Verksamhet som måste anmälas

En privat serviceproducent, som idkar något annat än socialserviceverksamhet dygnet runt, måste innan verksamheten inleds, ändras väsentligt eller upphör göra en skriftlig anmälan till den kommun där servicen produceras. Kommunen måste meddela uppgifterna till regionförvaltningsverket (RFV) för registerföring.

Stödservice i anslutning till hemservice (måltids-, klädvårds-, bad-, städ-, transport- eller följeslagarservice och tjänster som främjar socialt umgänge) och med stödservicen jämförbara tjänster eller privat familjedagvård upptecknas inte längre i registret. En anmälan om dessa tjänster görs till den kommun där tjänsterna produceras.

När kommunens organ får en anmälan om stödservice i anslutning till hemservice eller andra tjänster, som inte upptecknas i registret, är det tillrådigt att organet genom förvaltningsbeslut avgör om det är fråga om en tjänst enligt socialvårdslagen. På så sätt blir ärendet tillräckligt dokumenterat, vilket underlättar bland annat utvärderingen av tjänsternas mervärdesskattebehandling. Därtill säkerställer ett förvaltningsbeslut serviceproducentens rättsskydd, eftersom man vid behov kan ansöka om en ändring av beslutet i förvaltningsdomstolen. De anmälningar om privata socialtjänster som inte upptecknas i registret över privata serviceproducenter bildar ett personregister som upprätthålls av kommunens sociala myndighet.

Anmälningar som gäller anmälningspliktiga socialtjänster kan dock inte göras via den elektroniska ärendehanteringen, utan de ska även i fortsättningen göras skriftligt till det organ som ansvarar för socialvården i förläggningskommunen.

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta