Miljöhälsa

Illustrerande bild - Miljöhälsa

Regionförvaltningsverket är den regionala tillsynsmyndigheten för miljö- och hälsoskyddet. Myndighetens mål är att säkerställa en trygg livsmiljö samt kvalitativa och rättvisa miljö- och hälsotjänster för invånarna och verksamhetsutövarna. Verket strävar också efter att trygga djurens välbefinnande. Regionförvaltningsverket styr och utvärderar verksamheten i miljö- och hälsoskyddets kommunala tillsynsenheter, utövar själv tillsyn och handlägger vissa tillstånd och anmälningar inom sina områden. Regionförvaltningsverket sköter klagomål och besvär beträffande de kommunala miljö- och hälsoskyddsmyndigheternas verksamhet.


Målen med tillsynen

I miljö- och hälsoskyddets uppgift ingår att skydda medborgarna från olika faror i omgivningen. Målet är dricksvatten av god kvalitet, en hälsosam boende- och livsmiljö, säkra livsmedel, kemikalier, förbrukningsvaror och tjänster, friska och välmående djur samt en fungerande veterinärvård. Genom att övervaka efterlevnaden av miljö- och hälsoskyddslagarna säkerställer man att verksamhet som påverkar livsmiljön är genomtänkt och att sådan verksamhet bedrivs säkert och med minimala risker.

Följande uppgiftsområden ingår i miljö- och hälsoskyddet:

  • Livsmedelstillsyn
  • Djurens hälsa och välbefinnande
  • Kemikalietillsyn
  • Konsumentsäkerhetstillsyn
  • Miljö- och hälsoskyddstillsyn
  • Tobakstillsyn

Tillsynsmyndigheter

Kommunerna har huvudansvaret för miljö- och hälsoskyddets praktiska tillsynsarbete.  Tillsynsmyndigheten är något kommunalt organ med många ledamöter, t.ex. en nämnd.

Det praktiska tillsynsarbetet sköts av bl.a. veterinärer, hälsoinspektörer samt hälso- och miljöingenjörer, vilka nämnden delvis har delegerat sin beslutanderätt. Lagstiftningen kräver att kommunerna har tillräckliga resurser för tillsyn, och tillsynen utövas också i regel inom miljö- och hälsoskyddets tillsynsenheter, som omfattar större områden än enskilda kommuner. De upprättar en tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddet i sin verksamhet. Tillsynen utövas systematiskt genom kontakter med tillsynsenheterna.

Regionförvaltningsverket styr verksamheten i miljö- och hälsoskyddets kommunala tillsynsmyndigheter, bedömer hur miljö- och hälsoskyddet anordnas i kommunerna och övervakar genomförandet av det. Verket stärker de kommunala tillsynsmyndigheternas kompetens genom att hjälpa till med tolkningar av hur miljö- och hälsoskyddslagarna ska efterlevas, anordna arbetsmöten och utbildningar samt göra separat handledningsbesök och revisioner vid tillsynsenheterna.

Regionförvaltningsverket ansvarar för den regionala beredskapen som avses i lagen om djursjukdomar och styr beredskapsplaneringen i kommunernas miljö- och hälsoskydd. Därtill följer verket upp epidemier som sprids via livsmedel och vatten inom sina områden.

Regionförvaltningsverket hanterar klagomål beträffande verksamheten som bedrivs av tillsynsmyndigheten i kommunernas miljö- och hälsoskydd samt handlägger vissa av miljö- och hälsoskyddets tillstånd och anmälningar. En del av uppgifterna är koncentrerade till endast ett regionförvaltningsverk. Till exempel sköter Regionförvaltningsverket i Lappland godkännandet och tillsynen av renslakterier medan begravningsärenden hanteras av Regionförvaltningsverket i Östra Finland.

Varje regionförvaltningsverk upprättar årligen en tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddet i sin verksamhet. I den beaktas det riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet i fråga om livsmedelstillsynen, tillsynen över djurens hälsa och välbefinnande samt konsumentsäkerhetstillsynen.

På regionförvaltningsverket utövas tillsynen inom miljö- och hälsoskyddet av överinspektörer för miljö- och hälsoskyddet och veterinärer.

Miljö- och hälsoskyddet har tre centrala ämbetsverk, som styr verksamheten vid regionförvaltningsverken och de kommunala tillsynsenheterna för miljö- och hälsoskyddet. De centrala ämbetsverken är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Säkerhets- och kemikalieverket Tukes.

De centrala ämbetsverken upprättar tillsammans det riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet, som de kommunala tillsynsenheterna och regionförvaltningsverken måste ta hänsyn till i sin egen tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddet.

Miljö- och hälsoskyddets högsta ledning och lagberedningen tillfaller fyra ministerier: social- och hälsovårdsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet.


Meddelanden

Regional information

Miljöhälsa  - Västra- och Inre Finland

På regionförvaltningsverket utövas tillsynen inom miljö- och hälsoskyddet av överinspektörer för miljö- och hälsoskyddet och veterinärer.

Varje regionförvaltningsverk upprättar årligen en tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddet i sin verksamhet. I den beaktas det riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet i fråga om livsmedelstillsynen, tillsynen över djurens hälsa och välbefinnande samt konsumentsäkerhetstillsynen.

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddet av västra och inre Finland hittas här:


Uppdaterad