Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Aluehallintovirastot saavuttivat tavoitteet - tilinpäätös v. 2017 valmis 

Kaikki aluehallintovirastot (AVI) saavuttivat vuoden 2017 toiminnalle asetetut tavoitteet pääsääntöisesti hyvin. Virastokohtaiset tavoitteet määritellään vuosittain ministeriöiden kanssa tehtävässä tulossopimuksessa.  Asiakkaiden ennakoivaa ohjausta, omavalvontaa tukevia toimenpiteitä sekä riskiperusteista valvontaa vahvistettiin aluehallintovirastojen toiminnassa edelleen määrätietoisesti. Painopisteen muutos ennakoivaan toimintaan eteni, mutta jälkikäteisvalvontaan käytettiin edelleen merkittävä osuus resursseista.

Valtion- ja maakuntahallinnon ja lainsäädännön uudistukset sekä kehittämistyöhön panostaminen sitoivat työaikaa, mikä edellytti toimintojen priorisointia. AVIen toiminnan asiakaslähtöisessä kehittämisessä ja toiminnan sähköistämisessä otettiin merkittäviä edistysaskelia. Vuoden aikana laadittiin kuvaukset AVIen tarjoamista palveluista kansalliseen palvelutietovarantoon, toteutettiin useita palvelumuotoiluhankkeita ja asiakaslähtöisiä kokeiluja.

Vireille tulleiden kantelujen määrä lisääntyi jälleen edellisvuodesta. 2017 kanteluja tuli vireille 3 299 kpl, mikä on 10 % enemmän kuin vuonna 2016. Asiakkaiden oikeusturvaa koskevia asioita pystyttiin ratkaisemaan aikaisempaa nopeammin ja tehokkaammin. Virastoissa on panostettu valvonta- ja kanteluasioiden käsittelyyn ja tehtävien priorisointiin käsittelyruuhkien hallitsemiseksi. Kantelujen käsittelyprosessin tehostamiseksi on tärkeää saada käyttöön sähköinen työympäristö.

Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisten vireille tulleiden asioiden määrä kasvoi noin 15 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vireille tulleita asioita oli 1 178 kpl, kun 2016 niitä oli
1 027 kpl. Ympäristölupien käsittelyn ja päätösten yhdenmukaisuutta kehitettiin edelleen samalla kun otettiin käyttöön sähköinen lupajärjestelmä. Alkoholilupahakemusten kasvu taittui edellisestä vuodesta ollen 8 805 kpl. 2016 hakemuksia oli 9 982 kpl. Lasku edelliseen vuoteen verrattuna oli 12 %.

AVIen toimivaltaan kuuluvia kirjasto-, nuoriso- ja liikuntatoimen valtionavustuksia on haettu sähköisesti syksystä 2017 lähtien. AVIt myönsivät kertomusvuonna edellä mainittuja kehittämisavustuksia yhteensä 58 miljoonaa euroa.

Alueellisille maanpuolustuskursseille osallistui kertomusvuonna 1 087 kurssilaista ja valmiusharjoitukset toteutettiin suunnitellusti.

AVIen tilinpäätös vuodelta 2017 on valmis. Kaikkien kuuden AVIn toiminnasta tehtiin yksi yhteinen tilinpäätös. Vuonna 2017 kaikki AVIt saavuttivat ohjaavien ministeriöiden asettamat tavoitteet pääsääntöisesti hyvin. AVIen toimintaa ohjaa kahdeksan ministeriötä: valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, sisäministeriö ja oikeusministeriö.

AVIen tilinpäätös 2017
 

Lisätietoja:
talousyksikön päällikkö Tuula-Kaarina Isosuo, p. 0295 016 045
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI


Päivitetty