Privata hälso- och sjukvårdstjänster

 

Regionförvaltningsverket (RFV) har det huvudsakliga ansvaret för att övervaka den privata hälso- och sjukvården inom sina områden.

De privata hälso- och sjukvårdstjänsterna produceras antingen i företagsform eller av en självständig yrkesutövare. Verksamheten regleras av lagen om privat hälso- och sjukvård.

De privata hälso- och sjukvårdstjänsterna kompletterar och erbjuder alternativ till de kommunala. Under de senaste åren har utbudet av privata vårdtjänster liksom tjänsternas betydelse ökat kraftigt. De privata serviceproducenterna, främst företag, organisationer och stiftelser, kan sälja sina tjänster till kommunerna, samkommunerna eller direkt till kunderna.

De vanligaste privata hälso- och sjukvårdstjänsterna är

  • fysioterapi
  • läkar- och tandläkarmottagning
  • företagshälsovård

För att privat erbjuda hälso- och sjukvårdstjänster krävs tillstånd. Tillstånd krävs inte av arbetsgivare som själva ordnar lagstadgade företagshälsovårdstjänster. Självständiga yrkesutövare ska lämna in en anmälan om sin verksamhet till regionförvaltningsverket för registrering.

Social- och hälsovårdsministeriet bereder lagstiftningen om de privata vårdtjänsterna och ansvarar för den allmänna ledningen av tjänsteproduktionen. Valvira ansvarar på riksnivå för att koordinera övervakningen av social- och hälsovården. Regionförvaltningsverket har det primära ansvaret för att övervaka tjänsterna inom sina regioner. I kommunerna ansvarar social- och hälsovårdssektorn eller motsvarande organ för övervakningen av de privata tjänsterna.

Statsrådet fastställer genom förordning avgifterna som tas ut för de tillstånd som RFV beviljar.
 

Verksamhetsberättelse

Serviceproducenterna (ab, öb, kb, rf, andelslag och stiftelser) och de självständiga yrkesutövarna ska årligen lämna in en verksamhetsberättelse till tillståndsmyndigheten. Verksamhetsberättelser kan lämnas in från och med 7.1.2020 och den sista dagen för inlämning är 29.2.2020.

I berättelsen redogörs för verksamheten med hälso- och sjukvårdstjänster samt vilka ändringar som har skett i fråga om personalen, lokalerna och verksamheten. I sin verksamhetsberättelse kan en serviceproducent inte ta med uppgifter om en annan serviceproducents verksamhet.

Ändringar som sker i verksamheten eller lokalerna uppdateras inte automatiskt i registret utan ska meddelas tillståndsmyndigheten genom en anmälan eller ansökan om ändring av tillståndet.

Elektronisk verksamhetsberättelse

Man fyller i den elektroniska verksamhetsberättelsen genom att logga in i e-tjänsten på adressen www.valveri.fi. Tjänsten öppnas i januari 2020. Där finns även anvisningar om hur berättelsen ska fyllas i. Basuppgifterna om serviceproducenten eller den självständiga yrkesutövaren och verksamhetsplatsen finns färdigt ifyllda på den elektroniska blanketten.

För att lämna in verksamhetsberättelsen behöver man:

  • bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort för att logga in i på Suomi.fi.
  • serviceproducentens FO-nummer
  • kund- och personaluppgifter för år 2019 separat för varje verksamhetsställe

Obs! Valviras och regionförvaltningsverkens tjänst för verksamhetsberättelser valveri.fi övergår till att använda Suomi.fi -identifiering i företagsärenden i januari 2020. Katso-tjänsten ersätts med Suomi.fi-fullmakter och Suomi.fi-identifiering, som produceras och administreras av Befolkningsregistercentralen (BRC). Med hjälp av Suomi.fi -fullmakter kan en företagskund ge en annan person eller ett annat företag fullmakt, dvs. rätten att uträtta ärenden på sina egna eller företagets vägnar. Identifiering i tjänsten sker med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. De fullmakter som använts i tjänsten Katso, som tidigare varit i användning i tjänsten, överförs inte till Suomi.fi, utan fullmakterna ska utfärdas på nytt i tjänsten Suomi.fi.

Instruktioner om hur man utfärdar och använder nya Suomi.fi-fullmakter finns på Befolkningsregistercentralens webbplats i tjänsten Suomi.fi.

Införandet av Suomi.fi-fullmakter i tjänsten för verksamhetsberättelser valveri.fi gäller privata serviceproducenter inom social- och hälsovården. Katso -identifiering används fortsättningsvis för att sköta tillstånds- och anmälningsärenden i Valviras e-tjänst.

Verksamhetsberättelsen i pappersformat

Om serviceproducenten eller den självständiga yrkesutövaren inte har möjlighet att lämna en elektronisk verksamhetsberättelse, lämnas verksamhetsberättelsen i pappersformat till regionförvaltningsverket. Blanketten för verksamhetsberättelsen samt ifyllningsanvisningen kan skrivas ut här: rfv.fi E-tjänst > Blanketter

Verksamhetsberättelseuppgifterna är viktiga bland annat för att Kanta-tjänsten ska fungera

Tillsynsmyndigheten kontrollerar genom verksamhetsberättelsen att verksamheten är bedriven enligt det beviljade tillståndet. Med stöd av verksamhetsberättelserna kontrolleras dessutom att uppgifterna i Valveri-registret som förs av Valvira och regionförvaltningsverken är korrekta och uppdaterade.

Uppgifter om tillhandahållare av privata hälso- och sjukvårdstjänster uppdateras från Valveri-registret till SOTE-organisationsregistret som förs av Institutet för hälsa och välfärd. För att till exempel Kanta-tjänsterna (elektroniska recept, Patientdataarkivet) ska fungera på ett ändamålsenligt sätt är det viktigt att uppgifterna som uppdateras till SOTE-organisationsregistret är aktuella.
 

Elektronisk ärendehantering

Torsdagen den 9 november 2017 tas elektronisk ärendehantering i bruk i tillstånds- och anmälningsärenden för privata producenter av hälsovårdstjänster och självständiga yrkesutövare. E-tjänsten är avsedd för alla serviceproducenter med tillstånd antingen av Valvira eller av regionförvaltningsverket: e-tjänsten vidarebefordrar ansökan till den behöriga tillståndsmyndigheten för handläggning.

E-tjänsten medför lättnader för sökanden. I den kan man:

  • ansöka om nytt tillstånd att producera privata social- och hälsovårdstjänster
  • ansökan om ändring av tillståndet i samband med ändringar i tjänsteproduktionen
  • göra en anmälan som hänför sig till tillståndet
  • göra anmälan till regionförvaltningsverket om självständig yrkesutövning inom hälso- och sjukvården

enkelt följa behandlingen av sin ansökan eller anmälan.

Även beslut och uppgifter om registrering sänds via det elektroniska systemet.

Den elektroniska ärendehanteringen för tillstånds- och anmälningsärenden som gäller privata producenter av social- och hälsovårdstjänster i Valviras e-tjänst.

Om e-tjänsten inte kan användas skickas handlingarna skriftligen till regionförvaltningsverket i den egna regionen.

Uppdaterad