Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Aluehallintovirasto ei muuttanut Fortumin Oulujoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteita

Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on hylännyt Fortum Power and Heat Oy:n hakemuksen, jolla yhtiö haki muutosta Oulujoen voimalaitostensa kalatalousvelvoitteisiin. Aluehallintovirasto katsoi, ettei kalatalousvelvoitteita voida muuttaa Fortumin esittämillä perusteilla.

Fortumin hakemus perustui vesilain säännökseen, jonka perusteella lupaviranomainen voi luvanhaltijan hakemuksesta muuttaa aiemmin myönnetyn luvan määräyksiä, mikäli muutos on merkitykseltään vähäinen eikä sanottavasti koske toisen oikeutta tai etua (vesilain 3 luvun 23 §).

Pyhäkosken voimalaitoksen voimassa oleva lupa sisältää kalankulkua turvaavan ehdottoman rakentamisvelvoitteen. Montan, Pällin ja Nuojuan voimalaitosten kalatalousvelvoitteissa lähtökohtana on kalateiden mahdollinen rakentaminen voimalaitosten yhteyteen. Jylhämän ja Utasen voimalaitoksilla tulee kalakannan säilyttämiseksi noudattaa maatalousministeriön ja Oulujoki Oy:n vuonna 1954 solmimaa niin sanottua Montan sopimusta.

Voimalaitosten rakentamisesta aiheutuneita haittoja on kompensoitu kalatalousviranomaisen ja voimayhtiön keskenään sopimilla kalanistutuksilla, jotka perustuvat Montan sopimukseen. Lupamääräyksissä tarkoitettuja kalateitä ei ole rakennettu.

Fortum esitti hakemuksessaan Oulujoen voimalaitostensa lupamääräyksiä muutettavaksi niin, että niihin kirjataan mahdollisuus kompensoida haittoja istutusten avulla. Aluehallintovirasto katsoi, että esitetty muutos olisi ollut voimassa oleviin lupamääräyksiin nähden vähäistä suurempi. Tämä esti velvoitteiden muuttamisen sen säännöksen perusteella, jolla muutosta oli haettu.

Vesilaki sisältää erityisen säännöksen kalatalousvelvoitetta koskevien määräysten tarkistamisesta ja muuttamisesta (vesilain 3 luvun 22 §). Fortum ei halunnut kyseistä säännöstä sovellettavan tässä asiassa.

Päätös (nro 19/2017/2, Dnro PSAVI/16/04.09/2014) on luettavissa antopäivästä lähtien sähköisenä osoitteesta www.avi.fi/lupatietopalvelu.

Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitusaika päättyy 11.5.2017.

Lisätietoja

Satu Kouvalainen, ympäristöneuvos,
Pohjois-Suomen AVI
puh. 0295 017 653
etunimi.sukunimi(at)avi.fi

Riitta Riihimäki, ympäristöneuvos,
Pohjois-Suomen AVI
puh. 0295 017 665
etunimi.sukunimi(at)avi.fi


Päivitetty