Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Etelä-Suomen alueellinen romaniasioiden neuvottelukunta edistää paikallisromanityöryhmien perustamista

Etelä-Suomi

Etelä- Suomen aluehallintoviraston alueellinen romaniasiain neuvottelukunta esittää paikallisromanityöryhmien nimeämistä romanien osallisuuden lisäämiseksi. Aluehallintovirasto on lähettänyt tätä koskevan esityksensä Lohjan kaupunginjohtajalle ja Vihdin kunnanjohtajalle. Paikallisromanityöryhmiä on toiminut eri puolilla Suomea vuodesta 2002 alkaen erityisesti alueilla, joissa romaneja asuu eniten. Neuvottelukunta tekee ehdotuksia myöhemmin muihinkin kuntiin.

Esitys perustuu alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien työhön. Niiden tehtävänä on mm. seurata romaniväestön yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien ja elinolosuhteiden kehitystä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Viime vuonna hyväksytyn Romanipoliittisen ohjelman II (2018-2022) päätavoite on tukea romanien myönteisesti jatkunutta yhteiskunnallista integraatiota.  Valtakunnallisen seurantatiedon perusteella romanien yhteiskunnallisen integraation vahvistaminen edellyttää etenkin paikallis- ja aluetason suunnitelmallisuuden lisäämistä.

Eri hallinnonalojen aito yhteistyö ja kuntien rooli korostuvat yhdenvertaisuuden edistämisessä

Koska romanien asiat koskettavat useita viranomaistahoja, on erityisen tärkeää, että ryhmässä ovat edustettuina kaikki keskeiset tahot: romanit, sivistys- ja perusturva, kulttuuri- ja opetustoimi, työvoimaviranomaiset, seurakunta ja tarpeen mukaan erilaiset asiantuntijatahot. Paikallisromanityöryhmän toiminnan suunnittelussa on tärkeää toimenpiteiden yhtäaikaisuus eri hallinnonaloilla. Tästä syystä kuntien rooli korostuu tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistämisessä. Nykyinen lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä luovat hyvän pohjan romaniväestön yhdenvertaisuuden edistämiselle.

Romaniväestöllä itsellään on selkeä tahto kehittää osallistumismahdollisuuksiaan omien olojensa edistämiseksi ja parantaa viranomaisten ja romanien välistä vuorovaikutusta sekä yhteistyötä.

Paikallisromanityöryhmä suuntautuu työssään kunkin alueen romaniväestön kannalta keskeisiin kysymyksiin, joita voivat olla: integroituminen varhaiskasvatukseen, kouluun, jatko-opintoihin, työelämään ja yhteiskuntaan. On myös hyvä huomioida syrjinnän vastainen työ ja asennekasvatus, jotka ovat tärkeä osa työryhmän toimintaa.
 

Lisätietoja
erikoissuunnittelija Malla Laiti, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 016 153
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty

lomakkeet