› Tillbaka till den grafiska version

Vanliga frågor

Alkohol |Arbetarskydd | Bostadsaktiebolag | Coronaviruset COVID-19Depositioner | Indrivning | Hälsoinspektörerna i kommun | Livräddningsmedalj | Livsmedelstillsynens Oiva-system | Kreditgivare | Mäklarfirmor | Skyddsrum | Statsunderstöd | Tillsyn över äldreomsorgen | Tobak | Utbildning | Vatten |

Coronaviruset COVID-19

De senaste frågorna

Alla frågor enligt tema

A. Offentliga tillställningar 
B. Utbildning och läroanstalter
C. Småbarnspedagogik
D. Hälso- och sjukvård
E. Socialservice
F. Bibliotek
G. Alkohol och restauranger
H. Ungdom och ungdomsarbete
X. Övrigt


A. Offentliga tillställningar

I kraft från och med 1.6.2020

 1. Vilka offentliga tillställningar och sammankomster gäller regionförvaltningsverkens beslut från och med 1.6?
 2. Kan regionförvaltningsverket bevilja undantagslov för en offentlig tillställning med mer än 500 personer?
 3. På vilka villkor är det tillåtet att ordna en offentlig tillställning med 51–500 personer?
 4. Var hittar evenemangsarrangören anvisningar för att ordna ett tryggt evenemang?
 5. Kan aktören eller evenemangsarrangören sända sin plan till regionförvaltningsverket och få godkännande eller tillstånd för sin verksamhet?
 6. Restauranger: Gäller regionförvaltningsverkens beslut som träder i kraft 1.6 också restaurangerna, dvs. kan restaurangerna följa samma anvisningar?
 7. Idrott: Gäller begränsningarna simhallar och andra idrottslokaler?
 8. Idrott: Är kommunen tvungen att öppna simhallarna 1.6.2020?
 9. Lägerverksamhet: Hur ska THL:s och UKM:s anvisningar beaktas i lägerverksamheten för barn och unga från och med 1.6?

I kraft 14.-31.5.2020

 1. När ger regionförvaltningsverken anvisningar om sommarens evenemang?
 2. Torg: Är torghandel tillåten och får marknader ordnas på torgen?
 3. Idrott: Hur kan idrottsplatser utomhus användas efter den 14 maj?

I kraft till och med 31.5.2020

 1. Vilka offentliga tillställningar och sammankomster gäller regionförvaltningsverkens beslut som meddelades 17.3.2020? 
 2. Gäller förbudet att tillställningar med över 10 personer inte får ordnas även företag?
 3. Gäller förbudet mot tillställningar med över 10 personer också bolagsstämmor? 
 4. Gäller förbudet mot sammankomster med fler än 10 personer också nöjesparker, tivolin och cirkusar?  
 5. Gäller regionförvaltningsverkens beslut också biografer, teatrar, konserter och utställningar?  
 6. Varför gäller förbudet mot allmänna sammankomster inte butiker, köpcentra, restauranger, skidcenter och andra motsvarande aktörers normala verksamhet?  
 7. Gäller regionförvaltningsverkens förbud mot sammankomster med fler än 10 personer kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden?
 8. Vem övervakar att det inte ordnas förbjudna tillställningar?
 9. Gäller begränsningarna också offentliga tillställningar som ordnas på kryssningar?  
 10. Föreningar: Gäller regionförvaltningsverkens förbud mot sammankomster med över 10 personer också föreningar, så som AA-gruppens möten?
 11. Företag: Vem betalar företagets kostnader som orsakas av att evenemang eller verksamheten ställs in?
 12. Idrott: När stängs gymmen?
 13. Fester: Måste cateringföretaget sköta serveringen under kundens privata tillställning så som bröllop/begravningar eller motsvarande, om deltagarantalet i tillställningen överstiger 10 personer?    
 14. Fester: Gäller begränsningen om 10 personer också begravningar, bröllop och dop?  
 15. Idrott: Gymmens öppethållning under undantagstillståndet - varför kan vi inte dra nytta av avbrottsförsäkringen?
 16. Idrott: Kan Megazone, stora tenniscenter och andra motsvarande fritidscenter hålla öppet som vanligt nu när offentliga tillställningar med över 10 personer är förbjudna?
 17. Föreningar: Kan en förening eller ett företag skjuta på uppgörandet av bokslutet eller registreringen av bokslutet på grund av coronavirusläget?
 18. Idrott: Måste allmänna badstränder och vinterbadplatser samt utrymmen i anslutning till dem stängas på grund av coronaviruset?
 19. Idrott: Får man hålla träningar på fotbollsplaner och motsvarande idrottsplatser utomhus eller måste de stängas helt och hållet?
 20. Vad innebär det i praktiken att regionförvaltningsverken fattar beslut om att förbjuda offentliga tillställningar med över 500 personer fram till slutet av juli?

B. Utbildning och läroanstalter

 1. Var hittar jag information om avvecklandet av arrangemangen kring coronaviruset i skolor och inom småbarnpedagogiken fr.o.m. 14.5?
 2. Kan skolan eller kommunen själv fatta beslut om att fortsätta distansundervisningen?
 3. Hur får skolan information om föräldrarnas hälsotillstånd som berättigar till barnets frånvaro utan att föräldrarnas hälsouppgifter lämnas ut till skolan?
 4. Hur kan skoltransporter ordnas på ett säkert sätt?
 5. Vem kan bevilja en elev som hör till en riskgrupp befrielse från att delta i undervisningen?
 6. Hur skyddas personal som hör till en riskgrupp mot coronasmitta när skolor och läroanstalter öppnas?
 7. Har en lärare som hör till en riskgrupp möjlighet att vägra ge närundervisning när skolor och läroanstalter öppnas? 
 8. Hur ordnas måltiderna och lektionerna tryggt? 
 9. Kan avslutningar och studentdimissioner ordnas?  
 10. Fortsätter skolornas morgon- och eftermiddagsklubbar fr.o.m. den 14 maj?
 11. Vilka anvisningar bör småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen följa från och med den 14 maj?
 12. Vilka anvisningar bör följas vid användningen av läroanstalternas och högskolornas lokaler från och med den 14 maj?
 13. Hur definieras en läroanstalt? Omfattar detta allt från grundskolan till högskolorna?

C. Småbarnspedagogik

 1. Vad innebär regeringens riktlinjer för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen?
 2. Gäller RFV:s beslut att begränsa offentliga sammankomster även den småbarnspedagogiska verksamheten?
 3. Kan man slå ihop daghem under sommarens semestertider?
 4. Ifall ett barn inom småbarnspedagogiken sätts i karantän, påverkar det avgifterna för småbarnspedagogiken?
 5. Hur ska man inom småbarnspedagogiken göra med barn som hör till en riskgrupp?
 6. Kan barnen ta med egna leksaker eller mjukisdjur till dagis?

D. Hälso- och sjukvård

 1. Kan Finlands Röda Kors blodtjänst ordna blodgivningstillfällen i sådana lokaler som nu har stängts? 
 2. Vem kan tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster på distans och vad bör beaktas vid mottagningsverksamhet på distans?
 3. Gäller vårdgarantin under undantagsförhållanden?  
 4. Kan privata hälso- och sjukvårdsföretag, såsom massörer och fysioterapeuter, fortsätta sin verksamhet som normalt trots coronasituationen?
 5. Vem är det under coronaepidemin som samordnar ibruktagandet av sådana lokaler till vårdanstalter som vanligen används för annat?
 6. Kan en privat producent av hälso- och sjukvård även inleda hembesök under rådande undantagsförhållanden?

Frågor gällande coronaviruset inom privat hälso- och sjukvård

E. Socialservice

 1. Hur ska kommunernas socialvård göra i coronaläget?
 2. Barnskyddet: Kan placerade barns s.k. hemlov ställas in?
 3. Kan en kommun, serviceproducent eller serviceenhet förbjuda en personlig assistent från att besöka serviceboenden med helomsorg?
 4. Kan man lätta på begränsningsåtgärder enligt specialomsorgslagen av orsaker som beror på coronaviruset?
 5. Hur ska boendeserviceenheter inom socialvården ordna sin läkemedelsförsörjning under coronaepidemin?

Äldreboenden och coronaviruset

 1. Hur brett har coronaviruset spridits till äldreboenden och är problemen större i kommunernas eller privata serviceproducenters vårdhem?
 2. Samlar regionförvaltningsverket in uppgifter om antalet coronasmittade eller dödsfall till följd av coronaviruset i vårdhem? 
 3. Beror dödsfallen där boende i äldreboende har avlidit till följda av sjukdom orsakad av coronaviruset på försummelser i klient- eller patientsäkerheten?
 4. Hur kan man förebygga att coronaviruset sprids i vårdhem?
 5. Vem ansvarar för vårdhemmens beredskap för en coronaepidemi?
 6. Vad är olika aktörers ansvar vid övervakningen av vårdhem? 
 7. Hurdana åtgärder kan regionförvaltningsverket vidta om försummelser upptäcks i vårdhemmens verksamhet?
 8. Hurdana anvisningar har social- och hälsovårdsministeriet gett gällande tillsynen under coronaläget?
 9. Är anvisningarna att personer över 70 år ska undvika närkontakter och stanna hemma en rekommendation av regeringen eller en bestämmelse som grundar sig på lag?
 10. Är förbudet att besöka vårdhem en rekommendation eller en bestämmelse som grundar sig på lag?
 11. Vilken lag grundar sig förbudet att besöka vårdhem på?
 12. Vem eller vilken aktör kan besluta om hävning eller ändring av besöksförbud och motsvarande begränsningar för vårdhem?
 13. Kan serviceboenden med helomsorg för äldre alltjämt ta äldre för kortvariga perioder exempelvis då närståendevården är ledig?

F. Bibliotek

 1. Vad innebär riktlinjerna som regeringen meddelade 4.5.2020 för biblioteken?
 2. Hur kan man låna något att läsa när biblioteken är stängda till och med den 31 maj 2020?
 3. Hur kan jag använda bibliotekens e-böcker?
 4. Hur förnyar man lånen? Hur går det med förseningsavgifterna? Hur går det med reservationerna?
 5. Jag skulle vilja låna filmer från biblioteket. Hur lyckas det nu?
 6. Kan böckerna returneras till biblioteket?
 7. Gäller begränsningarna för offentliga sammankomster också biblioteken?

G. Alkohol och restauranger

 1. Kan man ordna bingo, karaoke, frågesporter eller dylik verksamhet i restaurangen?
 2. Kan produktionskök och restauranger fortsätta sin verksamhet i campusområdet fast de är i lokaler som hyrs av universitetet? 
 3. Om det misstänks att kocken har smittats av coronavirus kan restaurangen hållas öppen?
 4. Måste man anmäla om avbrottet i serveringstillståndet till regionförvaltningsverket?
 5. Kan restaurangerna sälja alkohol som kunderna kan ta med sig?
 6. Kan alkoholdrycker levereras med hemtransport?
 7. Hur ansöker man om tillstånd att få sälja alkohol som utlämnas från restaurangen? 
 8. Finns det några begränsningar på försäljningen av alkohol som utlämnas, t.ex. vad gäller klockslag eller veckodagar?
 9. Hur länge tar det att få ett alkoholutlämningstillstånd?
 10. Vad händer med serveringstillstånd för viss tid som redan har beviljats för ett evenemang och kan man få tillbaka avgiften?
 11. Kan man ta tillbaka en ansökan om serveringstillstånd på viss tid som är anhängig?
 12. Kan man ändra tidpunkten som är angiven i tillståndsansökan och hur gör man det?
 13. Får restauranginnehavaren gottgörelse för tillsynsavgiften för servering för den tid som restaurangen har förordnats hålla stängt?
 14. Vilken är regionförvaltningsverkens roll i en situation där regeringen bestämmer att restaurangerna ska stängas?
 15. Påverkar stängningen av restaurangerna nuvarande detaljhandelstillstånd?
 16. Vad avses med en personalrestaurang?
 17. Kan regionförvaltningsverket vägleda personalrestaurangerna?
 18. Varifrån får man mer anvisningar om personalrestauranger?
 19. Vem övervakar personalrestaurangerna?
 20. Vad ska man göra om man får veta om en s.k. lönnkrog, alltså en restaurang som i strid med gällande coronabegränsningar betjänar kunder?
 21. Var kan man kontrollera antalet kundplatser för en restaurang?

H. Ungdom och ungdomsarbete

 1. Kan man i kommunen permittera ungdomsarbetare under undantagsförhållanden som beror på coronaviruset? 
 2. Vi ordnar fritidsaktiviteter för barn och unga som en distansklubb. Kan vi göra så? Är kostnaderna som uppstår av sådan klubbverksamhet godtagbara?
 3. Hur inverkar begränsningarna på grund av coronaviruset det uppsökande ungdomsarbetet?
 4. Är det möjligt för unga att fortsätta sitt avtalsmässiga deltagande i ungdomsverkstaden, om man kan erbjuda dem målinriktad distanshandledning eller virtuell handledning?

X. Övrigt

 1. Hur inverkar de rådande undantagsförhållandena på de statsunderstöd som beviljas av regionförvaltningsverket? 
 2. Var hittar jag besluten som regionförvaltningsverken har meddelat?
 3. Vilken roll har regionförvaltningsverken i hanteringen av coronavirusläget?
 4. Hur är ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter när det gäller att hantera koronavirussituationen?
 5. Hur inverkar undantagsförhållandena till följd av coronaviruset de anställdas rättigheter och skyldigheter?
 6. Hur påverkar coronavirusepidemin renoveringsprojekt i bostadsbolag och andra bostadshus?
 7. Kan man under de rådande förhållandena besöka de samservicekontor som är gemensamma för flera olika myndigheter?
 8. Var hittar jag information om coronavirusets verkningar på datasekretessen?

A. Offentliga tillställningar

I kraft från och med 1.6.2020

1. Vilka offentliga tillställningar och sammankomster gäller regionförvaltningsverkens beslut från och med 1.6?

Regionförvaltningsverkens beslut som meddelades 19.5.2020 tillåter att ordna inomhus eller utomhus allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med  högst 50 personer. Inomhus och i utomhusutrymmen där området är avgränsat kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med 51-500 personer emellertid ordnas under närmare förutsättningar. 

En allmän sammankomst är en demonstration eller någon annan tillställning som ordnas för utövande av mötesfriheten och som även andra än de uttryckligen inbjudna kan delta i eller följa.

Med offentliga tillställningar avses nöjestillställningar, tävlingar, föreställningar och andra därmed jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten och som deltagaren deltar i på eget initiativ.

Begreppet offentliga tillställningar omfattar inte fortlöpande, normal serviceverksamhet och annan verksamhet som allmänt bedrivs i lokalerna. Fortlöpande sedvanlig verksamhet är inte en offentlig tillställning. Regionförvaltningsverkens besut om begränsning av sammankomster gäller inte sådan verksamhet.

Exempel på offentliga tillställningar (besluten gäller dessa):

 • Konserter
 • Festivaler  
 • Marknader
 • Friidrottstävlingar, bobolls- och fotbollsmatcher och -turneringar
 • Midsommarbrasor (inte sådana som ordnas av privatpersoner) 
 • Regionförvaltningsverkens begränsningar gäller alltså ovan nämnda och motsvarande tillställningar.

Exempel på fortlöpande normal verksamhet som inte är en offentlig tillställning (besluten gäller inte dessa):

 • Nöjesparker och inomhusnöjesparker
 • Djurparker
 • Idrotts- och aktivitetsparker
 • Tivolin
 • Lekparker och lekplatser  
 • Friluftsbad och badstränder  
 • Sommarläger

Sedvanlig, fortlöpande verksamhet hos dessa aktörer eller i dessa lokaler omfattas alltså inte av de begränsningar som regionförvaltningsverken har meddelat beslut om. I lokalerna eller områdena får det dock inte ordnas offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster med över 500 personer.

Regionförvaltningsverket betonar att det är viktigt att varje aktör i sin verksamhet beaktar allmänna hygienanvisningar och andra arrangemang genom vilka spridning av virus förhindras, även om verksamheten eller evenemanget inte omfattas av de begränsningar som regionförvaltningsverken har meddelat beslut om.

OBS.

Vid offentliga tillställningar för 51 –500 personer inomhus och i utomhusutrymmen där området är avgränsat är det viktigt att arrangören i enlighet med regionförvaltningsverkens beslut beaktar Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings - och kulturministeriets anvisning om hygien- och andra specialarrangemang genom vilka spridning av viruset förhindras. 

Regeringen rekommenderar att anvisningarna följs också vid offentliga tillställningar med mindre än 50 personer. 

Regionförvaltningsverket betonar varje aktörs och medborgares eget ansvar att följa myndigheternas föreskrifter, anvisningar och rekommendationer i sin egen verksamhet och på så sätt för sin egen del förebygga spridningen av coronaviruset.

Mer information:

Uppdaterad 26.5.2020

2. Kan regionförvaltningsverket bevilja undantagslov för en offentlig tillställning med mer än 500 personer?

Begränsningen på 500 personer för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster är absolut. Regionförvaltningsverken beviljar inte undantagslov för tillställningar med över 500 personer.

3. På vilka villkor är det tillåtet att ordna en offentlig tillställning med 50–500 personer?

Från och med 1.6 är det möjligt att genom specialarrangemang ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 500 personer inomhus och i sådana områden utomhus som är klart avgränsade. Specialarrangemangen innebär att människors säkerhet säkerställs genom en begränsning av antalet kunder både med hjälp av skyddsavstånd och hygienanvisningar. Regionförvaltningsverken har bestämt att vid tillställningar med 50–500 personer ska man följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning 14.5.2020 om förebyggande av koronavirussmitta och användning av offentliga lokaler.

4. Var hittar evenemangsarrangören anvisningar för att ordna ett tryggt evenemang?

Regionförvaltningsverken har bestämt att man fr.o.m. 1.6.2020 vid tillställningar med 50–500 personer ska följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning 14.5.2020 om förebyggande av koronavirussmitta. Regeringen rekommenderar att säkerhets- och hygienanvisningarna följs fr.o.m. 1.6.2020 även vid sammankomster och tillställningar med färre än 50 personer.

5. Kan en aktör eller evenemangsarrangör sända sin säkerhets- och hygienplan för bedömning eller godkännande till regionförvaltningsverket?

Regionförvaltningsverken godkänner inte separat enskilda aktörers planer på tillämpandet av THL:s och undervisnings- och kulturministeriets säkerhets- och hygienanvisningar. Aktören måste själv bedöma hur den bäst kan tillämpa anvisningarna i sin verksamhet. Genom att följa anvisningarna kan deltagarnas säkerhet säkerställas och spridning av viruset förhindras.

Observera att det kan krävas myndighetstillstånd för en offentlig tillställning. Dessa ska ombesörjas även under de rådande förhållandena. Ansvaret ligger hos evenemangsarrangören.

Information om arrangörens skyldigheter att lämna in en anmälan till eller ansöka om tillstånd av en myndighet (suomi.fi)

Svaret har uppdaterats 22.5.2020

6. Gäller regionförvaltningsverkens beslut som träder i kraft 1.6 också restaurangerna, dvs. kan restaurangerna följa samma anvisningar?

Regionförvaltningsverkens beslut gäller inte restaurangerna. Restaurangerna har stängts genom regeringens beslut och med stöd av beredskapslagen. Enligt regeringens riktlinje 4.5.2020 öppnas restaurangerna stegvis fr.o.m. 1.6.2020 beroende på vilka följder avvecklingen av begränsningarna har och vilket det allmänna epidemiologiska läget är senare. Den behöriga myndigheten vad gäller stängningen av restaurangerna är arbets- och näringsministeriet.

7. Gäller begränsningarna simhallar och andra idrottslokaler?

Begränsningen av offentliga tillställningar till 10 personer (gäller till och med 31.5) och 50 personer (gäller från och med 1.6) gäller inte sedvanlig verksamhet i simhallar och andra idrottslokaler. Begränsningarna gäller dock tillställningar och evenemang som eventuellt ordnas i idrottslokaler. Exempelvis handledd vattengympa och annan gruppträning som ordnas regelbundet betraktas som normal verksamhet i ett idrottsutrymme, och omfattas därmed inte av regionförvaltningsverkets beslut att begränsa offentliga tillställningar.

Vi betonar varje aktörs och vuxens ansvar att följa anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd och andra myndigheter om hygien- och andra arrangemang för att förebygga spridning av viruset. Vuxna bär ansvaret för att också barnen följer anvisningarna. De som driver idrottshallar och idrottsanläggningar måste själva bedöma hur myndigheternas anvisningar bäst kan tillämpas på de lokala förhållandena så att kundernas och personalens säkerhet säkerställs. Enligt anvisningen som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har gett ut  14.5.2020 ska anvisningen tillämpas även vid användningen av de offentliga rum.

I synnerhet när det gäller simhallar lönar det sig att gå igenom planen för öppnande av dem tillsammans med stadens miljö- och hälsoskydd (inklusive frågor som gäller egenkontroll och kontroll av bassängvattnets kvalitet) samt beakta risken för legionella som finns i slutna vattensystem (t.ex. oanvända tappställen, tömda simbassänger).

Uppdaterad 20.5.2020.

8. Är kommunen tvungen att öppna simhallarna 1.6.2020?

Kommunerna har stängt sina idrottsanläggningar utifrån statsrådets riktlinjer 16.3.2020. Regionförvaltningsverket har inte meddelat några förelägganden om stängning av idrottsanläggningar och bestämmer inte heller om öppnandet av dem.

Statsrådet har 6.5.2020 fattat ett principbeslut enligt vilket de offentliga lokaler som nu är stängda (statens och kommunernas museer, teatrar, Nationaloperan, kulturhus, bibliotek, bokbussar, Riksarkivets kund- och forskarsalar, hobbylokaler och hobbyplatser, simhallar och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler, klubblokaler, organisationers samlingslokaler, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetscentraler) ska öppnas på ett kontrollerat sätt och stegvis fr.o.m. 1.6.2020. När det gäller idrottsanläggningar fastställs i idrottslagen inte närmare kommunens skyldigheter när det gäller tillhandahållande av idrottstjänster.

Kommunen kan alltså enligt prövning öppna sina simhallar fr.o.m. 1.6.2020. Enligt anvisningen som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har gett ut 14.5.2020 ska anvisningen tillämpas även vid användningen av de offentliga rum som öppnas 1.6.2020.

Om man i simhallen utöver den sedvanlig verksamhet ordnar offentliga tillställningar och allmänna sammankomster måste man vid tillställningar följa regionförvaltningsverkens bestämmelser. För mer information om detta se våra svar och frågor som gäller från och med 1.6.

Uppdaterad 20.5.2020.

9. Hur ska THL:s och UKM:s anvisningar beaktas i lägerverksamheten för barn och unga från och med 1.6?

I den anvisning som Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet gav 14.5.2020 rekommenderas bland annat att man i lägren arbetar i begränsade grupper på högst 50 personer. När antalet nära kontakter begränsas i lägret underlättas spårningen av exponerade om koronavirussmitta konstateras i lägret.  Anvisningen innehåller också rekommendationer om god hand- och hosthygien, städning och undvikande av onödig fysisk kontakt. 

I kraft 14.-31.5.2020

1. När ger regionförvaltningsverken anvisningar om sommarens evenemang?

Regionförvaltningsverken har den 19 maj fattat beslut om sammankomstbegränsningarna för offentliga tillställningar under sommaren. Syftet med begränsningarna är att förhindra att coronaviruset sprids i Finland.

Det finns mycket förväntningar. Sammankomstbegränsningarna som regionförvaltningsverken meddelar och de praktiska tolkningarna i samband med dem är emellertid av allmän karaktär. Detta eftersom det finns så många olika slags evenemang och tillställningar.

Vi tar i våra beslut inte ställning till varje enskilt evenemang, men vi publicerar tolkningar av besluten bland vanliga frågor på våra webbsidor. Vår tolkning kan stöda evenemangsarrangörens beslutsfattande. I regel är varje aktör eller evenemangsarrangör tvungen att  i sin egen verksamheten själv bedöma hur den kan beakta föreläggandena och hygienrekommendationerna och genomföra verksamheten, tillställningarna och evenemangens så att sjukdomsläget inte förvärras.

Vi understryker varje aktörs och medborgares eget ansvar när det gäller att i den egna verksamheten följa myndigheternas bestämmelser, anvisningar och rekommendationer och på det sättet för egen del förebygga att coronaviruset sprids.

Uppdaterad 19.5.2020.

2. Är torghandel tillåten och får marknader ordnas på torgen?

Normal torghandel, som ordnas regelbundet, är tillåten. Enskilda marknadsevenemang är offentliga tillställningar, och därför är det för närvarande förbjudet att arrangera sådana om mer än tio personer deltar i evenemanget.

3. Hur kan idrottsplatser utomhus användas efter den 14 maj?

Enligt statsrådets riktlinjer öppnas idrottsplatser utomhus från och med den 14 maj 2020, men även där måste 10-personersregeln följas. Under perioden 14.5 - 31.5.2020 rekommenderar utbildnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfård att kommunerna följer följande riktlinjer vad gäller utomhusidrottsplatser som kommunen äger:

 • På små idrottsplatser utomhus kan det samtidigt finnas högst 10 personer.
 • På stora planer, såsom fotbolls -, friidrotts- och andra motsvarande planer, kan det samtidigt finnas högst 30 personer som också ska vara uppdelade i grupper med högst 10 personer så att det inte uppstår nära kontakter.
 • När det gäller golfbanor är rekommendationen att det där får finnas högst 50 personer på en gång, uppdelade i grupper på högst 10 personer så att det inte uppstår nära kontakter.
 • I maj kan man inte ordna tävlingar och matcher på utomhusidrottsplatserna.

Också ägare till privata idrottsanläggningar och ägare till idrottsanläggningar inom tredje sektorn rekommenderas agera på det sätt som beskrivs ovan.

Anvisningar om användningen av idrottsanläggningar utomhus från och med 1.6.2020 ges under maj månad.

I kraft till och med 31.5.2020

1. Vilka offentliga tillställningar och sammankomster gäller regionförvaltningsverkens beslut?

Regionförvaltningsverkens beslut gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Enligt beslutet är det förbjudet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för över 10 personer.

Det är förbjudet att sammankalla allmänna tillställningar med över 10 personer. Förbudet gäller sammankomster som är öppna för allmänheten oberoende av om de hålls inomhus eller utomhus.

En allmän sammankomst är en tillställning i vilken också andra än de uttryckligen inbjudna kan delta eller följa.

En offentlig tillställning är i regel en tillställning med över 10 personer i vilken deltagaren deltar på eget initiativ. Sådana tillställningar är exempelvis nöjesevenemang, föreställningar, tävlingar och andra därmed jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten, såsom teater-, opera- och bioföreställningar samt konserter och utställningar, liksom också mässor, tävlingar och idrottsevenemang.

Regionförvaltningsverkens beslut gäller inte affärer eller köpcentra, restauranger, nattklubbar eller caféer. Dessa får emellertid inte ordna offentliga tillställningar med över 10 personer. Regeringen har dessutom rekommenderat att man undviker onödig vistelse på allmänna platser.

Svaret uppdaterades den 19 mars: i motsats till den tidigare riktlinjen omfattas även biograferna av beslutet som regionförvaltningsverken meddelade den 17 mars 2020. Biograferna kan fortsätta med verksamheten om högst 10 personer tillåts se filmföreställningen på en gång. Det rekommenderas dock att biograferna håller stängt.

Läs mer

Uppdaterad 14.5.2020

2. Gäller förbudet att tillställningar med över 10 personer inte får ordnas även företag?

Regionförvaltningsverkens beslut gäller inte arbetsplatsernas normala verksamhet. Dock får arbetsplatserna inte ordna offentliga tillställningar med över 10 personer. Det rekommenderas att distansarbete utnyttjas på arbetsplatserna i den mån det är möjligt.

Mer information: Arbetshälsoinstitutets anvisningar för arbetsplatserna för att hindra coronavirusepidemi (ttl.fi)

3. Gäller förbudet mot tillställningar med över 10 personer också bolagsstämmor?

Också föreningsmöten och bolagsstämmor betraktas som offentliga tillställningar. Personantalet i förbudet är begränsat till 10 personer, vilket innebär att små bolag och sammanslutningar kan hålla möten och bolagsstämmor. Det är alltid bolaget som ansvarar för att stämmor och möten ordnas på ett sätt som är tryggt för aktieägare och delägare.

Enligt lagen som trädde i kraft 1.5.2020 kan bolagsstämman på grund av undantagsförhållandena skjutas fram och hållas senast 30.9.2020.

 • Mer information: justitieministeriets Frågor och svar om corona, fråga "När senast bör aktiebolag eller bostadsaktiebolag orda de bolagsstämmor, andelstämmor eller föreningsmöten som har uteblivit på grund av begränsningarna av mötesfriheten?"

Uppdaterad 22.5.2020

4. Gäller förbudet mot sammankomster med fler än 10 personer också nöjesparker, tivolin och cirkusar?

Förbudet gäller tivolin, cirkusar och nöjesparker samt andra lokaler och evenemang. Enligt regeringens riktlinje 16.3.2020 ska statliga och kommunala kulturinrättningar och många andra offentliga samlingslokaler stängas. Stängningen gäller dessa:

 • muséer
 • teatrar
 • Nationaloperan
 • kulturhus
 • bibliotek
 • bokbussar
 • Riksarkivets kund- och forskarsalar
 • hobbylokaler och hobbyplatser
 • simhallar och andra idrottslokaler
 • ungdomsgårdar, klubblokaler och organisationers samlingslokaler
 • dagverksamhet för äldre
 • arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetscentraler

5. Gäller regionförvaltningsverkens beslut också biografer, teatrar, konserter och utställningar?

Enligt justitieministeriets linjedragning den 18 mars 2020 omfattar regionförvaltningsverkens förbud mot offentliga tillställningar också biograferna. Biograferna får hålla öppet, men rekommendationen är att de stängs enligt regeringens riktlinjer. De kan också visa filmer, men de får inte släppa in fler än 10 personer på en gång i biosalongen.

Det är också förbjudet att ordna drive-in-bioföreställningar för bilar och exempelvis bioföreställningar som utnyttjar flygplan om antalet deltagare överstiger 10 personer. Regionförvaltningsverkets beslut förbjuder alla sådana offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus eller utomhus där antalet deltagare överstiger 10 personer.

Teatrar, konserter, utställningar och motsvarande omfattas också av förbudet.

Mer information på justitieministeriets webbplats

6. Varför gäller förbudet mot allmänna sammankomster inte butiker, köpcentra, restauranger, skidcenter och andra motsvarande aktörers normala verksamhet?

Lagens definition av offentlig tillställning uppfylls inte för exempelvis restaurangverksamhet eller då man erbjuder individuella tjänster (t.ex. frissa och frisör, övriga individuella terapeutiska tjänster, fysioterapi, massage). Visserligen är det också här motiverat att serviceproducenten beaktar undantagsförhållandena och regeringens rekommendationer och exempelvis försöker öka det fysiska avståndet mellan kunderna.

Det är emellertid förbjudet att i restauranger, nattklubbar, caféer och andra motsvarande lokaler ordna offentliga tillställningar, exempelvis tävlingar, för över 10 personer.

Lagen förpliktar inte att stänga köpcentra, stationsbyggnader och motsvarande lokaler i allmänhetens bruk. Också skidcentren är sådana platser. Men också gällande dem är det verkligen att rekommendera att kunderna själva beaktar undantagsförhållandena och regeringens rekommendationer. Det är fråga om att begränsa sammankomster, inte förbud mot att röra sig.

Regeringens riktlinjer är inte avsedda att begränsa företagsverksamhet eller förhindra kundbetjäning. Vid behov är det motiverat att serviceproducenten ändrar sin praxis och försöker betjäna personerna mer individuellt eller i mindre grupper.

7. Gäller regionförvaltningsverkens förbud mot sammankomster med fler än 10 personer kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden?

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden omfattas inte av sammankomstbegränsningen som har meddelats av regionförvaltningsverken. Statsrådet har på sina den 11 maj 2020 anvisat att kommunfullmäktiges sammanträden kan ordnas så att allmänheten ges tillträde. Då ska Institutet för hälsa och välfärds allmänna anvisningar för hygien- och andra arrangemang med vilka man förebygger virusspridning följas. Enligt statsrådets riktlinjer bör publiken vid fullmäktiges offentliga sammanträden begränsas till tio personer (från och med den 1 juni högst 50 personer) och sammanträdet kan följas exempelvis med hjälp av olika elektroniska kanaler. Som försiktighetsåtgärd kan sammanträdena hållas mera sällan och nu bara besluta om de ärenden som är obligatoriska eller annars brådskande.

En temporär ändring av kommunlagen trädde i kraft i början av maj 2020. Med stöd av den kan elektroniska sammanträden, elektroniskt beslutsförfarande temporärt tas i bruk i kommunens eller samkommunens samtliga organ genom beslut av kommunens eller samkommunens styrelse.

Uppdaterad 15.5.2020.

8. Vem övervakar att det inte ordnas förbjudna tillställningar?

Statsrådet poängterar att alla ansvarar för att självmant följa anvisningarna.

Förbudet mot tillställningar med över 10 personer stöder sig på lagen om smittsamma sjukdomar där det inte finns någon straffbestämmelse som gäller denna bestämmelse (58 §). Den inverkar också på tillämpningen av lagen om sammankomster, som polisen övervakar. Verksamhet som strider mot lagen om sammankomster kan vara straffbar som sammankomstförseelse. Maximistraffet är böter.

9. Gäller begränsningarna också offentliga tillställningar som ordnas på kryssningar?  

Med offentliga tillställningar avses i regel tillställningar med över 10 personer som deltagaren kan delta i på eget initiativ. Hit räknas nöjestillställningar, tävlingar, föreställningar och andra därmed jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten.  

Ett fartyg som omfattas av finska statens befogenheter ska iaktta landets lag. Regionförvaltningsverken har med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar förbjudit sammankomster med över 10 personer i offentliga rum på fastlandet. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar och regionförvaltningsverkets beslut bör offentliga tillställningar med över 10 personer inte ordnas på kryssningsfartyg. När det gäller fartygstrafiken är det omöjligt att ge ett allmängiltigt svar för alla olika situationer som kan förekomma. Man bör dock komma ihåg att regeringen rekommenderar att man ska undvika att resa.

10. Gäller regionförvaltningsverkens förbud mot sammankomster med över 10 personer också föreningar, så som AA-gruppens möten?

Offentliga tillställningar för mer än 10 personer förbjudna. Också föreningsmöten betraktas som offentliga tillställningar. Det finns emellertid undantag till detta. Möten får inte ordnas om deltagandet i dem förutsätter en inbjudan eller medlemskap i en viss sammanslutning, utom om tillställningen på basis av antalet deltagare, tillställningens natur eller andra särskilda skäl kan anses vara enskild. Regionförvaltningsverket tar inte ställning till vilken natur sammankomster inom AA-gruppen är.  

Syftet med lagen om smittsamma sjukdomar är att begränsa och förebygga smittorisk i sådana situationer där mänskor vistas i nära kontakt med varandra vilket ökar risken för smitta. Då man funderar på att ordna en tillställning är det skäl att beakta det rådande läget. Det är viktigt att arrangören överväger om tillställningen i förhållande till smittorisken är nödvändig, även om förbuden och begränsningarna som är meddelade med stöd av lagen inte direkt skulle gälla den aktuella tillställningen.

11. Vem betalar företagets kostnader som orsakas av att evenemang eller verksamheten ställs in?

Se statsrådets Vanliga frågor / Företag  (valtioneuvosto.fi)

12. När stängs gymmen?

Utgångspunkten är att gym inte är offentliga tillställningar och därför omfattas de inte av förbudet mot tillställningar med över 10 personer. Rekommendationen att stänga kultur- och idrottsanläggningar gäller alla privat ordnade gruppaktiviteter och privata gymtjänster. Rekommendationen är därför att de ska stängas. Offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster som ordnas i gymmet i vilka mer än 10 personer deltar är förbjudna enligt regionförvaltningsverkets beslut länk.

Definition av offentlig tillställning

För att dämpa spridningen av coronaviruset är det viktigt att se till att avståndet mellan gymutrymmena är tillräckligt, att besökarna håller distans mellan varandra, att utrustningen hålls ren osv. Statliga och kommunala simhallar och andra idrottslokaler stängs i enlighet med regeringens riktlinjer. Aktörer inom den privata och tredje sektorn uppmanas göra lika.

13. Måste cateringföretaget sköta serveringen under kundens privata tillställning så som bröllop/begravningar eller motsvarande, om deltagarantalet i tillställningen överstiger 10 personer?    

Regionförvaltningsverket är inte behörig att bedöma innehållet, skyldigheten eller förverkligandet i ett avtal mellan en serviceproducent och en kund. Ett bröllop eller en begravning är inte en förbjuden offentlig tillställning eller allmän sammankomst utan en privat tillställning. Då man ordnar en sådan ska man försöka beakta de allmänna rekommendationerna och anvisningarna som ges i samband med coronavirusepidemin.   

14. Gäller begränsningen om 10 personer också begravningar, bröllop och dop?  

Lagen om sammankomster gäller inte religiösa samfund, men församlingarna har på eget initiativ begränsat verksamheten. Begravningar är en privat tillställning och därför omfattas de i princip inte av regionförvaltningsverkets förbud. Var och en ansvarar emellertid för att man följer Institutet för hälsa och välfärd THL:s rekommendationer för att förhindra att viruset sprids. 

Mer information: https://evl.fi/documents/1327140/69305488/biskoparnas-anvisningar-om-jordfastning.pdf

15. Gymmens öppethållning under undantagstillståndet - varför kan vi inte dra nytta av avbrottsförsäkringen?

Regeringen har tillsvidare inte gett riktlinjer som stänger privata företag inom idrottssektorn utan det bara rekommenderas att de stänger. Regionförvaltningsverket fattar sina beslut enligt regeringens riktlinjer i sådana ärenden som ingår i dess behörighet. Regionförvaltningsverket kan inte ta ställning till innehåll och villkor i försäkringar som säljs av försäkringsbolag. I frågor som gäller dem ska man kontakta försäkringsbolaget.

16. Kan Megazone, stora tenniscenter och andra motsvarande fritidscenter hålla öppet som vanligt nu när offentliga tillställningar med över 10 personer är förbjudna?  

Rekommendationen att stänga kultur- och idrottsanläggningar gäller alla privat ordnade gruppaktiviteter och privata gymtjänster. Regeringen rekommenderar att de stängs.

Huvudregeln är att var och en själv ansvarar för att följa sammankomstbegränsningarna och anvisningarna om socialt avstånd. Vuxna bär ansvaret för att också barnen följer dem. För att kunna dämpa spridningen av coronaviruset ska man undvika socialt umgänge så mycket som möjligt. På det sättet skyddar vi dem som hör till riskgrupperna och undviker att hälso- och sjukvårdssystemet överbelastas.

17. Kan en förening eller ett företag skjuta på uppgörandet av bokslutet eller registreringen av bokslutet på grund av coronavirusläget?

Regionförvaltningsverket har inte behörighet att förlänga de utsatta tiderna för att göra upp bokslutet eller registreringen. Bokföringsnämnden har den 25 mars 2020 för enskilda bokföringsskyldiga gett undantagstillstånd att förlänga tiden för uppgörande av bokslut (på finska). Närmare uppgifter om bokföringsnämndens beslut och tillämpningen kan begäras av bokföringsnämnden. Patent- och registerstyrelsen är behörig vad gäller registreringen av bokslut. Patent- och registerstyrelsen har på sina webbsidor gett följande anvisning i ärendet.

18. Måste allmänna badstränder och vinterbadplatser samt utrymmen i anslutning till dem stängas på grund av coronaviruset?

Enligt regeringens rekommendation 16.3.2020 ska kommunernas hobbylokaler och hobbyplatser samt simhallar och andra idrottslokaler stängas. Regionförvaltningsverket är av den åsikten att regeringens riktlinje också gäller kommunens utrymmen som finns i anslutning till vinterbadplatser och allmänna badstränder, såsom uppvärmningsutrymmen och omklädningsutrymmen i byggnader samt strandbastur och motsvarande lokaler. Vi rekommenderar att också privata aktörers motsvarande lokaler stängs, vilket är i linje med regeringens rekommendation.

Enligt regionförvaltningsverkets uppfattning kan allmänna badstränder och vinterbadplatser jämföras med motionsspår, som alltså inte omfattas av statsrådets riktlinje. Om man besöker dem är det viktigt att hålla tillräckligt avstånd till andra människor. Var och en har ett eget ansvar för att följa de rekommendationer och anvisningar som getts.

De beslut som regionförvaltningsverket meddelat med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar gäller inte ovan nämnda platser och utrymmen. Vi kan inte ge någon officiell tolkning av regeringens riktlinje, utan detta svar är vår uppfattning om saken.

Uppdaterad 9.4.2020

19. Får man hålla träningar på fotbollsplaner och motsvarande idrottsplatser utomhus eller måste de stängas helt och hållet?

Undervisnings- och kulturministeriets linjedragning är att utomhusidrottsplatser kan användas för ledda och övervakade träningar. Däremot får man inte ordna tävlingar eller andra öppna evenemang som bildar offentliga tillställningar med över 10 personer. Träningarna ska också genomföras så att närkontakter inte uppstår.

Enligt regeringens rekommendation 16.3.2020 stängs hobbyplatser och idrottslokaler som drivs av kommunen eller staten. Privata aktörer rekommenderas göra på samma sätt. Regionförvaltningsverket tar inte ställning till vilka platser och lokaler som omfattas av regeringens rekommendation. Enligt undervisnings- och kulturministeriet hör utomhusidrottsplatser inte till sådana idrottslokaler som enligt rekommendationen bör stängas.

Vi har den 17 mars och 8 april meddelat beslut om förbud att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer. Exempelvis idrottstävlingar räknas som en offentlig tillställning. Det går inte alltid att entydigt säga om något evenemang är en i lagen avsedd offentlig tillställning eller allmän sammankomst. Vi poängterar att i den rådande situationen är det i varje fall skäl att agera ansvarsfullt och följa regeringens och hälsomyndigheternas starka rekommendationer att undvika närkontakter.

20. Vad innebär det i praktiken att regionförvaltningsverken fattar beslut om att förbjuda offentliga tillställningar med över 500 personer fram till slutet av juli?

Regeringen rekommenderade 22.4.2020 att alla offentliga tillställningar med över 500 personer ska förbjudas till och med utgången av juli. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar fattar regionförvaltningsverken i praktiken beslut för högst en månad åt gången. Vi fattar besluten efter att vi fått ett uppdrag av social - och hälsovårdsministeriet. Den exakta tidtabellen är för närvarande inte känd.

Vi försöker därefter också besvara hur begränsningarna påverkar t.ex. sådana utomhusevenemang där man inte känner till det exakta publikantalet.

Det är också skäl att beakta att regionförvaltningsverkens beslut om att förbjuda offentliga tillställningar med över 10 personer och som meddelades 8.4.2020 gäller ända till 13.5.2020.

Tillbaka till början


B. Utbildning och läroansalter

1. Var hittar jag information om avvecklandet av arrangemangen kring coronaviruset i skolor och inom småbarnpedagogiken fr.o.m. 14.5?

Regeringen drog den 29 april upp riktlinjer om att återgå till närundervisning inom den grundläggande utbildningen den 14 maj. Till dess ges undervisningen i huvudsak som distansundervisning. På undervisnings- och kulturministeriets webbsida finns det vanliga frågor om avvecklandet av arrangemangen kring coronaviruset.

Mer information: Vanliga frågor om Coronaviruset inom undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde (minedu.fi)

Tillbaka till början

2. Kan skolan eller kommunen själv fatta beslut om att fortsätta distansundervisningen?

När tillämpningsförordningen som utfärdades med stöd av beredskapslagen upphör att vara i kraft upphör också distansundervisningen som förordningen gjorde möjlig. Kommunen kan inte fortsätta distansundervisningen utan undervisningen ska ordnas enligt lagen om grundläggande utbildning. Kommunen är enligt lagen om grundläggande utbildning skyldig att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Grundläggande utbildning och förskoleundervisning ordnas som närundervisning under normala förhållanden enligt lagen. 

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan det ansvariga organet för bekämpningen av smittsamma sjukdomar fatta beslut om att stänga läroanstalter och daghem i sitt område om stängningen är nödvändig för att förhindra att en smittsam sjukdom sprids. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan regionförvaltningsverket inom sitt område fatta motsvarande beslut i sådana fall då de krävs i flera kommuners område.

3. Hur får skolan information om föräldrarnas hälsotillstånd som berättigar till barnets frånvaro utan att föräldrarnas hälsouppgifter lämnas ut till skolan?

Enligt 35 § i lagen om grundläggande utbildning kan skolan av särskilda skäl bevilja eleven tillstånd till tillfällig frånvaro från undervisningen. För att bedöma grunderna för beviljande av tillstånd kan skolan kräva att vårdnadshavaren lämnar in en utredning, bl.a. ett läkarintyg.

Läkaren kan skriva ett läkarintyg som inte innehåller närmare uppgifter om vårdnadshavarens hälsotillstånd, men av vilket det framgår att vårdnadshavaren hör till en riskgrupp. Den behandlande läkaren bedömer ifall ett barn, eller barn vars familjemedlem har en allvarlig underliggande sjukdom eller som behöver regelbunden immunhämmande medicinering, kan återvända till skolan eller till småbarnspedagogiken.

4. Hur kan skoltransporter ordnas på ett säkert sätt?

Utbildningsanordnaren ska sköta om att skolskjutsarna körs och att eleverna kan komma till skolan. Alternativt kan utbildningsanordnaren bevilja tillräckligt understöd för elevtransporten så att vårdnadshavaren kan sköta om transporten. Utbildningsanordnaren ansvarar för att se till att skolskjutsarna genomförs på ett tryggt sätt och för att söka lösningar som är bäst lämpade för de lokala förhållandena.  

Institutet för hälsa och välfärd har gett följande anvisningar:  

 1. Man ska säkerställa att eleverna inte åker med om de är sjuka och att chauffören inte kommer på jobb om hen är sjuk eller har symtom.  
 2. Man ska hålla avstånd och undvika fysisk kontakt (till exempel att skaka hand).  
 3. Man ska poängtera god host- och nyshygien 
 4. Man ska sköta om handhygienen. 
 5. Man ska se till att färdmedlet är städat och ytorna rena. 

THL:s anvisningar i sin helhet: Anvisningar för skolskjutsar för att förebygga COVID-19-smitta (pdf, thl.fi)

Uppdaterad 15.5.2020.

5. Vem kan bevilja en elev som hör till en riskgrupp befrielse från att delta i undervisningen?

En elev som hör till en riskgrupp beviljas befrielse från undervisningen av utbildningsanordnaren, i praktiken av skolans rektor eller lärare. Regionförvaltningsverket är inte behörigt i ärendet.

6. Hur skyddas personal som hör till en riskgrupp mot coronasmitta när skolor och läroanstalter öppnas?

Anvisningar och webbsidor med information om detta:

7. Har en lärare som hör till en riskgrupp möjlighet att vägra ge närundervisning när skolor och läroanstalter öppnas?  

Eventuella specialarrangemang för lärare eller övrig skolpersonal som hör till riskgruppen för coronaviruset sköts genom samarbete mellan arbetsgivaren och företagshälsovården. Försiktighetsåtgärderna baserar sig på en riskbedömning som arbetsgivaren gjort. Företagshälsovården stöder arbetsgivaren i riskbedömningen.

Arbetsgivaren kan med stöd av direktionsrätten ålägga en lärare att arbeta i skolan. Arbetsgivaren måste dock sörja för arbetarskyddet bl.a. genom lokal- och verksamhetsarrangemang. Arbetsgivaren bör även beakta arbetshälsoinstitutets anvisningar vid bekämpningen av viruset på arbetsplatserna.

Mer information:

8. Hur ordnas måltiderna och lektionerna tryggt? 

Undervisnings- och kulturministeriet har gett anvisningar om saken: Vanliga frågor om coronaviruset inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (minedu.fi) > "Hur garanterar man att eleverna håller tillräckligt avstånd från varandra t.ex. vid bespisning och under rasterna?"

9. Kan avslutningar och studentdimissioner ordnas?  

Enligt undervisnings- och kulturministeriets anvisning bör onödiga fysiska kontakter undvikas i skolorna, eftersom coronaviruset i första hand smittar genom droppsmitta. I skolan ska man alltså undvika situationer där man är i direkt kontakt med andra. Därför ska stora gemensamma tillställningar, såsom traditionella vårfester, inte ordnas i skolorna. Det är möjligt att ordna småskaliga avslutningar i den egna undervisningsgruppen med beaktande av säkerhets - och hygienanvisningarna.

Mer information:

10. Fortsätter skolornas morgon- och eftermiddagsklubbar fr.o.m. den 14 maj?

Ja, morgon- och eftermiddagsklubbarna fortsätter fr.o.m. 14.5.2020.

11. Vilka anvisningar bör småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen följa från och med den 14 maj?

Regionförvaltningsverken har 12.5.2020 meddelat förelägganden om att småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningens lokaler begränsat kan börja användas för tillhandahållande av småbarnspedagogik och grundläggande utbildning. Enligt föreläggandena tas lokalerna i bruk den 14 maj under den förutsättningen att undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning till kommunerna 11.5.2020 följs när lokalerna används. Föreläggandena är i kraft under perioden 14.5 - 13.6.2020.

Ministeriets och THL:s anvisning innehåller allmänna anvisningar om trygga arrangemang. Eftersom förhållandena och de praktiska arrangemangen varierar från skola till skola och mellan olika kommuner kan skolorna utarbeta trygga lösningar som passar deras egen situation utifrån anvisningen den 11 maj.

Kommunens bildningsväsende och enhet som ansvarar för smittsamma sjukdomar ger vid behov närmare anvisningar om de praktiska åtgärderna.

Mer information: 

12. Vilka anvisningar bör följas vid användningen av läroanstalternas och högskolornas lokaler från och med den 14 maj?

Regionförvaltningsverken har 13.5.2020 meddelat förelägganden enligt lagen om smittsamma sjukdomar om att läroanstalterna och högskolornas lokaler kan tas i bruk begränsat. Föreläggandena är i kraft 14.5–13.6.2020 och de gäller gymnasiernas, yrkesläroanstalternas, yrkeshögskolornas, universitetens och det fria bildningsarbetets lokaler samt lokaler som används inom grundläggande utbildning för vuxna.

Lokalerna kan från och med 14.5.2020 användas för närundervisning och annan verksamhet som utbildningsanordnaren arrangerar förutsatt att man vid användningen av lokalerna följer den anvisning som undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd gav 11.5.2020 och sörjer för att förhindra att coronaviruset sprids.

Trots att lokalerna kan användas under de förutsättningar som anges i regionförvaltningsverkens förelägganden rekommenderar statsrådet att läroanstalterna fortsätter med distansundervisning till terminens slut. Utbildningsanordnarna kan dock själva besluta i vilken utsträckning de vid behov ordnar närundervisning. För att förhindra att epidemin sprids är det mycket viktigt att utbildningsanordnarna följer anvisningarna om hygien- och andra arrangemang.

13. Hur definieras en läroanstalt? Omfattar detta allt från grundskolan till högskolorna?

Till läroanstalterna hör läroanstalter som ger grundläggande utbildning, läroanstalter på andra stadiet (gymnasier och yrkesläroanstalter), universitet och yrkeshögskolor samt läroanstalter för fritt bildningsarbete. Enligt Statistikcentralens definition är en läroanstalt en sådan administrativ enhet

 • som har en rektor eller någon annan föreståndare
 • som har lärare och annan personal i sin tjänst
 • som är skyldig att upprätta bokföring eller andra handlingar
 • där de studerande registreras som studerande
 • vars verksamhet regleras av lag eller förordning
 • som följer den riksomfattande läroplanen
 • som finansieras eller övervakas av en offentlig myndighet.

Information och undervisningar:

Tillbaka till början


C. Småbarnspedagogik

1. Vad innebär regeringens riktlinjer för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen?

Småbarnspedagogikens tjänster kan användas av alla barn och familjer som behöver detta.

Mer information:

Uppdaterad 8.5.2020.

2. Gäller RFV:s beslut att begränsa offentliga sammankomster även den småbarnspedagogiska verksamheten?

Nej, begränsningarna av offentliga sammankomster gäller inte småbarnspedagogiken. Barngrupperna ska bildas i enlighet med lagen om småbarnspedagogik. Lagen reglerar även personaldimensioneringen. Med tanke på smittrisken kan det ändå vara skäl att arbeta i mindre grupper och vara extra noggrann med handhygien och städning.

Mer information: Utbildningsstyrelsens anvisningar (oph.fi)

Uppdaterad 8.5.2020

3. Kan man slå ihop daghem under sommarens semestertider? 

Se svaret under frågor och svar om småbarnspedagogik som undervisnings- och kulturministeriet har publicerat

4. Ifall ett barn inom småbarnspedagogiken sätts i karantän, påverkar det avgifterna för småbarnspedagogiken?

Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken känner inte till begreppet karantän. Kommunerna kan fatta egna beslut i huruvida de tar ut avgift eller besluta att sänka avgiften.

Uppdaterad 8.5.2020.

5. Hur ska man inom småbarnspedagogiken göra med barn som hör till en riskgrupp?

Se svaret under frågor och svar som undervisnings- och kulturministeriet har publicerat: "Hur gör man om eleven eller läraren tillhör riskgruppen eller om det i deras familjer finns personer som hör till riskgruppen?" (minedu.fi)

Mer information finns även i utbildningsstyrelsens anvisningar (oph.fi), Barn och personal som hör till en särskild riskgrupp (oph.fi).

Uppdaterad 8.5.2020.

6. Kan barnen ta med egna leksaker eller mjukisdjur till dagis?

För att förhindra spridningen av coronaviruset rekommenderas det inte att barnen tar med egna leksaker till daghemmet eller familjedagvården. 

För mer information se utbildningsstyrelsens anvisningar (oph.fi)

Tillbaka till början


D. Hälso- och sjukvård

1. Kan Finlands Röda Kors blodtjänst ordna blodgivningstillfällen i sådana lokaler som nu har stängts? 

Ja, Finlands Röda Kors blodtjänst kan ordna blodgivningstillfällen i sådana lokaler som nu har stängts i och med regionförvaltningsverkets beslut. Blodgivningstillfällen räknas inte till förbjudna allmänna tillställningar. Det är nödvändigt att trygga en fungerande blodförsörjning i alla situationer. För detta krävs en ambulerande blodtjänst och organisering av blodgivningstillfällen. Det är ytterst viktigt att blodgivningstillfällen ordnas och att FRK:s blodtjänst får använda lämpliga lokaler för detta ändamål. Man bör dock utreda möjligheterna att ordna blodgivningstillfällena på så sätt att fler än 10 personer inte samtidigt deltar i dem i samma rum.

2. Vem kan tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster på distans och vad bör beaktas vid mottagningsverksamhet på distans?  

En producent av hälso- och sjukvårdstjänster eller en självständig yrkesutövare (firma) kan tillhandahålla tjänster på distans, om han eller hon har gjort en anmälan om sin verksamhet till regionförvaltningsverket.  Distansservice ska tillhandahållas i enlighet med Valviras anvisningar. 

Med distansservice avses inom hälso- och sjukvården att undersökning av patienten, diagnostik, observation, vård och behandling samt vårdbeslut eller vårdrekommendationer baserar sig på uppgifter och dokument som förmedlas via video på webben eller med smarttelefon. Exempelvis talterapeuter, psykoterapeuter, psykologer, läkare och sjukskötare kan erbjuda distansservice.  

Den som tillhandahåller distansservice ska ha lämpliga lokaler, utrustning (inklusive nätförbindelser) och personal med lämplig utbildning. Distansverksamheten ska i medicinskt avseende bedrivas på behörigt sätt och med hänsyn till patientsäkerheten.  

De informationssystem som används vid distansservice för förmedling och lagring av patientuppgifter ska uppfylla kraven på sekretess, dataskydd och informationssäkerhet. Den som tillhandahåller servicen ansvarar för dataskyddet och informationssäkerheten, den nätförbindelse som används vid distansservicen och behandlingen av de personuppgifter som uppstår.  

Ovannämnda kriterier gäller såväl den offentliga som den privata hälso- och sjukvården.

Mer information: Tjänster inom hälso- och sjukvården som ges på distans (https://www.valvira.fi/web/sv/halso-och-sjukvard/privata_halso-_och_sjukvardtjanster/tjanster-inom-halso-och-sjukvarden-som-ges-pa-distans)

3. Gäller vårdgarantin under undantagsförhållanden?  

På grund av coronavirusläget har kommunerna beviljats rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och inledande av bedömningar av servicebehovet inom socialvården. Denna rätt har beviljats med stöd av beredskapslagen. Därmed kan kommunerna under undantagsförhållandena avvika från vårdgarantin.

Uppdaterade 19.5.2020.

4. Kan privata hälso- och sjukvårdsföretag, såsom massörer och fysioterapeuter, fortsätta sin verksamhet som normalt trots coronasituationen?

Det rekommenderas att fysiska besök begränsas tillfälligt, om det bara är möjligt. Om en persons hälsotillstånd kräver ett fysiskt besök är det viktigt att se till att man vidtar lämpliga skyddsåtgärder. Man bör iaktta särskild försiktighet vid kundmöten med personer som hör till riskgrupperna.  Man bör även vara medveten om att man kan ha en coronainfektion utan att veta om det.

5. Vem är det under coronaepidemin som samordnar ibruktagandet av sådana lokaler till vårdanstalter som vanligen används för annat?

I flera kommuner kartlägger man för tillfället vilka lokaler (t.ex. skolor) som kan användas som tillfälliga vårdinrättningar. Det kan dessutom på många orter finnas tidigare vårdinrättningar, åldringshem eller andra för inkvarteringsverksamhet godkända lokaler som står tomma. 
 
Samordningen av lokalerna sköts genom Landskapens lokalcentral. Ärendet förbereds av social- och hälsovårdsministeriet. De som erbjuder lokaler kan kontakta lokalcentralen. Mer information  https://www.maakuntientilakeskus.fi/sv/

Tillbaka till början

Information om privat hälso- och sjukvård: Frågor gällande coronaviruset 


E. Socialservice

1. Hur ska kommunernas socialvård göra i coronaläget?

Det är synnerligen viktigt att man inom socialvården i kommunerna följer med social- och hälsovårdsministeriets uppdaterade anvisningar och dessutom kommunicerar dem vidare till producenterna av privat socialservice i sitt område.

Mer information:

2. Barnskyddet: Kan placerade barns s.k. hemlov ställas in?

Gällande barnens hemlov följer man barnskyddslagen också under undantagstillståndet. Det är emellertid möjligt att lagen om smittsamma sjukdomar kommer att tillämpas. I så fall tillämpas båda lagarna.

De socialarbetare som svarar för barnets ärenden avgör i samarbete med barnet, vårdnadshavarna och enheten hur man gör med hemlovet och vid en eventuell misstanke om smittsam sjukdom tillsammans med hälso- och sjukvårdsmyndigheterna individuellt för varje barn. Avgörandena angående barnet görs alltså på individuella grunder enligt gällande lagstiftning.

Vid eventuella frågor om smitta och karantän ska situationen utredas tillsammans med den lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheten. Om barnet är på hemlov ska frågan utredas under ledning av den socialarbetare som svarar för barnets ärenden tillsammans med den lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheten.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) vägleder i frågor som gäller beredskapslagen och tillämpningsförordningen medan regionförvaltningsverken ger råd och handledning vid enskilda ärenden. I dagens läge är det viktigt att följa social- och hälsovårdsministeriets och THL:s anvisningar och dessutom att beakta den gemensamma skyldigheten att dämpa spridningen av coronaepidemin. 

https://stm.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/stm-kuntien-turvattava-perustason-sosiaali-ja-terveyspalvelut-ja-tuettava-heikoim-massa-asemassa-olevia-poikkeusoloissa

3. Kan en kommun, serviceproducent eller serviceenhet förbjuda en personlig assistent från att besöka serviceboenden med helomsorg?  

Det är skäl att bedöma frågan om personlig assistans främst med hänsyn till klientens behov och hur man ordnar servicen. Verksamhetsenheter ska följa bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar och agera enligt dem. Användningen av en service som kunden har beviljats bör emellertid inte kategoriskt förbjudas.

Bedömningen gällande användningen av en enskild klients personliga assistens bör göras utgående från en helhetsbedömning av situationen i enheten. Personliga assistenter enligt handikappservicelagen kan inte jämställas med sådana personer som besöker enheten, vilkas besök man genom besöksförbudet vill förbjuda (t.ex. anhöriga och vänner.) En personlig assistent kan jämställas med dem som arbetar i enheten eller rehabiliterande arbetare som besöker en enskild klient, exempelvis en fysioterapeut.

För att minimera smittorisken ska också den personliga assistentens arbetsgivare och assistenten själv naturligtvis under dessa förhållanden vidta tillbörliga säkerhetsåtgärder och skydda sig på behövligt sätt. Social- och hälsovårdsministeriet håller på att utarbeta en anvisning för service som ges i hemmet. Där har man också beaktat användningen av personlig assistent och faktorer som både den som använder servicen och assistenten ska följa. Den kan tillämpas också på de aktuella situationerna.

4. Kan man lätta på begränsningsåtgärder enligt specialomsorgslagen av orsaker som beror på coronaviruset?

De avvikelser i lagstiftningen som föranleds av coronaviruset gäller inte begränsningsåtgärder som vidtas med stöd av specialomsorgslagen (519/1977), såsom kortvarig avskildhet, rörelsefrihet under övervakning eller kvarhållande. Verksamhetsenheterna ska också ha tillgång till ett sakkunnigteam på det sätt som specialomsorgslagen förutsätter. Begränsningsåtgärder som vidtas med stöd av specialomsorgslagen kan inte motiveras med behovet att förhindra att en smittsam sjukdom sprids, utan specialomsorgslagen måste följas. Orsaken till detta är att undantagsförhållanden inte har beaktats i specialomsorgslagen.

Paragraferna 60, 63 och 67 i smittskyddslagen innehåller bestämmelser om isolering eller karantän av en person. Isolering och karantän kan också tillämpas på personer med funktionsnedsättning som bor vid en verksamhetsenhet inom socialvården.

5. Hur ska boendeserviceenheter inom socialvården ordna sin läkemedelsförsörjning under coronaepidemin?

I enheter med boendeservice är det viktigt att sörja för en trygg läkemedelsbehandling även under epidemin. Social- och hälsovårdsministeriets anvisning är att läkemedelsbehandling i boendeserviceenheter i första hand bör ges med varje boendes personliga läkemedel. Enheterna kan dock ta i bruk ett begränsat läkemedelslager för akuta situationer.

Mer information:

Tillbaka till början 

Äldreboenden och coronaviruset

1. Hur brett har coronaviruset spridits till äldreboenden och är problemen större i kommunernas eller privata serviceproducenters vårdhem?

Institutet för hälsa och välfärd har samlat in uppgifter som visar att coronaviruset har spridits till en del äldreboenden såväl på den offentliga som den privata sidan. Smittspridningen och dödsfallen orsakade av coronaviruset beror inte nödvändigtvis på försummelser i vårdhemmets verksamhet.

2. Samlar regionförvaltningsverket in statistik över antalet smittade eller dödsfall på grund av coronaviruset på äldreboenden?

Regionförvaltningsverken samlar inte in uppgifter om antalet smittade eller dödsfall på grund av coronaviruset på olika typer av boendeenheter. De läkare som har konstaterat coronasmittan meddelar den till Institutet för hälsa och välfärds register över smittsamma sjukdomar och till den infektionsläkare inom sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjukdomar.

3. Beror dödsfallen där boende i äldreboende har avlidit till följda av sjukdom orsakad av coronaviruset på försummelser i klient- eller patientsäkerheten?

De som bor i äldreboenden hör i regel till riskgruppen för vilka viruset är särskilt farligt. Det att det i vårdhemmet finns dödsfall orsakade av coronavirusinfektion betyder inte nödvändigtvis att det har skett försummelser i verksamheten. Vi utreder de fall som vi har fått kännedom om och vid behov vidtar vi tillsynsåtgärder med anledning av dem. Vi kan inte ge ut information om eventuella tillsynsärenden som ännu inte är slutbehandlade.

Mer information om vilka åtgärder vi kan vidta finns i svaret på frågan "Hurdana åtgärder kan regionförvaltningsverket vidta om det upptäcks försummelser i boendenas verksamhet?

4. Hur kan man förebygga att coronaviruset sprids i vårdhem?

Alla de metoder med vilka man förebygger spridningen av coronaviruset är till nytta också då man förebygger virusspridning i äldreboenden. I äldreboendena ska man följa alla anvisningar som social- och hälsovårdsministeriet har gett. Serviceproducenternas och verksamhetsenheternas ansvariga personer ska sörja för att äldreboendenas verksamhet är lagenlig och följder myndigheternas anvisningar. Dessutom får serviceproducenterna vid behov anvisningar av kommunens smittskyddsläkare i enskilda fall.

Kommunerna får dessutom anvisningar av sjukvårdsdistrikten om hur man ska förebygga spridningen av smittsamma sjukdomar och hur man ska agera om det är skäl att misstänka smitta. Också sjukvårdsdistrikten ska följa social- och hälsovårdsministeriets anvisningar men sjukvårdsdistrikten kan styra kommunen i den mån som ministeriets anvisningar kräver mer detaljerad eller situationsbunden tolkning.

5. Vem ansvarar för vårdhemmens beredskap för en coronaepidemi?

Kommunen har till uppgift att övervaka att privata serviceproducenter följer lagen och myndigheternas anvisningar. Kommunen är skyldig att säkerställa att det i de egna äldreboendena och i privata äldreboenden i dess område finns tillbörlig och tillräcklig skyddsutrustning och anvisningar för att förebygga smittspridning.

Det är i första hand arbetsgivarens skyldighet att sörja för att arbetstagarna har tillbörlig och tillräcklig skyddsutrustning med hjälp av vilken man tryggar både klientens och arbetstagarens hälsa.

Beredskapen, så som inköp av skyddsutrustning, ankommer i regel på respektive serviceproducent. Genom avtal kan kommunen och serviceproducenten emellertid komma överens om också annat förfarande. I en situation där en privat serviceproducents normala (eller avtalsenliga) beredskapslager tar slut ska kommunen och serviceproducenten förhandla om hur man säkerställer att det finns tillräcklig skyddsutrustning. Kommunen ska beakta att om en privat serviceproducents personal inte kan skydda sig på tillbörligt sätt och serviceproducenten därmed inte kan fortsätta verksamheten ska kommunen i sista hand ta över ansvaret för verksamheten.

Kommunen är skyldig att ordna tillräcklig hälso- och sjukvård, inklusive läkartjänster för dem som bor i äldreboendet. Det är inte möjligt att begränsa tillgången till läkartjänster genom avtal.

För att trygga både klientsäkerheten och kontinuiteten i verksamheten i krissituationer är det därför ändamålsenligt att kommunen och privata serviceproducenter har ett tätt samarbete.

6. Vad är olika aktörers ansvar vid övervakningen av vårdhem? 

Tillsynsansvaren är samma i det här läget som normalt. Tillsynen består av producentens egenkontroll, tillsynen som görs av kommunen som ansvarar för att tillhandahålla tjänsterna och regionförvaltningsverkets och Valviras tillsyn liksom under normala förhållanden.

Varje serviceproducent ansvarar för att man i vårdhemmet iakttar lagen och följer myndigheternas anvisningar. Kommunerna har det primära styrnings- och tillsynsansvaret för både egna äldreboenden och privata serviceproducenters enheter i kommunens område.

Om läget ger anledning till regionförvaltningsverkets tillsyn undersöker regionförvaltningsverket situationen i första hand genom begärda utredningar och handlingar samt gemensamma samtal med kommunen och serviceproducenten. Under coronaläget överväger man inspektionsbesök noga på grund av smittorisken.

Regionförvaltningsverket och Valvira samarbetar tätt i planeringen och genomförandet av tillsynen. För att upprätthålla lägesbilden och styra åtgärderna utbyter regionförvaltningsverket fortgående information också med andra myndigheter, till exempel ministerier och Institutet för hälsa och välfärd THL.

I speciellt omfattande eller principiellt betydande fall kan Valvira ta över tillsynen av fallet. Valviras behörighet omfattar också sådana fall som sträcker sig över flera regionförvaltningsverks område.

7. Hurdana åtgärder kan regionförvaltningsverket vidta om försummelser upptäcks i vårdhemmens verksamhet?

För att trygga personernas hälsa och välbefinnande är det väldigt viktigt att man i äldreboenden och andra boendeserviceenheter vidtar åtgärder enligt myndighetsanvisningarna för att bekämpa coronaviruset. Om regionförvaltningsverket skulle få veta att det i vårdhemmets verksamhet i det hänseendet finns brister kan det vidta många olika åtgärder.

Regionförvaltningsverkets främsta uppgift är att vägleda och råda producenter av vårdtjänster. Om det är fråga om en allvarlig brist kan regionförvaltningsverket snabbt ta i bruk också starkare tillsynsmetoder, så som inspektionsbesök i vårdhemmet. Under coronaläget överväger man inspektionsbesök noga på grund av smittorisken. I synnerligen allvarliga fall kan regionförvaltningsverket meddela vårdhemmet ett föreläggande att vidta åtgärder så att verksamhetens nivå blir tillbörlig eller till och med bli tvungen att avbryta verksamheten.

8. Hurdana anvisningar har social- och hälsovårdsministeriet gett gällande tillsynen under coronaläget?

Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar i samband med coronaviruset finns samlade på webbsidorna: https://stm.fi/sv/shm-anvisningar-coronaviruslaget

9. Är anvisningarna att personer över 70 år ska undvika närkontakter och stanna hemma en rekommendation av regeringen eller en bestämmelse som grundar sig på lag?

Anvisningen om att personer över 70 år så långt möjligt ska stanna hemma och undvika nära kontakter med andra människor baserar sig på regeringens rekommendation från mars.  Regeringen kom med nya riktlinjer 4.5.2020. Enligt den rekommenderas 70-åringar fortsättningsvis att så långt möjligt undvika fysiska kontakter. Regeringen poängterar riskgruppens eget omdöme när det gäller hur anvisningarna ska följas. Enligt uppgift från social - och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd håller de på att bereda en ny rekommendation för personer över 70 år. Den exakta tidtabellen för när den nya rekommendationen kommer är inte fastställd.

Regionförvaltningsverket har ingen roll när det gäller anvisningarna för personer över 70 år.

10. Är förbudet att besöka vårdhem en rekommendation eller en bestämmelse som grundar sig på lag?

Regeringens riktlinje från mars är att det ska vara förbjudet att besöka vårdhem för äldre och andra enheter för boendeservice inom social- och hälsovården. Saken granskas på nytt före utgången av juni. Vårdhemmen söker till exempel efter nya metoder för att möjliggöra säkra sociala kontakter.

Den som ansvarar för vårdhemmets verksamhet kan med stöd av 17 § i lagen om smittsamma sjukdomar meddela besöksförbud i vårdhemmet.

11. Vilken lag grundar sig förbudet att besöka vårdhem på?

Förbudet att besöka vårdhem grundar sig alltså på 17 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Om det är nödvändigt att helt stänga ett vårdhem för att förhindra att sjukdomen sprids, kan det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar besluta om det.

12. Vem eller vilken aktör kan besluta om hävning eller ändring av besöksförbud och motsvarande begränsningar för vårdhem?

Regeringens riktlinjer är en central vägvisare när de lagbaserade begränsningarna genomförs i praktiken. Den instans som har meddelat begränsningarna svarar för att häva, ändra eller göra undantag från dem. Begränsningar som ingriper i människors grundläggande fri- och rättigheter ska genast upphöra när det inte längre finns någon lagstadgad grund för dem.

13. Kan serviceboenden med helomsorg för äldre alltjämt ta äldre för kortvariga perioder exempelvis då närståendevården är ledig?

Besöksförbudet i enheter för äldre gäller med vissa undantag. Vid korttidsperioder är det fråga om service som en äldre person har beviljats och som personen har rätt till. Besöksförbudet gäller inte dylika situationer. Det kan ändå vara ändamålsenligt att först ta reda på om personen som kommer på en korttidsperiod och dennes närståendevårdare är symtomfria. Det är emellertid inte möjligt att kategoriskt förvägra servicen. Det är viktigt att se till att närståendevårdaren orkar i hemmet med den som vårdas.

Tillbaka till början


F. Bibliotek

1. Vad innebär riktlinjerna som regeringen meddelade 4.5.2020 för biblioteken?

Regeringen fattade den 4 maj 2020 beslut om att stegvis avveckla restriktionerna gällande biblioteken. Bibliotekens utlåning av böcker och annat material tillåts genast.  Offentliga lokaler så som biblioteken öppnar gradvis och på ett kontrollerat sätt från och med den 1 juni. Läs statsrådets meddelande (4.5.2020).

Biblioteken kan efter egen tidtabell genast börja låna ut material som en avhämtningstjänst (utlåning enligt s.k. take away-princip). De biblioteksutrymmen som inte är nödvändiga för utlåningsverksamheten ska hållas stängda till och med den 31 maj. Före den 1 juni 2020 ska inte heller vistelse eller annan verksamhet i bibliotekets lokaler tillåtas.

Läs exaktare anvisningar om personalens arbetarskydd, riskgrupper, hygien, städning:

2. Hur kan man låna något att läsa när biblioteken är stängda till och med den 31 maj 2020?

Biblioteken kan genast börja låna ut material som en avhämtningstjänst (utlåning enligt s.k. take away-princip). Kommunerna kan börja utlåningen av material efter egen tidtabell. Säkerhets- och hygienanvisningarna ska följas.

De biblioteksutrymmen som inte är nödvändiga för utlåningsverksamheten ska emellertid hållas stängda till och med den 31 maj. Före den 1 juni 2020 ska inte heller vistelse eller annan verksamhet i bibliotekets lokaler tillåtas.

Se information om biblioteket i din kommun i biblioteksregistret. På webbplatsen finns också information om webbiblioteken och e-material.

Uppdaterad 6.5.2020.

3. Hur kan jag använda bibliotekens e-böcker?

För att kunna låna e-böcker behövs ett bibliotekskort för det egna lokala biblioteket, nätförbindelse och en enhet som man kan läsa från. Det riksomfattande eBibliotekets anvisningar: http://ekirjasto.kirjastot.fi/sv/ohjeet

4. Hur förnyar man lånen? Hur går det med förseningsavgifterna? Hur går det med reservationerna? 

Biblioteken har förlängt lånetiderna på grund av undantagsförhållandena. Kontrollera ditt biblioteks eller din kommuns situation på webbsidorna eller genom att kontakta ditt bibliotek på något annat sätt.

Uppdaterad 6.5.2020.

5. Jag skulle vilja låna filmer från biblioteket. Hur lyckas det nu?

Med bibliotekskortet och pin-koden kan du logga in i ditt eget biblioteks tjänster, t.ex. https://www.kirjastokino.fi/sv/

Viddla-filmtjänsten finns tillgänglig i Heili- och Helle-biblioteken, biblioteken i Kajanaland och Norra Österbotten, Kuopio, Lumme-biblioteken, Rautalampi och Rutakko-biblioteken. Du kan logga in i tjänsten på Viddla-tjänstens presentationssida

Långfilmer som ägs av Nationella audiovisuella institutet (KAVI) har öppnats så att de fritt kan ses på nätet. Skattkammaren med hundratals filmer hittas i KAVIs ELONET-databas. ELONETs samling omfattar mer än 200 långfilmer där man inte har sparat på bildkvaliteten. Största delen av filmerna finns i upp till 4K Ultra HD-format. Detta är exceptionellt både nationellt och internationellt. Titta på utbudet i Elonet-tjänsten. Utöver filmerna kan man se ett par tusen reklam-, dokumentär- och kortfilmer samt andra filmsnuttar från över hundra år tillbaka. 

Andra tjänster

6. Kan böckerna returneras till biblioteket?

Biblioteken kan ta emot returneringar som vanligt.

Uppdaterad 7.5.2020.

7. Gäller begränsningarna för offentliga sammankomster också biblioteken?

Begränsningarna för offentliga tillställningar på 10 personer (t.o.m. 31.5) och 50 personer (fr.o.m. 1.6) gäller inte biblioteksverksamhet. Begränsningarna för offentliga tillställningar gäller däremot tillställningar och evenemang som biblioteken ordnar efter den 1 juni.

Uppdaterad 7.5.2020.

Tillbaka till början


G. Alkohol och restauranger

1. Kan man ordna bingo, karaoke, frågesporter eller dylik verksamhet i restaurangen?

I och med regeringens beslut ska restaurangerna hållas stängda fram till slutet av maj. Dessutom är alla offentliga tillställningar med över 10 personer förbjudna till och med utgången av maj genom de beslut som regionförvaltningsverken meddelade 8.5.2020.

Regeringens riktlinjer är att restaurangerna från och med juni kan betjäna kunderna också på andra sätt än genom att sälja hämtmat och drycker för avhämtning. Närmare anvisningar om detta finns ännu inte.

Vår anvisning till restaurangerna innan de stängdes med stöd av beredskapslagen 4.4.2020 var följande:

Det finns inget allmängiltigt svar för varje enskild situation. Man har inte särskilt förbjudit frågesporter, bingo eller karaoke som offentliga tillställningar i regionförvaltningsverkens beslut om de är restaurangens normala verksamhet. I regionförvaltningsverkets beslut har man inte uttryckligen förbjudit frågesporter, bingo eller karaoke, men sådana ska ändå inte ordnas som offentliga tillställningar.

Gällande tolkningen av lagen om smittsamma sjukdomar ska man pejla verksamheten mot lagen och syftet med begränsningarna med stöd av den. Lagens syfte är att begränsa och förebygga smittorisken i situationer där mänskorna vistas i relativt nära kontakt med varandra.

Alla parter ska därför under alla omständigheter ta statsrådets rekommendationer att undvika närkontakter i beaktande vid planeringen av tillställningar med program. Syftet med statsrådets rekommendationer och regionförvaltningsverkets förbud är att fördröja spridningen av epidemin, undvika att hälso- och sjukvården överbelastas och att skydda riskgrupper.

Uppdaterad 8.5.2020.

2. Kan produktionskök och restauranger fortsätta sin verksamhet i campusområdet fast de är i lokaler som hyrs av universitetet? 

Ja, universitetets restauranger kan fortsätta sin verksamhet under undantagsförhållanden och även sälja take-away. Det är viktigt att hålla säkerhetsavstånd. FPA har med sitt eget beslut godkänt att studentförmånen kan användas även för take-away under dessa undantagsförhållanden.

3. Om det misstänks att kocken har smittats av coronavirus kan man hålla restaurangen öppen?

I en dylik situation ska man begära anvisningar av kommunens smittskyddsläkare. En kock som har en smittsam sjukdom ska dessutom berätta sitt yrke för vårdpersonalen och begära närmare anvisningar.

4. Måste man anmäla om avbrottet i serveringstillståndet till regionförvaltningsverket?

Tillståndshavarna behöver inte separat anmäla om serveringstillståndsavbrottet eller den tillfälliga stängningen av restaurangverksamheten till regionförvaltningsverket. Alkohollagen känner inte till avbrott i tillståndet och därför påverkar stängningen av serveringsstället inte serveringstillståndets giltighet, utan ur alkohollagens synvinkel är tillståndet fortsättningsvis i kraft. Om tillståndshavaren emellertid på grund av undantagstillståndet beslutar att avsluta serveringstillståndet ska i sinom tid ett nytt tillstånd ansökas av regionförvaltningsverket för att inleda verksamheten på nytt.

5. Kan restaurangerna sälja alkohol som kunderna kan ta med sig?

De restauranger som förutom serveringstillstånd också har detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker kan sälja alkoholdrycker som innehåller högst 5,5 volymprocent etylalkohol till kunder för avhämtning och med beaktande av bestämmelserna i alkohollagen. Restaurangernas detaljhandel jämställs med alkoholförsäljningen i matbutiker.

Mer information om hur man ansöker om tillstånd att få sälja alkohol som utlämnas från restaurangen: läs frågan 7.

6. Kan alkoholdrycker levereras med hemtransport?

Det är inte möjligt att hemtransportera alkoholdrycker. Tillståndshavaren kan inte leverera alkoholdrycker hem till kunden och inte heller låta dem transporteras av ett bud, exempelvis en taxi. Alkoholdryckerna ska utlämnas till kunden i försäljningsstället.

7. Hur ansöker man om tillstånd att få sälja alkohol som utlämnas från restaurangen? 

Man ansöker om tillståndet från regionförvaltningsverket i den egna regionen. Blanketten finns på webbplatsen rfv.fi. Du hittar ansökningsblanketten, bilageblanketterna och anvisningarna på vår webbplats: Blanketter > Näringar > Alkohol – Detaljhandel. Ansökan kan inte lämnas in elektroniskt. 

Detaljhandelstillstånd kan beviljas för drycker med en alkoholhalt på högst 5,5 %. Detaljhandelstillståndet kan bara beviljas om det nuvarande serveringstillståndet är i kraft. Förutsättningarna för beviljande kommer från alkohollagen. Detaljhandeln ska beaktas i serveringsställets plan för egenkontroll. Hjälp med ansökan kan fås av chattboten Aldo på vår webbplats.

Lämna in ansökan på blanketten Ansökan om att få utöva detaljhandel med alkoholdrycker

Skicka ansökan till registratorskontoret vid regionförvaltningsverket i din region.

8. Finns det några begränsningar på försäljningen av alkohol som utlämnas, t.ex. vad gäller klockslag eller veckodagar?

Serveringsställenas försäljning för utlämning omfattas av samma begränsningar enligt alkohollagen som den övriga detaljhandeln. Detaljhandelstiden är 9–21 och detaljhandel får bedrivas bara under den tiden.

9. Hur länge tar det att få ett alkoholutlämningstillstånd?

I vanliga omständigheter är målsättningen att behandlingen tar en månad men för ansökningar som är utarbetade enligt anvisningarna är tiden ofta kortare. Regionförvaltningsverken strävar naturligtvis efter att behandla ansökningarna så fort som möjligt.

10. Vad händer med serveringstillstånd för viss tid som redan har beviljats för ett evenemang och kan man få tillbaka avgiften?

Annulleringen av ett redan fattat tillståndsbeslut avlägsnar inte betalningsskyldigheten. Det är möjligt att begära omprövning av tillståndsavgiften. Tillståndsavgiften ska betalas trots att man gör en begäran om omprövning och om omprövningsbegäran godkänns så betalas avgiften tillbaka.

11. Kan man ta tillbaka en ansökan om serveringstillstånd på viss tid som är anhängig?

Ansökan om serveringstillstånd kan tas tillbaka och då upphör behandlingen av ärendet i regionförvaltningsverken. Om ansökan tas tillbaka innan tillståndsbeslutet är fattat debiteras halva tillståndsavgiften.

12. Kan man ändra tidpunkten som är angiven i tillståndsansökan och hur gör man det?

Ansökan om serveringstillstånd kan ändras så länge som den är anhängig genom att anmäla det till regionförvaltningsverket. Det tas inte ut en särskild avgift för ändringen av ansökan.

13. Får restauranginnehavaren gottgörelse för tillsynsavgiften för servering för den tid som restaurangen har förordnats hålla stängt?

Tillsynsavgifterna är avgifter av skattenatur och det är bestämt i lagen att myndigheten inte har möjlighet att avvika från dem.

Tillsynsavgiften tas ut om man inte senast den 31 mars har anmält att serveringstillståndet avslutas. Om tillståndet avslutas ska man på nytt ansöka om tillstånd innan man inleder serveringsverksamheten. I så fall tas en handläggningsavgift ut för tillståndsansökan.

Man behöver inte anmäla till myndigheten ifall man avbryter verksamheten så att tillståndet förblir i kraft och man kan inte undvika tillsynsavgiften genom att avbryta verksamheten. Man bör dock beakta att tillsynsavgiften för servering bestäms enligt hur mycket alkohol som man har serverat och därför kan det hända att en tillfällig minskning av serveringen medan restaurangen håller stängt kan minska tillsynsavgiftens storlek.

Man kan ansöka om omprövning av tillsynsavgiften hos regionförvaltningsverket enligt anvisningen om hur man begär omprövning som skickas i samband med fakturan.

Skulle det på grund av undantagstillståndet göras undantag i hur tillsynsavgifterna tas ut så fattas de besluten av statsrådet eller Statskontoret. För tillfället känner vi inte till sådana undantag.

14. Vilken är regionförvaltningsverkens roll i en situation där regeringen bestämmer att restaurangerna ska stängas?

Den behöriga myndigheten vad gäller stängningen av restaurangerna är arbets- och näringsministeriet. Polisen övervakar att begränsningarna följs. I frågor gällande alkohollagen kan man kontakta regionförvaltningsverket i den egna regionen.

15. Påverkar stängningen av restaurangerna nuvarande detaljhandelstillstånd?

Nej, stängningen av restauranger påverkar inte nuvarande detaljhandelstillstånd.

16. Vad avses med en personalrestaurang?

Restaurangernas öppettider begränsas temporärt från och med den 4 april 2020. Begränsningen gäller inte personalrestauranger. Definitionen av personalrestaurang har väckt mycket frågor.

Enligt lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet avses med personalrestaurangverksamhet servering av mat eller dryck endast till personalen vid en sammanslutning, stiftelse eller inrättning eller till någon annan begränsad personkrets.

17. Kan regionförvaltningsverket vägleda restaurangerna?

Regionförvaltningsverket kan inte närmare än i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet precisera vad som föreskrivs om eller avses med personalrestauranger. Regionförvaltningsverket kan alltså inte i sina anvisningar i detalj tolka eller bedöma en enskild aktörs faktiska verksamhet och huruvida den eventuellt omfattas av definitionen av en personalrestaurang.

Arbets- och näringsministeriet har motiverat begränsningarna i sin promemoria 31.3.2020 till statsrådets förordning med bestämmelser om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förebygga spridning av en smittsam sjukdom. Enligt promemorian tryggas den nödvändiga mathållningen för personalen vid läroanstalter, sjukhus och motsvarande inrättningar samt företag genom att personalrestaurangerna inte omfattas av begränsningarna. Personalrestaurangerna har inte heller rätt att erbjuda allmänheten restaurangtjänster.

18. Varifrån får man mer anvisningar om personalrestauranger?

För närmare anvisningar om personalrestauranger bör man vända sig till arbets- och näringsministeriet: info@tem.fi, www.tem.fi.

19. Vem övervakar personalrestaurangerna?

Enligt lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet är det polisen som ansvarar för övervakningen. Det har inte föreskrivits några befogenheter för regionförvaltningsverket i den aktuella lagen.

20. Vad ska man göra om man får veta om en s.k. lönnkrog, alltså en restaurang som i strid med gällande coronabegränsningar betjänar kunder?

Om du misstänker att en restaurang betjänar sina kunder som normalt under coronabegränsningarna ska du anmäla det till polisen. Polisen övervakar hur beslutet om att stänga restaurangerna följs. Riksdagen har med stöd av beredskapslagen beslutat att restaurangerna ska hållas stängda till slutet av maj. Det gäller både inomhuslokaler och uteplatser. En restaurang kan sälja mat för avhämtning och alkoholhaltiga drycker med högst 5,5 % alkohol om den har ett detaljhandelstillstånd. Regionförvaltningsverket övervakar detaljhandeln.

21. Var kan man kontrollera antalet kundplatser för en restaurang?

I serveringstillståndet av regionförvaltningsverket finns det angivet vilka avdelningar serveringsstället har och det största antalet kundplatser per avdelning. Antalet kundplatser kan kontrolleras i den offentliga tjänsten avoindata.fi. Uppgifterna uppdateras i tjänsten en gång per dag direkt från myndigheternas alkoholnäringsregister.

Enligt den på basen av lagen om smittsamma sjukdomar utfärdade förordningen får det i serveringsställets utrymmen inomhus eller i delar av dem samtidigt vistas högst hälften av det högsta antal kunder eller personer som anges i serveringstillståndet (specificerar vid behov detta då förordningen är gjord).

Tillbaka till början


H. Ungdom och ungdomsarbete

1. Kan man i kommunen permittera ungdomsarbetare under undantagsförhållanden som beror på coronaviruset? 

Regeringen har 17.3.2020 fastställt vilken personal i olika förvaltningsområden som är kritisk för att samhället ska fungera. Ungdomsarbetare är en yrkesgrupp som hör till dessa. 

Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde hör följande anställda till dem som är kritiska för samhällets funktion: 
• Personal inom småbarnspedagogiken
• Allmänt taget undervisningspersonal på alla utbildningsstadier
• Viss personal vid minnesorganisationer
• Vissa anställda inom kyrkan och församlingarna med tanke på den mentala kriståligheten
• Ungdomsarbetare 
Regionförvaltningsverken rekommenderar att ungdomsarbetarna fortsätter sitt viktiga arbete med de unga. Unga har just nu många frågor och behov av personlig handledning, vilket kräver personal och nya verktyg. Det är viktigt att skapa en känsla av trygghet och svara på de frågor som ungdomar ställs inför på grund av denna exceptionella situation.  Till ungdomsarbetets uppgifter hör att ge korrekt information och vid behov personlig handledning och rådgivning. 

I stället för arbete ansikte mot ansikte uppmuntras ungdomsarbetarna att övergå till webbaserade plattformar och utnyttja sociala medier i arbetet med de unga.  Också olika gruppfunktioner kan ordnas på webben. Goda tips om digitalt arbete med unga finns på kompetenscentret VERKE:s webbplats (på finska). 

2. Vi ordnar fritidsaktiviteter för barn och unga som en distansklubb. Kan vi göra så? Är kostnaderna som uppstår av sådan klubbverksamhet godtagbara?

Regionförvaltningsverket förhåller sig positivt till utveckling av nya modeller och att fritidsaktiviteter för barn och unga ordnas som distansklubbar. Gruppsammankomster är förbjudna och därför är nya modeller välkomna. Berätta om era erfarenheter av distansklubbarna i slutrapporten. Handledarkostnaderna som distansklubbarna orsakar är godtagbara kostnader.

3. Hur inverkar begränsningarna på grund av coronaviruset det uppsökande ungdomsarbetet? 

Regionförvaltningsverken rekommenderar att man fortsätter med det uppsökande ungdomsarbetet med beaktande av statsrådets föreskrifter och anvisningar. Den uppsökande ungdomsarbetaren kan fortfarande träffa unga, men man bör använda elektroniska kommunikationskanaler. Fysiska möten är fortfarande möjliga om man beaktar THL:s anvisningar.  Statsunderstöd befrämjar det uppsökande ungdomsarbete enligt ungdomslagen (1285/2016) och är avsett för lönekostnaderna för uppsökande ungdomsarbete. Om det uppsökande ungdomsarbetet avbryts eller ändras väsentligt, ska regionförvaltningsverket i det egna området underrättas om detta i enlighet med beslutet om statsunderstöd. Ändringarna kan leda till att understöd måste betalas tillbaka.

4. Är det möjligt för unga att fortsätta sitt avtalsmässiga deltagande i ungdomsverkstaden, om man kan erbjuda dem målinriktad distanshandledning eller virtuell handledning?

Avtalet om verkstadsverksamhet för unga har ingåtts av verkstaden och den aktör som hänvisat den unga till verkstaden. Regionförvaltningsverket kan alltså inte ta ställning till själva avtalet. Verkstäderna bör granska avtalen för unga i handledning och kontakta de instanser som hänvisat de unga till verkstaden samt avtala om möjligheten att fortsätta handledningen på nya sätt. Vi rekommenderar att verkstäderna i denna exceptionella situation utvecklar nya webbaserade metoder och tar i bruk webbplattformar som möjliggör individuell handledning och fortsatt arbete.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) rekommenderar också att man under de rådande förhållandena fortsätter med arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte exempelvis genom webbhandledning eller distansuppgifter. Verksamheten kan också ordnas på arbetsplatser där det inte finns någon smittrisk. Ministeriet påminner också om att man alltid bör komma överens om de nya tillvägagångssätten med klienten som deltar i arbetsverksamheten.

Mer information i ministeriets anvisning (shm.fi).

Tips för webbhandledning (på finska):

Tillbaka till början


X. Övrigt

1. Hur inverkar de rådande undantagsförhållandena på de statsunderstöd som beviljas av regionförvaltningsverket? 

Regeringen fattade 16.3.2020 beslut som har betydande följder för undervisnings- och kulturverksamhet som har fått statsunderstöd. I och med besluten har man stängt bl.a. skolor, bibliotek, bokbussar, hobbylokaler och hobbyplatser, simhallar och andra idrottslokaler, ungdomslokaler, klubblokaler och organisationers samlingslokaler och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Dessutom har offentliga sammankomster begränsats till tio personer och det rekommenderas att man undviker onödig vistelse på allmänna platser. I det första skedet sträcker sig regeringens beslut till och med 13.4.2020.  
Regionförvaltningsverken som beviljar statsunderstöd förhåller sig förstående till denna exceptionella situation. Vi ber dem som har fått statsunderstöd att bedöma huruvida de ska genomföra den statsunderstödda verksamheten fram till 13.4.2020 och eventuellt även efter detta.

 • Om den statsunderstödda verksamheten inte har gett upphov till så mycket godtagbara kostnader som fastställts i beslutet har mottagaren av statsunderstöd möjlighet att ansöka om förlängning av användningstiden för statsunderstödet. Detta ska göras minst en månad innan användningstiden går ut eller så fort som möjligt efter att följderna av coronaviruset har klarnat.  
 • Om statsunderstödstagaren inte ansöker om förlängd användningstid och det inte har uppstått så mycket godtagbara kostnader som fastställts i beslutet bör understödstagaren förbereda sig på att betala tillbaka statsunderstöd.   
 • Om projektet eller verksamheten redan har gett upphov till så mycket godtagbara kostnader som fastställdes i beslutet och också i övrigt till största delen har genomförts enligt plan kan understödstagaren lämna in slutredovisningen som normalt när användningen av statsunderstöd har upphört.   

Instruktionsvideor (på finska) 

Förfrågningar: simo.luukkainen@rfv.fi

2. Var hittar jag besluten som regionförvaltningsverken har meddelat?

Regionförvaltningsverkens beslut finns på vår webbplats: Offentliga delgivningar (rfv.fi)

3. Vilken roll har regionförvaltningsverken i hanteringen av coronavirusläget?

I lagen om smittsamma sjukdomar anges att regionförvaltningsverket styr och samordnar beredskapen och bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sitt område.

Regionförvaltningsverken övervakar att kommunerna, samkommunerna och sjukvårdsdistrikten har regional beredskap för störningar inom hälso- och sjukvården och att socialservicen och klientsäkerheten kan tryggas på ett ändamålsenligt sätt även vid störningar i vardagen.

Regionförvaltningsverket samlar in information om beredskapen, ger handledning och vidtar vid behov de tillsynsåtgärder som situationen kräver. Regionförvaltningsverken har en gemensam representation i social- och hälsovårdsministeriets samordningsgrupp för beredskapen inom social- och hälsovården och i den operativa grupp som lyder under gruppen. Regionförvaltningsverken sammanställer på uppdrag av ministerierna också en enhetlig lägesbild av sina områden.

Det är i första hand det kommunala organet som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar som ansvarar för att lokaler stängs och att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar förbjuds. Regionförvaltningsverken kan fatta motsvarande beslut inom sina regioner när besluten behövs inom flera kommuners områden.

Om du har lindriga symtom på luftvägsinfektion, så som snuva, hosta, ont i halsen, muskelvärk eller feber, då ska du vila och lugnt stanna hemma tills du blir frisk. Stanna hemma tills symtomen har gått över. Kontakta hälso- och sjukvården bara om du får allvarliga symtom som andnöd eller om ditt allmäntillstånd försämras. Ta kontakt per telefon så att sjukdomen inte smittar andra. Ytterligare information om coronaviruset fås via det riksomfattande rådgivningsnumret, tfn. 0295 535 535 Läs mer om regionförvaltningsverkets uppgifter vid smittsamma sjukdomar

4. Hur är ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter när det gäller att hantera koronavirussituationen?

Bekämpningen av smittsamma sjukdomar är en del av social- och hälsovården. Myndigheternas ansvar och inbördes samarbete fastställs i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). Lagen kompletteras av statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar.

 • Kommunerna ansvarar för ordnandet av hälso- och sjukvården och bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sitt område. Rådgivning och anvisningar om smittsamma sjukdomar fås från hälsovårdscentralerna. Vid frågor som rör coronasmitta ska man alltså i första hand kontakta den egna hälsocentralen. Också den riksomfattande jourhjälpen ger råd på tfn 116 117.
   
 • Sjukvårdsdistrikten är experter på bekämpning av smittsamma sjukdomar inom sina egna områden.
   
 • Regionförvaltningsverken samordnar och övervakar bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sina respektive regioner. Regionförvaltningsverket övervakar också att samkommunerna för sjukvårdsdistrikten har regional beredskap för störningar inom hälso- och sjukvården.
   
 • Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den allmänna planeringen, styrningen och övervakningen av bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Delegationen för smittsamma sjukdomar, som tillsatts av statsrådet, leds av ministeriet. Den följer den allmänna utvecklingen av läget i fråga om smittsamma sjukdomar och stöder ministeriets arbete för att bekämpa smittsamma sjukdomar. Social- och hälsovårdsministeriet leder, övervakar och samordnar beredskapen för störningar och undantagsförhållanden inom social- och hälsovården i samarbete med andra aktörer. Vid ministeriet ansvarar beredskapsenheten för beredskapsärenden.
   
 • Institutet för hälsa och välfärd är ett riksomfattande sakkunniginstitut som bl.a. styr och stöder kommunernas, sjukvårdsdistriktens och regionförvaltningsverkens arbete för att bekämpa smittsamma sjukdomar. Den undersöker smittsamma sjukdomar och deras sjukdomsalstrare samt följer upp och utvärderar hoten för smittsamma sjukdomar i Finland och i resten av världen. Dessutom utvecklar institutet diagnostiseringen, uppföljningen och bekämpningen av smittsamma sjukdomar samt informerar befolkningen om dem för att förhindra smitta och smittspridning. Institutet för hälsa och välfärd är ett självständigt forskningsinstitut som lyder under social- och hälsovårdsministeriet. Arbetshälsoinstitutet är en sakkunniginrättning vid riskbedömningen av arbetsrelaterade infektioner samt vid planeringen och genomförandet av bekämpningsåtgärder, särskilt när det gäller företagshälsovården.

5. Hur inverkar undantagsförhållandena till följd av coronaviruset de anställdas rättigheter och skyldigheter?

På ansvarsområdets för arbetarskyddet webbadress työsuojelu.fi finns vanliga frågor om hur coronaepidemin påverkar arbetsförhållandet och arbetssäkerheten. Arbetarskyddsmyndigheten har dessutom en riksomfattande telefonrådgivning.

Bekanta dig även med arbets- och näringsministeriet vanliga frågor.

6. Hur påverkar coronavirusepidemin renoveringsprojekt i bostadsbolag och andra bostadshus?

Social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet har utarbetat anvisningar som beskriver vilka saker som ska beaktas i reparationsprojekt under coronaepidemin.

7. Kan man under de rådande förhållandena besöka de samservicekontor som är gemensamma för flera olika myndigheter?

Samservicekontoren tillhandahåller centraliserat tjänster från myndigheter inom den offentliga förvaltningen på en och samma plats. Där kan man utöver kommunens tjänster få service från t.ex. FPA, polisens tillståndsförvaltning, Skatteförvaltningen, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och arbets- och näringsbyrån.

På grund av coronaläget har de ovan nämnda myndigheterna i fråga om sina egna tjänster rekommenderat kunderna att i första hand ta kontakt per telefon eller via nättjänster. Om det är nödvändigt att besöka myndighetens serviceställe bör kunderna iaktta god handhygien och hålla avstånd till andra människor. Dessutom rekommenderas att man bokar tid i förväg. Myndigheterna rekommenderar också att man undviker fysiska besök om man har förkylningssymtom, är i karantän eller har rest utomlands under de senaste två veckorna eller eventuellt har utsatts för coronaviruset.

Med iakttagande av dessa samma principer kan samservicekontor hållas öppna enligt prövning. Man bör i mån av möjlighet undvika att uträtta ärenden ansikte mot ansikte och istället utnyttja andra servicesätt. Den aktör som ansvarar för verksamheten vid servicepunkten ansvarar för hur servicen ordnas vid undantagsförhållanden och för anvisningarna till kommuninvånarna om hur man uträttar ärenden vid servicepunkten. Serviceanordnaren ska beakta hur man kan minimera risken för smittsam sjukdom vid användningen av lokalerna."

8. Var hittar jag information om coronavirusets verkningar på datasekretessen?

På dataombudsmannens webbsidor finns vanliga frågor om coronaviruset och dataskydd. Läs mer: https://tietosuoja.fi/sv/coronavirus

Tillbaka till början


Tillsyn över äldreomsorgen

1. Vem övervakar äldreomsorgen i Finland?
2. Vilka lagar reglerar tillsynen av äldreomsorgen?
3. Vilket ansvar har kommunen för övervakningen av äldreomsorgen?
4. Vilket ansvar har Valvira för övervakningen av äldreomsorgen?
5. Vilket ansvar har regionförvaltningsverken för övervakningen av äldreomsorgen?
6. Hur övervakar regionförvaltningsverken äldreomsorgen?
7. Övervakar regionförvaltningsverket privata och kommunala vårdinrättningar på samma sätt?
8. Vad handlar klagomålen på äldreomsorgen oftast om?
9. Hur många klagomål på äldreomsorgen fick regionförvaltningsverken under 2018?
10. Hur många klagomål på äldreomsorgen inkom under de första sex veckorna av 2019?
11. Vad gör regionförvaltningsverken om de exempelvis via klagomål från anhöriga eller anställda får kännedom om brister i ett vårdhems verksamhet?
12. Vad gör regionförvaltningsverken om de i sin tillsyn upptäcker brister vid ett vårdhem?
13. I vilka situationer kan ett äldreboende stängas och vilken myndighet fattar beslut om detta?
14. Var hittar jag beslut som fattats om äldreomsorgen?
15. Varför får man inte svar direkt på frågor och begäran om uppgifter?
16. Vem deltar i inspektionerna av äldreomsorgen? 
17. Vilket av regionförvaltningsverkens ansvarsområden har hand om klagomål och tillsyn som rör äldreomsorgen?
18. Varför har flera äldreboenden stängts under början av året, har det inte funnits övervakning tidigare?

 

1. Vem övervakar äldreomsorgen i Finland?

Serviceproducenten ansvarar för att servicen uppfyller de krav som ställs på den. Serviceproducenterna för vårdhemmen förväntas ha en fungerande egenkontroll, vilket är den primära formen av tillsyn. Serviceproducenten ska hålla planen för egenkontroll offentligt framlagd och följa upp hur den förverkligas. Äldreomsorgen övervakas också av kommunerna, regionförvaltningsverken och Valvira.

Kommunen ansvarar för att tillhandahålla servicen och är skyldig att övervaka både sin egen verksamhet och de tjänster som den köper.

Regionförvaltningsverken övervakar hur kommunerna i respektive region tillhandahåller servicen. Verken övervakar också andra offentliga och privata serviceproducenters verksamhet.

Valvira övervakar betydande, principiellt viktiga eller vittomfattande ärenden. Vid behov kan regionförvaltningsverket överföra ett ärende till Valvira enligt överenskommen arbetsfördelning.

De högsta laglighetsövervakarna är riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern. När alla finländska rättsmedel har använts kan myndighetsbeslut överklagas till EU:s människorättsdomstol.

Tillbaka till början

2. Vilka lagar reglerar tillsynen av äldreomsorgen?

Socialvårdslagen 1301/2014 (den gamla lagen 710/1982 innehåller bestämmelser om tillsyn och tillsynssätten)

Socialvårdsförordningen 607/1983

Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000)

Lag om privat socialservice (922/2011)

Förordning om privat socialservice (1053/2011)

Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre 980/2012 (äldreomsorgslagen)

Tillbaka till början

3. Vilket ansvar har kommunen för övervakningen av äldreomsorgen?

Kommunerna ansvarar för att tillhandahålla äldreomsorgstjänster. De ska också övervaka de tjänster de själva producerar och tjänster som de genom avtal köper av andra producenter.

Kommunen ska alltid underrätta regionförvaltningsverket i sin region om uppdagade brister och missförhållanden. Kommunen är också skyldig att styra och vägleda serviceproducenterna och på så sätt få eventuella brister korrigerade. Vissa tillsynsåtgärder enligt lagen, såsom att avbryta verksamheten, kan endast regionförvaltningsverken eller Valvira vidta. Bestämmelser om dessa åtgärder finns i lagen om privat socialservice.

När kommunen köper tjänster av en privat aktör måste kommunen eller samkommunen försäkra sig om att tjänsterna håller samma nivå som den som krävs av en motsvarande kommunal aktör.

Kommunens tillsynsansvar gäller också privata vårdenheter som finns i kommunen oberoende av om kommunen själv köper tjänster av enheten eller inte. Enligt lagen om privat socialservice ska det kommunala organet (exempelvis omsorgsnämnden) styra och övervaka privat socialservice som produceras inom kommunen. Kommunen är därmed tillsynsmyndighet och kan kontrollera serviceproducentens verksamhetsenhet om det finns en grundad anledning, exempelvis om kommunen skriftligen eller muntligen fått en anmälan om missförhållanden. Kommunen kan också göra oanmälda inspektioner.

Tillbaka till början

4. Vilket ansvar har Valvira för övervakningen av äldreomsorgen?

Regionförvaltningsverken övervakar socialvården i sina regioner. Valvira styr regionförvaltningsverken i de uppgifter som hör till dem. Syftet med styrningen är att samordna regionförvaltningsverkens verksamhetsprinciper, praxis och beslutsprocesser.

Valvira är behörig tillsynsmyndighet i enskilda tillsynsärenden om de är principiellt viktiga eller vittomfattande eller om de berör flera regionförvaltningsverks verksamhetsområden eller hela landet.

När det gäller tillsynen över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården har Valvira hand om de fall där man är tvungen att ingripa i en persons rätt att utöva sitt yrke. Valvira undersöker också fall där man misstänker att vården eller försummelse av vården har lett till dödsfall eller allvarliga skador. I vissa fall kan ett ärende överföras till Valvira också på grund av att regionförvaltningsverket är jävigt att utreda ett tillsynsärende som skett i dess region.

Bestämmelser om arbetsfördelningen mellan Valvira och regionförvaltningsverken finns bland annat i 3 § i socialvårdslagen (1301/2014).

Tillbaka till början

5. Vilket ansvar har regionförvaltningsverken för övervakningen av    äldreomsorgen?

Regionförvaltningsverket övervakar de aktörer som tillhandahåller äldreomsorg inom respektive region. Om regionförvaltningsverket anser att det är nödvändigt eller om det är ett fall som gäller hela landet kan det överföras till Valvira.

Kommunen ansvarar för att tillhandahålla äldreomsorgstjänster. Den kan producera tjänsterna själv eller genom avtal låta ett privat företag eller en aktör inom tredje sektorn producera tjänsterna. I båda fallen övervakar regionförvaltningsverket kommunens verksamhet.

Tillbaka till början

6. Hur övervakar regionförvaltningsverken äldreomsorgen?

Regionförvaltningsverkens tillsyn är planmässig och baserar sig på regionförvaltningsverkens och Valviras gemensamt utformade tillsynsprogram för social- och hälsovården och på regionala åtgärdsplaner som ingår i programmet.

Tillsynen baserar sig på information som samlats in från kommuner och socialvårdsenheter. Också utredningar som exempelvis Valvira och Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort tillsammans kan utnyttjas. Planerna beaktar också regionala särdrag, såsom enskilda vårdinrättningar.

Regionförvaltningsverken vägleder kommunerna i deras tillsynsansvar genom bland annat styrningsbrev, diskussioner, styrnings- och utvärderingsbesök och överenskomna inspektioner i vårdhemmen. Regionförvaltningsverken gör också oanmälda inspektioner. Bland annat anmälningar om missförhållanden leder till inspektioner.

Tillbaka till början

7. Övervakar regionförvaltningsverket privata och kommunala vårdinrättningar på samma sätt?

Ja. Tillståndspraxis skiljer sig dock åt mellan privata och kommunala vårdinrättningar. Regionförvaltningsverket är tillståndsmyndighet för privat serviceverksamhet. Kommunala enheter behöver inte tillstånd för att inleda verksamhet.

Tillbaka till början

8. Vad handlar klagomålen på äldreomsorgen oftast om?

Vanliga orsaker till klagomål på äldreomsorgen som regionförvaltningsverken fick under 2018 var följande:

 • otillräcklig personaldimensionering
 • bristande yrkeskompetens hos personalen
 • konstant stor omsättning på personal och de kvalitets- och säkerhetsproblem detta orsakar, såsom brister i den grundläggande vården, dålig kvalitet på maten, medicineringsfel och andra brister i läkemedelsförsörjningen
 • alltför lite stimulerande verksamhet och utomhusvistelse
 • vård- och serviceplaner som är bristfälliga och/eller inte uppdateras
 • brister i egenkontrollen.

Tillbaka till början

9. Hur många klagomål på äldreomsorgen fick regionförvaltningsverken under 2018?

Under 2018 fick vi 138 klagomål som gällde äldreomsorgen. Påföljden i sex klagomålsbeslut var ett uppmärksamgörande och i tre beslut uttryckte regionförvaltningsverket sin uppfattning.

Under 2018 inleddes också 152 tillsynsärenden som rörde äldreomsorgen. I 20 fall bad regionförvaltningsverket aktören fästa uppmärksamhet vid saken, i åtta fall meddelade vi vår uppfattning om saken, i fem fall fick aktören en anmärkning och i 12 fall en uppmaning. I nio fall beslutade vi att tillsynen skulle fortsätta.

Under 2018 anhängiggjordes vid regionförvaltningsverken sammanlagt 2846 klagomål på social- och hälsovården. Av dessa gällde 1031 klagomål socialvården och 1815 klagomål hälso- och sjukvården. Klagomål på socialvården kan förutom äldreomsorgen gälla också bl.a. stöd för närståendevård, boendeservice, rehabilitering, barn- och familjetjänster och handikappservice.

Tillbaka till början

10. Hur många klagomål på äldreomsorgen inkom under de första sex veckorna av 2019?

Under de sex första veckorna år 2019 tog regionförvaltningsverken emot 110 anmälningar om missförhållanden och 75 klagomål som rörde äldreomsorgen.

Tillbaka till början

11. Vad gör regionförvaltningsverken om de exempelvis via klagomål från anhöriga eller anställda får kännedom om brister i ett vårdhems verksamhet?

Klagomålsärenden

Alla klagomålsärenden är olika till innehåll och situation. Regionförvaltningsverken bedömer alltid från fall till fall vilka åtgärder som krävs. Regionförvaltningsverket kan också besluta att inte pröva ett klagomål eller att klagomålet inte föranleder åtgärder.

Om regionförvaltningsverket upptäcker lagstridigheter eller något att anmärka på i ett klagomålsärende kan vi ge aktören administrativ styrning och rådgivning. Den administrativa styrningen kan vara att göra aktören uppmärksam på något, att uppmana aktören att rätta till en brist eller att ge aktören en anmärkning. Regionförvaltningsverket följer upp att serviceproducenten vidtar åtgärderna.

Regionförvaltningsverken kan inte med anledning av ett klagomål

 • upphäva eller ändra beslut som en myndighet fattat
 • ålägga någon att betala ersättning
 • ålägga den som klagomålet gäller att bevilja en viss förmån
 • påföra en tjänsteinnehavare ett straff
 • meddela förelägganden om tjänste- eller arbetsförhållanden

Tillsynsärenden

Ett klagomål kan också leda till att en separat tillsynsprocess inleds. Efter att situationen först granskats utifrån handlingarna fattar regionförvaltningsverket beslut om fortsatta åtgärder, såsom inspektioner.

I tillsynsärenden ger vi den som tillhandahåller omsorgstjänsterna i första hand information och vägledning. Om ärendet ger anledning till det kan regionförvaltningsverket vidta följande åtgärder (från lindrigast till strängast):

 • meddela ett föreläggande
 • utsätta vite
 • avbryta verksamheten
 • meddela användningsförbud
 • återkalla tillståndet
 • göra en polisanmälan. 

Tillbaka till början

12. Vad gör regionförvaltningsverken om de i sin tillsyn upptäcker brister vid ett vårdhem?

Om vi upptäcker brister agerar vi på det sätt som lagen föreskriver.

Regionförvaltningsverken har många verktyg till förfogande, exempelvis inspektion på basis av handlingar, anmärkning, att göra aktören uppmärksam på en upptäckt brist, avbryta verksamheten, användningsförbud eller att återkalla ett tillstånd.

Regionförvaltningsverken kan också göra en polisanmälan och då avbryts vanligtvis de andra tillsynsåtgärderna som rör föremålet för tillsynen. Brottmål behandlas av polisen.

Regionförvaltningsverket underrättar Valvira om upptäckta brister och överför vid behov ärendena till Valvira enligt arbetsfördelningen.

Tillbaka till början

13. I vilka situationer kan ett äldreboende stängas och vilken myndighet fattar beslut om detta?

Om klientsäkerheten har äventyrats kan beslutet fattas av antingen regionförvaltningsverket eller Valvira.

Tillbaka till början

14. Var hittar jag beslut som fattats om äldreomsorgen?

Tillsynsbesluten om social- och hälsovården är i regel offentliga, men kan innehålla känsliga personuppgifter eller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighetslagen.

Regionförvaltningsverken kan söka fram olika statistikuppgifter om tillsynsbesluten i sina datasystem. Vi lämnar ut statistikuppgifter utifrån en begäran om uppgifter. Begäran skickas till regionförvaltningsverkets registratorskontor i den egna regionen. Information om Begäran om uppgifter på regionförvaltningsverkets webbplats.

Vi tar ut en avgift för att täcka över sekretessbelagda uppgifter i dokumenten och på basis av 34 § 2 mom. i offentlighetslagen om vi är tvungna att söka fram handlingar ur arkiven eller använda oskäligt mycket tid till att utreda saken. Vi ger en uppskattning av kostnaden innan vi inleder arbetet.

Från och med juli 2017 finns regionförvaltningsverkens tillsynsbeslut i ett elektroniskt arkiv.

Beslut på klagomål över hälso- och sjukvården och själva klagomålen är sekretessbelagda.

Tillbaka till början

15. Varför får man inte svar direkt på frågor och begäran om uppgifter?

Regionförvaltningsverkens informationstjänst kan tidvis vara överbelastad på grund av många begäran om uppgifter, på grund av omfattningen på dem eller av någon motsvarande anledning. Vi försöker tillhandahålla handlingar eller uppgifter så fort som möjligt, i fråga om offentliga uppgifter senast inom två veckor från det att begäran gjordes. Om behandlingen av ärendet kräver specialåtgärder eller en större arbetsmängd än vanligt på grund av att de begärda handlingarna är många, handlingarna innehåller sekretessbelagda uppgifter som måste täckas över eller av någon annan jämförbar anledning lämnas uppgifter ur en offentlig handling ut senast inom en månad efter att vi mottagit begäran.

Regionförvaltningsverket har i vissa separat föreskrivna fall rätt att ta ut en avgift för den arbetstid som går åt till att söka fram uppgifterna och täcka över sekretessbelagda uppgifter innan handlingarna överlåts. Om en avgift kan tas ut ger vi kunden en kostnadsuppskattning i förväg.

Frågor från media besvaras i första hand av de tjänstemän som känner till ämnet bäst. Fall som orsakat uppståndelse i media belastar ofta de ansvariga tjänstemännen. De är då tvungna att prioritera sina tillsynsuppgifter framom sin informationsskyldighet.

Tillbaka till början

16. Vem deltar i inspektionerna av äldreomsorgen?

I inspektionerna deltar förutom den statliga tillsynsmyndigheten i allmänhet också kommunens personal som övervakar socialvården.

Tillbaka till början

17. Vilket av regionförvaltningsverkens ansvarsområden har hand om klagomål och tillsyn som rör äldreomsorgen?

Regionförvaltningsverkens ansvarsområde för basservice, rättsskydd och tillstånd övervakar att den offentliga och privata social- och hälsovården är lagenlig. Ansvarsområdet beviljar också tillstånd för privata social- och hälsovårdsproducenter, inbegripet producenter av äldreomsorgstjänster. Ansvarsområdets tjänstemän behandlar alla de klagomål och besvär som hör till ansvarsområdet.

Ansvarsområdet styrs av fem ministerier och har i samarbete med Valvira hand om uppgifter som rör social- och hälsovård, miljö- och hälsoskydd, alkoholförvaltning, konsument- och konkurrensärenden och utvärdering av basservicen.

Socialservice är: socialarbete, socialjour, hemservice, stöd för närståendevård, boendeservice, institutionsvård, familjevård, rehabilitering, service för barn och familjer, service till äldre, handikappservice, rusmedelsarbete och missbrukarvård.

Tillbaka till början

18. Varför har flera äldreboenden stängts under början av året, har det inte funnits övervakning tidigare?

Under senare år har den privata serviceproduktionen inom äldreomsorgen ökat kraftigt. Från och med hösten 2018 har det också skett en markant ökning av anmälningar om missförhållanden och klagomål till regionförvaltningsverket. Detta har lett till fler inspektioner, vilket gör att fler missförhållanden än tidigare uppdagas. 

Regionförvaltningsverket styr och övervakar den kommunala och privata socialvården. Tillsynen är kontinuerlig och inspektioner görs både planmässigt och oanmält. Under 2018 gjorde regionförvaltningsverken sammanlagt 17 styrnings- och utvärderingsbesök som baserade sig på tillsynsprogrammet för social- och hälsovården samt 40 oanmälda inspektioner av socialvården.

Tillsynen utgår från serviceproducentens egenkontroll. Kommunen är den primära tillsynsmyndigheten. Regionförvaltningsverken gör oanmälda inspektioner endast om det finns en grundad anledning. Detta regleras i lagstiftningen. En grundad anledning kan vara att klientsäkerheten är äventyrad eller misstanke om att enheten försöker dölja missförhållanden om man kommer överens om inspektionen i förväg. Oanmälda inspektioner görs antingen utifrån en anmälan om missförhållanden eller utifrån myndigheternas egna observationer.

Tillbaka till början


Alkohol

Var hittar jag blanketterna för alkoholärenden?

Blanketter: E-tjänst > Sidan Blanketter > Näringar > Alkoholförvaltningen: Servering och Detaljhandel

Chattboten Aldo:  Hjälper vid ansökan om alkoholtillstånd och ger kundservice dygnet runt.

Video 1 och 2 / Servering på ett i förväg godkänt serveringsområde:

Video 1: Godkännande av ett serveringsområde. Hur gör jag och vad måste jag känna till?
Video 2: Anmälan om servering på ett i förväg godkänt serveringsområde

Videor 1−5 / Egenkontroll av alkoholservering:

Video 1: Varför och för vem utarbetar man en plan för egenkontroll?
Video 2: Vad skriver man om verksamhetsstället i planen för egenkontroll?
Video 3: Verksamhetens verkningar, risker och hur man förbereder sig för dem
Video 4: Personalen som en del av planen för egenkontroll
Video 5: Ansvarsfull servering

Vilka krav gällande personalen innehåller alkohollagen?

Serveringsstället måste ha en så stor personal som det med beaktande av verksamhetens omfattning och art behövs för övervakningen och för att upprätthålla ordningen. Personalen ska övervaka att förbuden och skyldigheterna enligt alkohollagen iakttas och svara för att ordningen upprätthålls på serveringsstället.

Den som säljer alkoholdrycker och deltar i övervakningen av detaljhandel eller servering får i sitt uppdrag inte vara påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel.

På ett serveringsställe som är öppet för kunder ska det finnas en ansvarig föreståndare som tillståndshavaren har utsett eller en annan person som tillståndshavaren har utsett för denna uppgift. En person under 18 får inte vara ansvarig föreståndare eller utses för detta uppdrag och får inte heller sälja eller servera alkoholdrycker. En person som har fyllt 16 år får servera alkoholdrycker endast under direkt övervakning av den ansvariga föreståndaren eller någon annan som har utsetts för uppgiften.

Egenkontrollplanen för serveringsstället ska beskriva vad som ingår i den ansvariga föreståndarens eller den för detta uppdrag utsedda personens uppgifter. Planen för egenkontroll måste även innehålla en plan för antalet anställda och deras uppgifter och hur övervakningen på serveringsområdet ordnas under serveringstiden.

Tillståndsmyndigheten får meddela villkor och begränsningar gällande antal anställda om villkoren och begränsningarna är nödvändiga för att trygga övervakningen på serveringsstället och i dess omgivning, förebygga ordningsstörningar och bullerolägenheter i boendemiljön eller för att garantera den allmänna ordningen och säkerheten.

Den ansvariga föreståndaren eller den person som har utsetts för uppgiften måste ha ett intyg över kunskaper om alkohollagen (serveringspass). Intyget ska vara upprättat enligt den modell som godkänts av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Intyget beviljas av läroinrättningar som ger utbildning i restaurangservice. Det beviljas personer som med godkänt resultat har avlagt ett prov som bedömer deras kunskaper om alkohollagen och kännedom om övervakningsrutinerna eller som har genomgått utbildning eller avlagt examen som omfattar motsvarande kunskaper. I social- och hälsovårdsministeriets förordning finns närmare bestämmelser om provets innehåll och bedömningen och om motsvarande utbildningar och examina.

Om en person är behörig för uppgiften som ansvarig föreståndare för serveringsstället enligt den gamla alkohollagen (1143/1994) anses personen även uppfylla behörighetskraven enligt den nya lagen. Även ett serveringspass som beviljats under den gamla alkohollagens giltighetstid är ett tillräckligt intyg över kunskaper om alkohollagen.

Mer information hittar man på sidan Alkoholförvaltningen > Serveringstillstånd > Serveringsställets personal.

Vilka avgifter uppbärs för serveringstillstånd och hur höga är årsavgifterna för tillsynen?

På sidan Tjänter > Avgifter informeras om avgifter som regionförvaltningsverket tar ut för offentligrättsliga prestationer.

Vilka krav ställs på serveringsområdet?

Alkoholdrycker får endast serveras på ett serveringsområde som tillståndsmyndigheten har godkänt. Serveringsområdet ska avgränsas och märkas ut på ett tydligt sätt om områdets gränser inte annars kan uppfattas på ett entydigt sätt.

Två eller flera sökande kan beviljas serveringstillstånd på ett serveringsområde samtidigt om den ena av sökandena ansvarar för övervakningen av serveringsområdet. På ett gemensamt serveringsområde kan man dock inte förlänga serveringen till efter klockan 1:30.

På serveringsområdet får endast de alkoholdrycker drickas som tillståndshavaren har sålt i serveringssyfte. Alkoholdrycker som tillståndshavaren har sålt inom sin detaljhandel med alkoholdrycker får inte drickas på serveringsstället. Serverade alkoholdrycker får inte föras ut eller drickas utanför serveringsområdet. Då tillståndsmyndigheten godkänner serveringsområdet kan den ge tillåtelse till att kunderna tar med sig alkoholdrycker från ett serveringsområde till ett annat på ett och samma serveringsställe. Det är också möjligt att till ett redan befintligt serveringstillstånd ansöka om tillstånd av tillståndsmyndigheten till att kunderna får ta med sig alkoholdrycker från ett serveringsområde till ett annat.

Alkoholdrycker som är avsedda att serveras får inte säljas så att kunden tar med sig alkoholdrycken från serveringsstället. Om innehavaren av serveringstillståndet eller någon som arbetar på serveringsstället säljer alkoholdrycker som kunden tar med sig hem och detaljhandelstillstånd saknas kan tillståndshavaren eller arbetstagaren dömas för alkoholbrott.

Serveringsställets egenkontrollplan måste innehålla en beskrivning av de rutiner serveringsstället har för att säkerställa att de ovan nämnda förbuden och skyldigheterna iakttas.

Tillståndsmyndigheten får meddela villkor och begränsningar för serveringsområdet och antalet kundplatser om villkoren och begränsningarna är nödvändiga för att trygga övervakningen på serveringsstället och i dess omgivning, förebygga ordningsstörningar och bullerolägenheter i boendemiljön eller för att garantera den allmänna ordningen och säkerheten.

Hur lång är den genomsnittliga handläggningstiden för ansökan?

Ansökan ska lämnas in i god tid eftersom handläggningen och de olika utlåtanden som ska inhämtas av olika instanser kräver tid. 

I och med reformen av alkohollagen har utlåtandepraxis förändrats och hörandet av näromgivningen ökat, vilket gör det svårt att uppskatta handläggningstidens längd.

I genomsnitt är handläggningstiden för tillståndsärenden ungefär en månad.

Tillbaka till början


Utbildning

Var hittar jag program och anmälan till utbildningstillfällen för bibliotekssektorn som RFV ordnar?

Regionförvaltningsverket informerar biblioteken om utbildningar per e-post och i evenemangskalendern på regionförvaltningsverkens och Kirjastot.fi-webbsidor. Yrkeskalender på webbsidan www.kirjastot.fi  (på finska)

Var hittar jag information om RFVs finansiering av bibliotekens utvecklingsprojekt?

Information om utvecklingsbidrag hittas på RFVs webbsidor: Bildning och kultur > Biblioetks > Understöd för att utväckla biblioteksverksamheten
I augusti skickas ett brev gällande ansökan till biblioteken. Ansökningarna sparas i ett elektroniskt projektregister https://hankkeet.kirjastot.fi

Tillbaka till början


Statsunderstöd

Var hittar jag ansökningsanvisningar, ansökningsblanketter, utbetalningsblanketter och rapporteringsblanketter för statsunderstöd till ungdomsväsendet?

Gå till www.rfv.fi sidan E-tjänst > Blanketter > Ungdom. Den vägen hittar du allt material om hur man ansöker och använder understöd och redovisningen av användningen.

Var hittar jag inbjudan, program och utbildningsmaterial för utbildningstillfällen ordnade av RFV?

Gå till www.rfv.fi sidan Aktuellt > Evenemang och utbildning. Kom ihåg att välja region uppe på högra sidan så att du får fram utbildningsutbudet i din egen region. Efter utbildningen läggs utbildningsmaterialet till informationen för respektive utbildningstillfälle.

Tillbaka till början


Livräddningsmedalj

Kan man föreslå en livräddningsmedalj fast det gått över fem år sedan den räddande gärningen?

Vanligen inte. Av särskilda skäl kan också ett senare inlämnat förslag om förlänande av livräddningsmedalj tas under behandling. Ett särskilt skäl kan vara till exempel att den räddade, om personen är den som föreslår medaljen, på grund av sjukdom varit oförmögen att lämna in förslaget inom de fem åren som gått.

Kan en polis eller brandman få en livräddningsmedalj?

Det kan de inte, eftersom man anser att poliser och brandmän i och med sitt yrke innehar särskild kompetens som de kan utnyttja i räddningsuppdrag.

Tillbaka till början


Skyddsrum

På vilka grunder kan man bli befriad från skyldigheten att bygga skyddsrum?

Man kan bli befriad bara på grund av att de kostnader för skyddsrummet som regionförvaltningsverket uppskattat är väsentligt högre (över 4 %) än vanligt i relation till bevisade totalkostnader för byggnaden (kostnadsberäkning enligt byggnadsdelar eller gällande offert) inklusive kostnaderna för skyddsrummet. Den sökandes ekonomiska situation beaktas inte

Kan en skola eller ett daghem bli helt befriat från skyldigheten att bygga skyddsrum?

Regionförvaltningsverket ger enligt den aktuella linjedragningen inte befrielse även om kostnaderna skulle överstiga 4 % av totalkostnaderna.

Kan man bli befriad även om tidsfristen för skyldigheten att bygga skyddsrum redan har löpt ut?

Regionförvaltningsverket tar inte upp ärendet till behandling. Den lokala bygglovsmyndigheten ska tillsammans med räddningsmyndigheten besluta om eventuella fortsatta åtgärder.

Tillbaka till början


Livsmedelstillsynens Oiva-system

Vad är livsmedelstillsynens Oiva-system och var hittar jag en restaurangs eller affärs Oiva-rapporter?

Oiva är ett system för offentliggörande av tillsynsuppgifterna för livsmedelstillsynen och koordineras av Livsmedelsverket. Inspektionsresultaten för företag inom livsmedelssektorn publiceras, allteftersom livsmedelstillsynsmyndigheterna gör inspektionerna, med smileys på webbsidorna nedan. Du kan söka Oiva-inspektionsrapporter exempelvis med företagets namn, adress eller kommun på webbsidan: https://www.oivahymy.fi/sv/sok-foretag/

Tillbaka till början


Hälsoinspektörerna i kommun

Var hittar jag kontaktuppgifterna till hälsoinspektörerna i min egen kommun?

Kommunernas hälsoinspektörer hittar du via Livsmedelsverket söktjänst i länken nedan. Välj din egen kommun eller samkommun från listan. Du får adress och e-postadress till miljö- och hälsoskyddets webbsidor. Kommunerna underhåller själv de här adresserna via det elektroniska myndighetsregistret (VTO).  Livsmedelsverket.fi
 

Tillbaka till början


Tobak

Hur och varifrån ansöker man om detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter?

Försäljningstillstånd för tobaksprodukter ansöks hos den kommun där försäljningsstället ligger eller när det gäller försäljning i trafikmedel från den sökandes hemkommun. Gällande behandlingen av försäljningstillstånd bör man därför kontakta den kommun som beviljar tillståndet. Ansökan om försäljningstillstånd kan göras antingen med en elektronisk eller skriftlig ansökan. Ansökan och ifyllnadsanvisningar hittar du på Valviras webbsidan: Tobak > Försäljning 

Tillbaka till början


Vatten

Vad betyder tillandning?

Tillandning är tidigare vattenområde som varaktigt blivit mark genom att vattenytan sjunkit, området har slammats till, vuxit igen eller att markytan stigit. Därmed bildas ett tillandningsområde framför fastigheten som vanligen inte hör till fastigheten utan den som äger vattenområdet invid. Vattenområdet tillhör oftast delägarlaget för byns samfällda vattenområden. Om tillandningen stör ändamålsenlig användning av strandområdet eller tillandningen är ringa kan den som äger den avgränsande fastigheten oftast lösa in den till sig själv genom att ansöka om fastighetsförrättning hos Lantmäteriverket – inlösning av tillandning. I förrättningen bestäms förutsättningarna för inlösen, området som ska lösas in och de ersättningar som innehavaren av tillandningen ska betalas vid inlösningen.

Vad innebär en fastighets andel i samfällt område?

En fastighet kan ha andelar i samfällda områden, så kallade andelar i samfälligheter. Fastigheten är alltså delägare i samfälligheter som är bildade för en eller flera fastigheters behov. Fastigheterna kan ha olika stora andelar i samfällda områden. Samfällda områden kan vara exempelvis samfällda vattenområden eller samfälld mark, så som en båthamn eller grustäkt. Fastighetens andelar i samfällda områden framgår av fastighetsregisterutdraget.

Tillbaka till början


Deposition

Jag håller på att göra en deposition hos regionförvaltningsverket och har redan deponerat kapitalet på regionförvaltningsverkets konto. Är det ännu något annat som jag behöver göra?

Depositionen är tudelad. Utöver att kapitalet deponeras på regionförvaltningsverkets konto bör deponenten dessutom göra en depositionsansökan till regionförvaltningsverket. Vi rekommenderar att man gör depositionsansökan med deponeringsblanketten. Man kan göra en fritt formulerad ansökan men uppgifterna som efterfrågas i blanketten bör emellertid framgå av ansökan. Ytterligare information om deponering och deponeringsblanketten hittas på webbsidan: Rättsydd > Deponering med stöd av deponeringslagen

Tillbaka till början


Bostadsaktiebolag

Enligt bolagsordningen för vårt bostadsaktiebolag ordnas den ordinarie bolagsstämman i april på ett datum som fastställs av styrelsen. Bolagsstämman är emellertid inte sammankallad i april. Enligt styrelsen kommer stämman att hållas i juni. Är det lagenligt?

Enligt bostadsaktiebolagslagen ska ordinarie bolagsstämman sammankallas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Om räkenskapsperioden i bostadsaktiebolaget är kalenderåret (vilket det vanligen är) ska den egentliga bolagsstämman sammankallas senast 30.6. Det är inte möjligt att bestämma annorlunda i bolagsordningen. Bestämmelser som i bolagsordningen för bostadsaktiebolag avviker från den aktuella lagen om bostadsaktiebolag har förlorat sin betydelse.

Obs! År 2020 kan bolagsstämman på grund av undantagsförhållandena skjutas fram och hållas senast 30.9.2020.

 • Mer information: justitieministeriets Frågor och svar om corona, fråga "När senast bör aktiebolag eller bostadsaktiebolag orda de bolagsstämmor, andelstämmor eller föreningsmöten som har uteblivit på grund av begränsningarna av mötesfriheten?" (oikeusministerio.fi)

Tillbaka till början


Kreditgivare

Jag har lyft lån hos en kreditgivare som är registrerad i Regionförvaltningsverket i Södra Finlands kreditgivarregister. Räntorna och kostnaderna för krediten är otroligt höga – i mitt tycke till och med lagstridiga! Vad ska jag göra?

Kontakta först konsumentrådgivningen, närmare uppgifter hittar du på adressen https://www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning /eller per telefon 0295 536 901 (vardagar 9–15). Regionförvaltningsverket har i regel hand om ärenden i anknytning till registreringen av kreditföretagen men är inte behörigt att blanda sig i oenigheter gällande avtalet mellan konsument och kreditgivare. Regionförvaltningsverket kan däremot blanda sig i lagstridig marknadsföring av krediter och om man observerar sådan kan man anmäla saken till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Tillbaka till början


Mäklarfirmor

Vad kan RFV göra om en förmedlingsrörelse inte följer lagen? Hur kan jag ansöka om skadestånd om förmedlingsrörelsen begått ett fel?

Regionförvaltningsverket kan ge förmedlingsrörelsen en varning. Om försummelserna är grava eller om de trots uppmaningar eller varningar upprepar sig kan RFV till del eller helt förbjuda förmedlingsrörelsens verksamhet på en viss tid på högst 6 månader. Skadestånd eller sänkning av förmedlingsarvodet kan ansökas hos konsumenttvistenämnden eller tingsrätten. Konsumenttvistenämnden ger en beslutsrekommendation men den kan låta bli att behandla ett ärende om konsumenten inte först varit i kontakt med konsumentrådgivningen för att reda ut frågan.

Förutsätts det att min verksamhet registreras i registret över förmedlingsrörelser om jag bara sköter några uppdrag per år?

Det föreligger ingen registreringsskyldighet om verksamheten utövas sporadiskt och man inte marknadsför förmedlingsverksamheten. Man får däremot marknadsföra objekten som förmedlas.

Tillbaka till början


Indrivningsföretag

                Frågor och svar

Tillbaka till början

Uppdaterad