Tobak

Regionförvaltningsverket (RFV) styr kommunernas tobakstillsynsmyndigheters verksamhet. Dessutom utvärderar regionförvaltningsverket tillsynsplanerna för tobakslagen och förverkligandet av dessa.

Med övervakningen av tobakslagen förebyggs påbörjandet av användningen av tobaksprodukter och avslutad användning främjas. Målet med tobakslagen på lång sikt är att användningen av tobaksprodukter ska upphöra. I tobakslagen ingår bestämmelser om bl.a. import av tobaksprodukter, innehav, försäljning, överlåtelse och reklam samt rökförbud och begränsningar. Med de åtgärder som avses i lagen skyddas även befolkningen från att bli utsatt för tobaksrök.

Tillsynsmyndigheter

För att minska skador orsakade av tobaksrökning utövas tillsyn av flera olika myndigheter.

De kommunala tillsynsmyndigheterna inspekterar förvarings- och försäljningsplatser för tobaksprodukter på det egna området samt utgående från den egna tillsynsplanen och anmälningar. De övervakar försäljningen och exponering av tobaksprodukter och -redskap på försäljningsställen, egenkontrollen samt efterlevnaden av rökförbud och begränsningar. Kommunerna beviljar även försäljningstillstånd för tobak. I kommunerna utövas tillsynen i praktiken vanligtvis av miljöhälsovårdens inspektörer.

Regionförvaltningsverket

  • Styr kommunerna i implementeringen av tobakslagen samt föreskrifter och bestämmelser utfärdade med stöd av lagen på de egna regionerna, och utvärderar kommunernas tillsynsplaner för tobakslagen och förverkligandet av dessa.
  • Gör utvärderingssammandrag för Valvira om kommunernas tillsynsplaner i enlighet med tobakslagen och förverkligandet av tillsyn i enlighet med lagen.
  • Har i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd hand om verksamheten i syfte att minska riksomfattande och regional tobaksrökning och bereder material för hälsofostran i enlighet med tobakslagen och anvisningar för rekommenderbara förfaranden för att eliminera och minska tobaksrökning.
     
  • Behandlar klagomål om den kommunala tobakslagstillsynen.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira övervakar innehållet, kvaliteten och förpackningspåskrifter för tobaksprodukter samt efterlevnaden av reklamförbudet tillsammans med myndigheterna i kommunerna. Valvira strävar efter att skapa en enhetlig tillsynspraxis i hela landet bl.a. genom att utarbeta ett riksomfattande tillsynsprogram för tobakslagen. Tillsynsprogrammet är en del av miljöhälsovårdens tillsynsprogram, som utarbetas vart tredje år. Valvira styr tillsynen i enlighet med tobakslagen genom att utfärda tolkningsanvisningar om allmänna verksamhetsprinciper och följa upp utvecklingen inom tobaksreklam och främjande av försäljning i övrigt och dess effekter.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) är den högsta ledningen med ansvar för den allmänna styrning av tillsynen.

Övriga myndigheter som övervakar tobakslagen är arbetarskyddsmyndigheter, tullmyndigheter och polisen. Som expertinstitution i enlighet med tobakslagen fungerar Institutet för hälsa och välfärd THL, som bedriver forsknings-, uppföljnings- och utvecklingsarbete i anslutning till tobaksrökning.

Regional information

Miljöhälsa  - Västra- och inre Finland


På regionförvaltningsverket utövas tillsynen inom tobaktsillsyn av överinspektörer för miljö- och hälsoskyddet


Uppdaterad