Arbetarskydd

Illustrerande bild - Arbetarskydd

Regionförvaltningsverket (AVI) ansvarar för den regionala tillsynen och styrningen över arbetarskyddet.


Frågor och svar om corona anställningsförhållanden och arbetarskydd (tyosuojelu.fi)

Ett centralt mål är att främja och upprätthålla arbetstagarnas arbets- och funkionsförmåga samt att förhindra risker och skador för hälsan orsakade av arbetet. Genom tillsynen säkrar man också att spelreglerna i arbetslivet efterlevs på arbetsplatserna.

Corona och arbetskraftens rörlighet: Arbets- och näringsministeriet


Ansvarsområdet för arbetarskydd vid regionförvaltningsverket har fyra uppgifter:

  • ansvarar för den arbetarskyddstillsyn som utövas på klienternas och myndigheternas initiativ,
  • utreder orsakerna bakom allvarliga olycksfall i arbetet, yrkessjukdomar och arbetstrelaterade sjukdomar och verkar för att förebygga dem,
  • utövar produkttillsyn,
  • deltar i behandlingen av arbetsbrott.

Arbetarskyddsförvaltningens viktigaste uppgift är att övervaka att stadgandena och bestämmelserna om arbetarskyddet efterlevs. Tillsynen riktas så att dess genomslagskraft i samhället är så stor som möjligt. Tillsynen genomförs främst genom inspektioner på arbetsplatserna. Andra åtgärder är till exempel att bevilja tillstånd, göra tillsynsförfrågningar och ge utlåtanden till myndigheter.

Utöver tillsynen ger arbetarskyddsförvaltningen anvisningar, råd och utbildning i frågor som gäller hälsan och säkerheten i arbetet samt arbetsavtalets villkor. Dessutom samarbetar förvaltningen intimt med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna i arbetarskyddsfrågor.

Närmare information om arbetarskyddet på arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst.


Meddelanden

Uppdaterad