Från anhängiggörande till beslut

Man anhängiggör ett ärende genom att lämna in en ansökan, en anmälan, ett klagomål eller en annan handling till det regionförvaltningsverk som har till uppgift att behandla ärendet.

Om handlingen ska lämnas in till regionförvaltningsverket inom en viss tid (till exempel en besvärsskrift och vissa ansökningar), ska handlingen vara framme hos det behöriga regionförvaltningsverket senast på tidsfristens sista dag före utgången av tjänstetiden.

Man kan sända handlingen med post, e-post eller fax eller genom att lämna handlingen till regionförvaltningsverket personligen eller via bud. En handling som sänds med e-post ska skickas till det behöriga verkets officiella e-postadress.

Handlingen sänds på avsändarens ansvar. Ett ärende som anhängiggjorts elektroniskt anses vara anhängiggjort när den elektroniska handlingen finns tillgänglig hos myndigheterna i mottagarenheten eller i informationssystemet så att meddelandet kan behandlas.

Vissa ärenden kan även skötas som elektronisk ärendehantering.

Uppgifterna om ett anhängiggjort ärende och dess behandlingskeden registreras i regionförvaltningsverkets ärendehanteringssystem. På begäran utfärdar registratorskontoret ett intyg till handlingens avsändare om att ärendet har registretats som ankommet. Intyget är avgiftsbelagt och avgiften bestäms enligt statsrådets förordning.

I fråga om regionförvaltningsverkets centrala uppgifter har man fastställt mål för behandlingstiden. I vissa ärenden inom tillståndsförvaltningen ger verket ett ankomstbevis, där bl.a. den uppskattade behandlingstiden för tillståndsansökan bestäms (lagen om tillhandahållande av tjänster 1166/2009). Kunden kan även fråga hur behandlingen av hans eller hennes ärende framskrider och be om en uppskattning om när beslut fattas. 

När ärendet har avgjorts, skickas expeditionen (beslutet, svaret e.dyl.) till den som anhängiggjort ärendet. Till besluten fogas anvisningar om hur man söker rättelse eller ändring eller ett meddelande om besvärsförbud och grunden till det. 

Information om förfarandena vid de olika uppgifterna framgår på denna webbtjänsts ämnessidor.
 

Meddelande om beslut som motsvarar originalet

En kund vars beslut från regionförvaltningsverket (eller de ämbetsverk som föregick regionförvaltningsverket, till exempel länsstyrelsen) har försvunnit eller förstörts, kan på begäran få ett beslut som motsvarar originalet. Ansökan formuleras fritt.

Beslutet är avgiftsbelagt och avgiften bestäms enligt statsrådets förordning.

Uppdaterad