Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Haakoninlahden ruoppauksille ja täytöille Helsingin Laajasalossa myönnettiin vesitalouslupa

Etelä-Suomi

Helsingin kaupungille on myönnetty lupa Haakoninlahden vesitaloushankkeessa toteutettaville Kruunuvuorenrannan esirakentamisen edellyttämille ruoppauksille ja täytöille sekä meriläjitykselle. 

Helsingin kaupungille on myönnetty lupa Kruunuvuorenrannan rantarakentamiseen Haakoninlahdella Helsingin Laajasalossa. Hankealue jakautuu viiteen osa-alueeseen rajautuen pohjoisessa likimain suunniteltuihin Kruunusiltoihin ja etelässä Ilonpuiston niemeen vanhan öljylaiturin alueella.

Vesitaloushanke käsittää alueen esirakentamisvaiheeseen sisältyvät vesirakennustyöt kuten ruoppaukset, vesialueen täytöt, vedenalaiset kaivuut ja louhinnat, rantarakenteet ja rantaviivan muuttamisen sekä ruoppausmassojen meriläjityksen ja toimittamisen käsittelyyn.

Kuorintaruoppauksen massamäärä hankkeessa on noin 2 400 m³ktr. Tämä meriläjityskelvoton ruoppausmassa on sijoitettava Hernesaaren kierrätyskentälle tai muulle alueelle, jolla on lainvoimainen lupa ottaa vastaan kyseisenlaisia massoja. Meriläjityskelpoista ruoppausmassaa on noin 15 500 m3ktr ja se voidaan läjittää Lokkiluodon tai Koirasaarenluotojen meriläjitysalueille voimassa olevien lupapäätösten mukaisesti tai muulle lainvoimaiselle meriläjitysalueelle. Täyttöjen massamäärä saa olla yhteensä enintään noin 56 000 m3ktr. Hankkeessa veden alla kaivetaan noin 2 500 m3ktr ja louhitaan noin 85 m3ktr. Vesialuetta saadaan hankkeessa muuttaa maa-alueeksi enintään noin 11 000 m2.

Hankkeesta aiheutuu merialueella töidenaikaista vedenalaista melua ja veden samentumista.  Haittoja vähennetään muun muassa käyttämällä suljettavaa kauhaa sekä suoja- ja kuplaverhoa. Täyttömateriaalin roskattomuuteen ja roskien leviämisen estämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Lupapäätös nro 234/2020 on nähtävillä Lupa-Tietopalvelussa (ESAVI/22871/2018).

Ohjeet Lupa-Tietopalvelun käyttöön (www.avi.fi/lupatietopalvelu)

 

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Erja Tasanko, p. 0295 016 248
Ympäristöylitarkastaja Virpi Nikulainen, p. 0295 016 593
etunimi.sukunimi@avi.fi

Etelä-Suomen AVI

 


Päivitetty