Statsunderstöd för ungdoms-, biblioteks- och idrottprojekt

Regionförvaltningsverken beviljar över 50 miljoner euro per år i statliga bidrag för olika projekt och aktiviteter inom ungdomars hobbyverksamhet och välbefinnande, utveckling av biblioteks och främjande av fysisk aktivitet.

På webbplatsen aviavustukset.fi hittar du information om ansökningsprocessen för understöd och redan beviljade understöd och effekterna av dem. Webbplatsen innehåller bland annat information om följande saker:

Under rubriken Ansökan om statsunderstöd finns det beskrivet vem som kan ansöka om understöd och för vilket syfte. Där finns också information om hur man ska ansöka om understöd, hur ansökan kan kompletteras och hur ansökningarna behandlas.

Understöd kan sökas för följande projekt:

  • utvecklande av biblioteksverksamhet
  • studier i rörelse
  • en fysiskt aktiv livsstil
  •  byggande av idrottsanläggningar
  • uppsökande ungdomsarbete
  • lokal hobbyverksamhet för barn och
  • unga utvecklande av ungdomsverksamhet på regional och lokal
  • nivå verkstadsverksamhet för unga.

Under rubriken Användningen av understödet presenteras villkoren för användning av understödet. Här finns det också beskrivet hur utbetalningen av understöd går till och vad som gäller vid återbetalning och återkrav av understöd. Dessutom finns här ett avsnitt om kommunikation och logotyp.

Under rubriken Rapportering finns information om vad understödstagaren ska inkludera i sin redovisning av hur understödet har använts. På sidan berättar man också om ansökans och handlingarnas offentlighet och statsunderstödsverksamhetens effekter.

Under rubriken E-tjänsten

Ansökan om understöd görs i regionförvaltningens e-tjänst på adressen https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/. I utlysningen till varje understöd finns en länk till e-tjänsten. En elektronisk ansökan är snabb och säker, du kan lämna in kompletteringar, ta emot beslut, utarbeta en ändringsansökan och sköta redovisningen smidigt. Samtliga ansökningsskeden och deras handlingar hittas på samma plats i e-tjänsten.

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta