Ordnar

Regionförvaltningsverket (RFV) behandlar förslag om beviljande av livräddningsmedaljer och förtjänstmedaljer för befolkningsskydd.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland sköter även livräddningsmedaljnämndens sekreteraruppgifter.

Livräddningsmedalj

En livräddningsmedalj utdelas som erkänsla för en synnerligen modig eller rådig handling eller för en handling som utförts med fara för eget liv och genom vilken en annan människas liv räddats ur hotande fara.

Ansökan om livräddningsmedalj skickas till regionförvaltningsverket i den region inom vars område handlingen utförts eller, om handlingen utförts utanför landets gränser, till det regionförvaltningsverk inom vars område räddaren eller den räddade har sin hemvist. Ansökningen skickas till verkets registratorskontor.

Förslag om förlänande av livräddningsmedalj behandlas i livräddningsmedaljnämnden.

Förtjänstmedalj för befolkningsskydd

Inrikesministern beviljar förtjänstmedaljen av första klass åt personer som arbetat särskilt förtjänstfullt till förmån för befolkningsskyddet och förtjänstmedaljen av andra klass åt personer som arbetat förtjänstfullt till förmån för befolkningsskyddet.

Medaljen beviljas för förtjänster inom utvecklandet av befolkningsskyddet med avsikt att förhindra de hot som kan orsakas av störningssituationer och undantagstillstånd.

Förslag från kommuner, räddningsverken och övriga samarbetsinstanser skickas via regionförvaltningsverket till inrikesministeriet.

Regional information

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad