Datasekretess
 

Behandling av personuppgifter vid regionförvaltningsverken och dina rättigheter

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar och sparar dina personuppgifter endast om vi har grundade skäl. Beroende på ärendet behövs dina personuppgifter i normala fall för att fullgöra en rättslig förpliktelse som ålagts regionförvaltningsverket, för att producera våra tjänster, för rådgivning, i våra planerings- och utredningsuppgifter samt för kontakt och kommunikation.

När vi fullgör de rättsliga förpliktelser som vi har ålagts, till exempel i tillstånds- och tillsynsärenden är det i regel nödvändigt att vi behandlar dina personuppgifter för att säkerställa en ändamålsenlig behandling av ditt ärende. Att dina personuppgifter behandlas kan således vara av betydelse för dig, bland annat för att dina rättigheter i ärendet ska kunna tillgodoses.

Regionförvaltningsverkens webbplats är öppen för alla och det behövs ingen registrering för att få tillgång till den. Det är frivilligt att använda e-tjänsterna på webbplatsen. De personuppgifter som lämnas in behandlas inte för något annat än det valda ändamålet. Till exempel när du beställer pressmeddelanden eller nyhetsbrev ber vi om din e-postadress så att vi kan skicka nyheter och pressmeddelanden elektroniskt.

Personuppgifterna behandlas av regionförvaltningsverkens tjänstemän i enlighet med deras arbetsuppgifter samt av de tjänsteleverantörer vi samarbetar med och deras underleverantörer. Regionförvaltningsverket har ett avtal med tjänsteleverantörerna om att personuppgifter ska behandlas i enlighet med villkoren i den allmänna dataskyddsförordningen.

På regionförvaltningsverkens verksamhet tillämpas offentlighetsprincipen i offentlighetslagen, det vill säga lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Enligt offentlighetsprincipen kan vi på begäran lägga fram offentliga personuppgifter för påseende. Vi kan också enligt 13 § och 16 § 3 mom. i offentlighetslagen lämna ut personuppgifter på begäran. Sekretessbelagda personuppgifter lämnas endast ut 1) med ditt samtycke, 2) på begäran av den som är part i ett enskilt ärende eller 3) med stöd av någon annan laglig rättighet.

Regionförvaltningsverken förvarar inte dina personuppgifter längre än det med tanke på ärendet är nödvändigt och enligt vad som separat bestämts om förvaringstider i arkivlagen (831/1994), Arkivverkets bestämmelser och regionförvaltningsverkens arkiveringsplan.

Uppdaterad