauden aikoina, myös viikonloppuisin. Toimintayksikön jokaisessa työvuorossa tulee olla riittävästi tutkinnon suorittaneita sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Lainsäädännön puuttuminen ja osaamisen vaje näkyvät perusteettomana itsemääräämisoikeuden rajoittamisena

Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvonta osoittaa, että perusoikeuksien, kuten asiakkaan osallisuuden, itsemääräämisoikeuden ja yksityisyyden suojan kunnioittamisessa, on ollut puutteita. Ikäihmisiin kohdistetaan rajoituksia, joiden tarpeellisuutta ei arvioida riittävän usein tai vaihtoehtoja itsemääräämisoikeuden rajoittamiselle ei pohdita riittävästi. Rajoittamista koskevan lainsäädännön puuttuminen tuottaa tilanteita, joissa muun muassa turvallisuuden varmistamiseksi ikäihmisiä joudutaan rajoittamaan ilman lakiin perustuvia syitä.

Myös osaamista lastensuojelulain ja kehitysvammalain mukaisten rajoitustoimenpiteiden soveltamisesta pitää vahvistaa. Lastensuojelussa osallisuuden, itsemääräämisoikeuden ja yksityisyyden suojan kunnioittamisen puutteita ilmenee muun muassa siten, että yhteydenpitoa rajoitetaan edelleen ilman päätöksiä. Kehitysvammahuollossa rajoituksia on käytetty kehitysvammalain vastaisesti: rajoituksia on käytetty esimerkiksi ilman lääketieteen, psykologian ja sosiaalityön asiantuntemuksella varustetun asiantuntijatiimin arviota ja asiakkaan sitominen on toteutettu ilman virkalääkärin päätöstä.


Lisätietoja:
sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Sari Husa, puh. 0295 017 361
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty