Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Antalet klagomål och tillsynsåtgärder inom socialvården ökade drastiskt år 2019

Antalet klagomåls- och tillsynsärenden som gällde socialvården ökade drastiskt i regionförvaltningsverken i jämförelse med året 2018. Missförhållanden inom äldreomsorgen var den största orsaken till att regionförvaltningsverket kontaktades.

Den riksomfattande diskussionen som hänförde sig till omsorgstjänsterna och mediernas begäran om uppgifter i samband med detta ökade betydligt år 2019. Det stora antalet kontakter till regionförvaltningsverket och antalet ärenden som skulle behandlas orsakade att arbetet hopade sig vid regionförvaltningsverken. Trots det avgjordes ärendena som togs till behandling huvudsakligen snabbare och effektivare än tidigare.

Beslut i klagomål i genomsnitt inom 7,2 månader

År 2019 tog regionförvaltningsverken till behandling 1 295 klagomål, då antalet år 2018 var 964. Ett avgörande gavs i 1 031 klagomål, då ett avgörande året innan gavs i 822 klagomål.

regionförvaltningsverk

 

klagomål upptagna till behandling

avgjorda klagomål

 

2019

2019

Södra Finland

444

256

Östra Finland

148

152

Lappland

72

61

Sydvästra Finland

143

131

Västra och Inre Finland

326

282

Norra Finland

162

149

sammanlagt

1 295

1 031

 

Regionförvaltningsverken tog emot rikliga mängder klagomål som gällde socialvården och anmälningar om missförhållanden inom äldreomsorgen. De gällde många olika delområden av socialvården.

I fråga om serviceboendeenheter handlade det om  

 • vårdpersonalens tillräcklighet
 • vården och medicineringen
 • matens kvalitet och matserveringen
 • klientsäkerheten
 • sjuk- och hälsovården

I kontakter som gällde vård av utvecklingsstörda var orsaken omsättandet av klientens självbestämmanderätt i praktiken och inom barnskyddet behandlingen av ärendet inom utsatt tid.  

I klagomålen var man också missnöjda bland annat med den kommunala hemvårdens agerande och beslutsfattandet om service. Ämnena för klagomålen som hänförde sig till hemvården och serviceboende med heldygnsomsorg var ofta kvaliteten på vården och servicen och bemötandet av klienterna.

Den stora ökningen i antalet klagomål ökade betydligt arbetsbördan vid regionförvaltningsverken. Ärendena som skulle behandlas var också mer krävande än tidigare. Trots det avgjorde regionförvaltningsverken ett rekordstort antal klagomålsärenden och i merparten av regionförvaltningsverken blev tiderna det tog att avgöra ärenden rentav kortare. Till det bidrog för sin del det att extra resurser erhölls för behandling av klagomålen. Klagomålens genomsnittliga behandlingstid var 7,2 månader då målet var en behandlingstid på 8 månader. För behandling av klagomål som krävde mer omfattande utredningar gick det ändå åt betydligt mer tid. En del av klagomålen överfördes för behandling som anmärkningar i de organisationer som klagomålen gällde.

De erhållna anmälningarna av stor betydelse för inriktningen av tillsynen

Till behandling togs 1 390 tillsynsärenden, år 2018 var antalet 800. I tillsynsärenden gjordes 818 avgöranden, året innan 730.

regionförvaltningsverk

tillsynsärenden upptagna till behandling

avgjorda tillsynsärenden

 

2019

2019

Södra Finland

333

188

Östra Finland

220

118

Lappland

74

33

Sydvästra Finland

167

88

Västra och Inre Finland

427

297

Norra Finland

169

94

sammanlagt

1 390

818

 

Merparten av tillsynsärendena hänförde sig till äldreomsorgen. Om mental- och missbrukarvårdtjänsterna kom också kontaktagningar från klienter och anhöriga. Inom dem uppdagades samma missförhållanden som i tjänsterna till äldre och personer med funktionsnedsättning.

I serviceboendeenheter för äldre har förekommit betydande brister i fråga om personaldimensionering, kompetens, medicinering och ledningen samt kvaliteten på vården. Som missförhållanden inom mental- och missbrukarvården underströks också brister i personalens kompetens, rutiner som begränsar klienternas självbestämmanderätt och inkorrekt beslutsfattande.  

Tillsyn tillsammans med Valvira

År 2019 inriktades tillsynen i regionförvaltningsverken huvudsakligen enligt erhållna anmälningar om missförhållanden. Antalet anmälningar ökade inom hela landet. Det gjordes också flera på förhand oanmälda kontrollbesök än året innan. Den planmässiga tillsynen kunde ökas endast i några få regionförvaltningsverk. Den ökade tillsynen minskade möjligheterna att ordna proaktiv vägledning.

Särskilt på grund av missförhållandena som uppdagats inom äldreomsorgen var regionförvaltningsverket tvunget att ta till strängare tillsynsmetoder än tidigare. Regionförvaltningsverket var tvunget att förena sina förelägganden med vite eller hot om att avbryta verksamheten och också fatta beslut om att avbryta verksamhet.

Inom socialvården intensifierades samarbetet med Valvira särskilt i tillsynen över och i vägledningen av tjänster till äldre.

I sin tillsyn uppdagade regionförvaltningsverken att en del av kommunerna inte inser sitt ansvar att övervaka tjänster som de upphandlar som köpta tjänster och det syntes i antalet anmälningar om missförhållanden och klagomål som inkom till regionförvaltningsverket.

Antalet personer som sköter tillsyns- och vägledningsuppgifter ökade under året. Ökningen berodde huvudsakligen på de ökade resurserna inom den reaktiva tillsynen över socialvården och inom tillsynen över barnskyddet.

Rum för förbättringar i egenkontrollen

Utgående från observationerna som gjorts i regionförvaltningsverkets tillsyn har man i organisationerna som erbjuder socialvårdstjänster ännu inte på bred front insett egenkontrollens betydelse. I några organisationer fanns inte alls någon plan eller så hade den utarbetats på mycket allmän nivå. Rum för förbättringar finns också i det att egenkontrollen kunde utnyttjas för utveckling av den egna verksamheten och som ett redskap för snabb reaktion.

Antalet personer som sköter tillsyns- och vägledningsuppgifter ökade under året. Ökningen berodde huvudsakligen på att tillsynen över äldreomsorgen, barnskyddet och tjänsterna till personer med funktionsnedsättning anvisats extra resurser

Regionförvaltningsverket är en tillstånds- och tillsynsmyndighet

Verket leder och övervakar såväl kommunala som privata socialvårdstjänster. Verket verkar för invånarnas bästa inom sitt område i samarbete med kommunerna och andra lokala och regionala aktörer.

Socialtjänster är:

 • socialt arbete
 • socialjour
 • hemtjänster
 • stöd för närståendevård
 • boendetjänster
 • institutionsvård
 • familjevård
 • social rehabilitering
 • tjänster till barn och familjer
 • tjänster till äldre personer
 • tjänster inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och utvecklingsstörning
 • missbrukararbete och missbrukartjänster
 • fostrings- och familjerådgivning
 • mentalvårdsarbete

Regionförvaltningsverkets verksamhet inom socialtjänsterna regleras av lagstiftningen. Verket arbetar i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira och andra aktörer.

Regionförvaltningsverkets bokslut för året 2019 kan läsas på vår webbplats www.avi.fi – tjänster – publikationer - publikationer 2020: Regionförvaltningsverkens bokslut 2019.


Mer information:
direktör Leena Laajala, tfn 0295 018 549
chef för socialvårdsenheten Eija Hynninen-Joensivu, tfn 0295 016 121
förnamn.efternamn@rfv.fi
regionförvaltningsverket


Uppdaterad