Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Aluehallintovirasto on peruuttanut perintäyhtiö Alektum Oy:n toimiluvan

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on peruuttanut Alektum Oy:n toimiluvan harjoittaa perintätoimintaa. Asiasta on annettu kolme päätöstä 31.12.2018. Perintäyhtiön toiminnassa on ilmennyt toistuvasti vakavia puutteita, ja perintäyhtiö on osoittanut ilmeistä piittaamattomuutta lakia, hyvää perintätapaa ja valvovan viranomaisen päätöksiä kohtaan. Alektum Oy on mm. perinyt riitautettuja saatavia, antanut velalliselle harhaanjohtavaa tietoa sekä jatkanut lainvastaisten perintäkulusaatavien perintää. Alektum Oy on jatkanut lainvastaista menettelyä aluehallintoviraston antamien varoitusten jälkeen. Perintälupalain mukaan aluehallintoviraston on peruutettava toimilupa, jos perintätoiminnasta vastaava henkilö on laiminlyönyt velvollisuutensa huolehtia siitä, että perintätoiminnassa noudatetaan hyvää perintätapaa ja että perintätoimintaa muutoinkin harjoitetaan lainmukaisesti.

Päätös on toimitettu Alektum Oy:lle torstaina 10.1.2019 ja perintätoiminta on pitänyt lopettaa samasta päivämäärästä alkaen. Päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia. Päätöksiä toimiluvan peruuttamisesta on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Alektum Oy saa suorittaa vain välttämättömiä perintätoimenpiteitä, joita tarvitaan perintätoiminnan loppuun saattamiseksi. Perintäyhtiö voi vastaanottaa suorituksia maksuvaatimuksista, jotka on lähetetty ennen tiedoksisaantia, ja tilittää ne toimeksiantajalle. Luvan peruuttaminen ei vaikuta perittävien saatavien lainmukaisuuteen. Se ei myöskään poista velallisen velvollisuutta korvata velkojalle perinnästä aiheutuneet perintälain mukaiset kulut. Velalliset voivat olla suoraan yhteydessä velkojiin ja sopia saatavien suorittamisesta. Mikäli velallisella on voimassa oleva maksusuunnitelma Alektum Oy:n kanssa, velallinen voi halutessaan suorittaa saatavat sen mukaisesti Alektum Oy:lle niin kauan, kun Alektum Oy on toimeksisaajana asiassa. Velallisten kannattaa olla yhteydessä Alektum Oy:öön ja alkuperäiseen velkojaan, ja sopia saatavien suorittamisesta näissä tilanteissa.

Perintätoiminnan harjoittaminen oli 1.1.2019 asti luvanvaraista toimintaa. 1.1.2019 alkaen perintätoimintaa on saanut harjoittaa vain sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka on rekisteröity perintätoiminnan harjoittajaksi. Vaikka laki perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä tuli voimaan 1.1.2019, saavat toimiluvan omaavat perintätoimistot jatkaa perintätoimintaansa siihen asti, kunnes päätös niiden rekisteriin merkitsemisestä on tehty. Rekisteri-ilmoitus tulee näissä tapauksissa tehdä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle viimeistään 30.6.2019. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo valtakunnallisesti, että perintätoiminnan harjoittajat noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa. Lain mukaan aluehallintoviraston on kiellettävä perintätoiminta, jota harjoitetaan ilman rekisteröintiä.

Perintätoiminnan harjoittamisella tarkoitetaan saatavien perintää toisen lukuun sekä omien saatavien perintää tapauksissa, joissa on ilmeistä, että saatavat on otettu vastaan yksinomaan perintätarkoituksessa. Alektum Oy voi jatkossakin periä omia, muussa kuin perintätarkoituksessa vastaanottamia, saataviaan sekä samaan konserniin kuuluvan tai saman luonnollisen henkilön määräysvallassa olevan toimeksiantajan saatavia. Tällainen toiminta ei edellytä rekisteröintiä.

Perinnällä tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada velallinen vapaaehtoisesti suorittamaan erääntynyt velkojan saatava (vapaaehtoinen perintä). Esimerkiksi tuomioistuimessa tapahtuva perintämenettely ei ole lain tarkoittamaa perintää. Perintäoikeudenkäyntien hoitamiseen ei siis tarvita rekisteröintiä. Perintätoimiluvan menettämisellä tai rekisteröinnin puuttumisella ei siten ole vaikutusta saatavien perintään tuomioistuinteitse tai ulosotossa.

Alektum Oy:n toimilupa on peruutettu päätöksillä ESAVI/21897/2018, ESAVI/16117/2018 ja ESAVI/17264/2018. Asiakirjapyynnöt tulee osoittaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon kirjaamo.etela@avi.fi .

Myös kuluttaja-asiamies on puuttunut Alektum Oy:n menettelyyn ja hakenut 7.1.2019 markkinaoikeudelta yhtiölle kieltoa koskien lainvastaisten perintäkulujen perintää. Kilpailu- ja kuluttajavirasto julkaisee hakemustaan koskevan tiedotteen nettisivuillaan

Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta 517/1999
Laki perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä 411/2018
Laki saatavien perinnästä 513/1999

www.avi.fi

Lisätietoja:
ylitarkastaja Anna-Emilia Sirén, puh 0295 016 029
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty