Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Kontinuerlig uppföljning och bedömning är viktiga då restriktionerna avvecklas - Södra Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde

Södra Finland

Södra Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde den 13 maj 2020 på distans under ledning av Regionförvaltningsverket i Södra Finlands överdirektör Merja Ekqvist för att uppdatera den regionala lägesbilden av coronavirusläget.

Skolorna håller på att öppnas, konstaterade överdirektör Merja Ekqvist när hon öppnade beredskapskommitténs möte. Regionförvaltningsverken har fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar om att lokaler som används för småbarnspedagogik och förskoleundervisning samt grundläggande utbildning tas i bruk från och med den 14 maj 2020. Motsvarande beslut är fattade också för lokaler som används av gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor, universitet och fritt bildningsarbete samt grundläggande utbildning för vuxna. För dessa avgör utbildningsanordnarna emellertid själva i vilken utsträckning de vid behov ordnar närundervisning. Besluten finns på regionförvaltningsverkets webbsidor

Debatten om sommarevenemangen har varit livlig, konstaterade Ekqvist. Det finns många olika slags sommarevenemang och besluten som träder i kraft i början av juni bereds omsorgsfullt. Institutet för hälsa och välfärd (THL) kommer att ge anvisningar som stöder beslutenlig verksamhet. Anvisningar för medborgare och yrkespersoner finns samlade på THL:s webbsidor.

Direktör Pasi Pohjola från social- och hälsovårdsministeriet berättade för beredskapskommittén om exitstrategigruppens synpunkter. I bekämpningsstrategin har man nu övergått till en hybridstrategi vilket innebär att sjukdomsfall testas med låg tröskel, smittkedjorna spåras, nya smittor förhindras genom karantänåtgärder och man ser till att vårdkapaciteten är tillräcklig.

Epidemin har både snabba och långvariga ekonomiska konsekvenser som särskilt hänför sig till servicebranscherna, men på längre sikt också industrin. Också de sociala konsekvenserna och välfärdskonsekvenserna kan vara många och i viss mån ännu oförutsägbara.

- Det är ändå skäl att observera att läget vid sidan av beklagliga menliga fenomen också har skapat bra och inspirerande lösningar, konstaterade Ekqvist.

Även om man nu på ett kontrollerat sätt avvecklar restriktionerna så är läget ännu inte förbi. Kontinuerlig uppföljning och bedömning är viktiga när man på ett kontrollerat sätt avvecklar restriktionerna. Om epidemin är under kontroll kan man gå vidare enligt de gjorda ändringarna. Om bedömningen förutser en klar spridning av sjukdomen återinför man begränsningarna eller beslutar om nya begränsningar.

- En kontrollerad avveckling av starka restriktioner genom lättare restriktioner beskriver väl den nuvarande processen, konstaterade Merja Ekqvist. Beredskapen är viktig och ska göras på alla nivåer. Så är också omfattande samarbete inom beredskapen Finlands styrka. Det är bra att komma ihåg att vi hela tiden lär oss mer om sjukdomen och i ett föränderligt sjukdomsläge är det viktigt att följa med och följa de aktuella anvisningarna, avslutade överdirektör Merja Ekqvist mötet.

Södra Finlands regionala beredskapskommitté sammanträder nästa gång den 20 maj 2020.

Den regionala beredskapskommittén har till uppgift att upprätthålla en regional säkerhetslägesbild och följa med aktuella säkerhetsfrågor inom olika sektorer. Beredskapskommittén fungerar som ett forum för informationsutbyte mellan myndigheter som stöder beredskapsplaneringen och behöriga myndigheter som leder situationerna i sina områden.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område omfattar landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen. Landskapens myndigheter och aktörer som är centrala för beredskapen deltar i den regionala beredskapskommittén som sammanträder varje vecka.

Ytterligare information

direktör för ansvarsområdet räddningsväsendet och beredskapen Tommi Laurinen, tfn 0295 016 144
överdirektör Merja Ekqvist, tfn 0295 016 271
fornamn.efternamn@rfv.fi, Regionförvaltningsverket i Södra Finland


Uppdaterad