Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Läroanstalternas och högskolornas lokaler i bruk från och med den 14 maj 2020

Regionförvaltningsverken har 13.5.2020 utifrån statsrådets riktlinje och på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar om användningen av läroanstalternas och högskolornas lokaler. Besluten gäller gymnasiernas, yrkesläroanstalternas, yrkeshögskolornas, universitetens och det fria bildningsarbetets lokaler samt lokaler som används inom grundläggande utbildning för vuxna. 

Lokalerna kan användas för närundervisning och annan verksamhet som utbildningsanordnaren arrangerar förutsatt att man vid användningen av lokalerna sörjer för att förhindra att coronaviruset sprids och följer den anvisning som undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd gav 11.5.2020. För att förhindra att epidemin förvärras är det mycket viktigt att utbildningsanordnarna följer anvisningarna om hygien- och andra arrangemang.

Trots att lokalerna kan användas under de förutsättningar som anges i regionförvaltningsverkens förelägganden rekommenderar statsrådet att gymnasierna, yrkesutbildningen, yrkeshögskolorna, universiteten, det fria bildningsarbetet och den grundläggande utbildningen för vuxna fortsätter med distansundervisning till terminens slut. Utbildningsanordnarna beslutar dock själva i vilken utsträckning de vid behov ordnar närundervisning.

Regionförvaltningsverkens förelägganden är i kraft 14.5–13.6.2020 och de har delgetts genom offentlig delgivning. Delgivningarna och besluten finns på vår webbplats på adressen http://www.avi.fi/sv/web/avi/yleistiedoksiannot.

Mer information:

Vanliga frågor – COVID-19 (rfv.fi):
svar på frågor som rör våra beslut och tillämpningen av dem i olika situationer.

Telefon 0295 016 710, e-post: opetus.koronainfo@avi.fi

Nyttiga länkar:

 


Uppdaterad