Tillsyn

Regionförvaltningsverket övervakar verksamheten och tjänsterna i den kommunala social- och hälsovårdens, räddningsväsendets och vissa av miljö- och hälsoskyddets verksamhetsområden. Tillsynsmetoderna är olika inom olika verksamhetsområden.

För den privata näringsverksamhetens del övervakar Regionförvaltningsverket bl.a. verksamheten hos aktörer inom alkoholnäringen, privata tjänsteleverantörer inom social- och hälsovården, yrkespersonalen inom hälso- och sjukvården samt vissa privata aktörer inom miljö- och hälsoskyddet. Till regionförvaltningsverkets uppgifter hör även arbetarskydds- och konkurrenstillsynen. 

Främjandet av tjänsternas jämlikhet och säkerställandet av att grund- och frirättigheterna förverkligas har ökat trycket på  att tillsynen som den offentliga makten utövar ska effektiveras.

Regionförvaltningsverket kan även utöva tillsyn på eget initiativ. Anmälningar till ämbetsverket och andra kontakter inom den kommunala serviceverksamheten eller näringsverksamheten, för vilka RFV enligt förordningarna verkar som tillsynsmyndighet, kan leda till att myndighetstillsyn inleds.

Tillsynen genomförs som s.k. tillsyn på förhand till exempel i samband med att ett tillståndsärende behandlas och kontrollerna för beviljande av tillstånd utförs (bl.a. sakkunnigstyrning medräknad). Tillsyn utövas även utifrån riksomfattande tillsynsprogram och ‑planer. Tillsyn som grundar sig på tillsynsprogram och -planer ökar tillsynens planmässighet och transparens. 

Om regionförvaltningsverkets uppgifter och behörighet (till exempel verkets rätt att övervaka en viss verksamhet) föreskrivs i förordningar som gäller de olika verksamhetsområdena och uppgifterna. I ifrågavarande förordningar definieras även det urval av metoder som tillsynsmyndigheten kan använda inom de olika verksamhetsområdena och uppgifterna.

Vid behandlingen av ett tillsynsärende iakttas författningarna i förvaltningslagen om inte annat har föreskrivits om förfaringssätten i de författningar som gäller de olika verksamhetsområdena och uppgifterna (till exempel hur kontrollen ska göras, protokollet justeras och part höras). Om tillsynens påföljder föreskrivs i författningarna som gäller de olika verksamhetsområdena och uppgifterna.

Klagomål

Som tillsynsmyndighet behandlar regionförvaltningsverket klagomål som gäller kommunernas och samkommunernas verksamhet och tjänster samt i enlighet med kommunlagen även andra klagomål som gäller kommunens verksamhet. 

Med stöd av social- och hälsovårdens speciallagar behandlar regionförvaltningsverket i förfarandet som gäller behandlingen av klagomål även den privata serviceverksamheten i social- och hälsovården och klagomål som gäller yrkespersoners verksamhet i hälso- och sjukvården. 

Besvär och rättelseyrkanden

Regionförvaltningsverket  är besvärsmyndighet i vissa ärenden som gäller undervisning och specialvård för en utvecklingsstörd person. I Regionförvaltningsverket behandlas för dessa verksamhetsområden även vissa rättelseyrkanden.

Uppdaterad

Genvägar

På andra webbplatser

lomakkeet

Lagar och förordningar