› Tillbaka till den grafiska version

Tillstånd enligt vattenlagen, vattentillstånd


AKTUELLT

Tillståndstjänsten för vattenärenden och miljöärenden

På tillståndstjänst för miljöärenden man elektroniskt kan ansöka om vattenhushållnings- och miljötillstånd hos regionförvaltningsverken, som är statliga tillståndsmyndigheter.

Tillståndstjänsten för miljöärenden

Kundservicen för miljöfrågor


Vattenlagen styr användningen och utbyggnaden av vattnen. Regionförvaltningsverket (RFV) behandlar tillståndsansökningar för vattenhushållningsprojekt enligt vattenlagen samt vissa ersättnings- och förvaltningstvångsärenden enligt vattenlagen.

I förvaltningstvångsärenden är det fråga om användning av administrativa tvångsmedel. RFV kan alltså förbjuda ett förfarande som strider mot en bestämmelse eller en föreskrift eller ålägga aktören att avlägsna den orsakade olägenheten. I kommunerna avgörs vissa ansökningsärenden som gäller dikning och andra små ärenden enligt vattenlagen.

Ärenden som gäller förorening av vatten behandlas enligt miljöskyddslagen. Ifall ett tillstånd behövs både enligt vattenlagen och enligt miljöskyddslagen beviljas det av RFV.

Exempel på vattenhushållningsprojekt är:

 • ett brobygge över en allmän farled
 • anläggande av vattenledning, avlopp och kabel över en allmän farled
 • utnyttjande av vattenkraft
 • farleder och andra vattentrafikområden
 • verksamhetsställe för flottning
 • vissa ärenden som gäller dikning
 • dammbygge och reglering av vattendrag
 • vattentäkt
 • muddring och utfyllnad av ett vattenområde.

Skeden i tillståndsbehandlingen:

 • Ansökan om att få bygga i ett vattendrag görs skriftligt till det regionförvaltningsverk i vars område projektet planeras.
 • RFV informerar om ansökan vanligen genom kungörelse. Anmärkning mot ansökan kan framställas dels av de personer vars rättighet eller intresse ärendet kan gälla (part) och dels av de myndigheter som ser till det allmänna intresset. Andra än parterna har rätt att ge sin åsikt om ansökan
 • Man kan söka ändring i beslutet hos Vasa förvaltningsdomstol och vidare hos högsta domstolen. Ändring får sökas hos HFD endast om besvärstillstånd har beviljats.

För behandling av tillståndsansökan tas en avgift ut av den som ansöker. Regionalförvaltningens avgiftstabell (pdf, 64 kb)

I webbtjänsten Miljo.fi under rubriken Skeden i tillståndsbehandlingen berättas det närmare om skedena i tillståndsbehandlingen enligt vattenlagen. Där får man svar på frågor, exempelvis på om man behöver vattentillstånd för ett projekt. Hur ansöker man om vattentillstånd? Hur går beslutsfattandet till? Hur anför man besvär över ett vattentillstånd? Vad innebär förvaltningstvång enligt vattenlagen?


Kundservicen för miljöfrågor

Man kan kontakta kundservicecentralen för miljöfrågor per telefon, e-post eller i chatten:

Kundservicen för miljöfrågor ger råd i frågor som rör miljöärenden vid regionförvaltningsverken och NTM-centralerna och svarar på allmänna miljörelaterade frågor.

För samtal till kundservicecentralen debiteras lokalnätsavgiften (Ina) när du ringer från en fast telefonanslutning och mobiltelefonavgiften (mta) när du ringer från en mobiltelefon.

Läs mer Minimera

Tiedotteita

Det finns ingen ytterligare regional information om detta

Regional information

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad