Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Daghemmens och läroanstalternas lokaler tas i bruk för småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning från och med den 14 maj 2020

Småbarnspedagogikens och den grundläggande utbildningens lokaler tas i bruk under de förutsättningar som finns angivna i regionförvaltningsverkens förelägganden. Utbildningsanordnaren måste sörja för en god hygien och ansvarar för de detaljerade arrangemangen.

Regionförvaltningsverken har 12.5.2020 utifrån statsrådets riktlinje och på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar om användningen av småbarnspedagogikens och den grundläggande utbildningens lokaler.

Enligt besluten kan daghemmens och läroanstalternas lokaler användas för att tillhandahålla småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning under den förutsättningen att undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning till kommunerna 11.5.2020 följs när lokalerna används. Kommunerna ansvarar för den praktiska planeringen och organiseringen av verksamheten som en del av kommunens uppgift enligt 9 § i lagen om smittsamma sjukdomar i fråga om bekämpningsarbetet mot smittsamma sjukdomar.

Regionförvaltningsverkens beslut är i kraft under perioden 14.5 - 13.6.2020. Besluten har delgetts genom offentlig delgivning. Delgivningarna och besluten finns på vår webbplats på adressen http://www.avi.fi/sv/web/avi/yleistiedoksiannot.

Arrangörer av småbarnspedagogik och undervisning måste säkerställa en god hygien

Arrangörer av småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning är skyldiga att ordna verksamheten i enlighet med lagstiftningen som reglerar småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen.

Enligt 10 § i lagen om småbarnspedagogik måste den småbarnspedagogiska miljön och dess lokaler och utrustning vara sunda och trygga. Enligt 29 § 1 mom. i lagen om grundläggande utbildning har den som deltar i utbildning på motsvarande sätt rätt till en trygg studiemiljö. För att tillgodose grundläggande fri- och rättigheter och barnens bästa är det emellertid nödvändigt att de gällande begränsningsåtgärderna avvecklas på ett kontrollerat sätt så att de som ordnar småbarnspedagogik och undervisning följer anvisningarna om hygienarrangemang och andra arrangemang. Utbildningsanordnarna beslutar om de detaljerade arrangemangen.

Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning 11.5.2020 ger endast allmänna anvisningar om trygga arrangemang (avstånd, hygien, separata grupper osv.) eftersom förhållandena och de praktiska arrangemangen varierar från skola till skola och mellan olika kommuner. Skolorna känner själva bäst till vilka behov de har och kan utarbeta trygga lösningar som passar deras egen situation.

Om det är omöjligt att hålla undervisningsgrupperna isär till exempel i högstadierna bör skolorna satsa på avstånd och om möjligt försöka ordna undervisningen i skift. Också rasterna och måltiderna i skolan sker i den egna gruppen. Stora sammankomster ordnas inte. För att kunna hålla tillräckliga avstånd inom den grundläggande utbildningen kan man exempelvis använda tomma undervisningslokaler vid läroanstalter på andra stadiet.

Det viktigaste är att undvika onödiga kontakter mellan de vuxna. Personalen bör inte flytta från en enhet till en annan. Det är också viktigt att noga följa hygienanvisningarna. Utbildningsanordnarna ansvarar för de detaljerade arrangemangen.

Coronaviruset smittar i första hand som droppsmitta. I skolan ska man undvika situationer där man är i direkt kontakt med andra. Kommunens bildningsväsende och enhet som ansvarar för smittsamma sjukdomar ger vid behov närmare anvisningar om de praktiska åtgärderna.

Mer information:

Vanliga frågor – COVID-19 (rfv.fi):

svar på frågor som rör våra beslut och tillämpningen av dem i olika situationer.

Telefon 0295 016 710, e-post: opetus.koronainfo@avi.fi

Nyttiga länkar:

Vanliga frågor om Coronaviruset inom undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde (minedu.fi)

Utbildningsstyrelsen: Undervisningsväsendet och coronaviruset (oph.fi)

THL: Aktuellt om coronaviruset (thl.fi)


Uppdaterad